• Balanseferdigheter. 

   Bergerseter, Mia In Hee Solvang (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på femåringers balanseferdigheter i en natur – og gårdsbarnehage og i en tradisjonell barnehage. Formålet med denne oppgaven er å sammenligne disse to barnehagene, og se om det var ...
  • Barn som ikke leker med andre barn. 

   Madsen, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er barnehagebarns alenelek. Målsetningen for undersøkelsen er å finne ut hva slags tanker og erfaringer barnehageansatte har, rundt barn som leker alene i barnegruppa. Hvilke årsaker tror ...
  • Barnehagen som læringsarena. 

   Dokken, Linda Kristiansen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på barnehagen som læringsarena opp mot problemstillingen: Hvordan vil et stadig økende fokus på barnehagen som læringsarena kunne påvirke mitt arbeid med læring ...
  • Barnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning. 

   Skogen, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, ...
  • Bildebøker som en tidlig språkstimulerende aktivitet for de yngste barna. 

   Ree- Lindstad, Adeline Høy (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å fokusere på de yngste barnas språkstimulering og bildebøker som en del av det. I oppgaven har jeg valgt å gjøre en empiri. Problemstillingen min er: ”Hvordan ser personalet ...
  • Bli med ut og lek. 

   Larsen, Ranja (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I dagens samfunn er det et økt fokus på hva lek betyr for barna i barnehagen. Og hva er lek i barnehagen? Jeg vil med denne oppgaven ta for meg, hvordan personalet kan være den aktive voksne i barnas frilek ute. ...
  • Den første tiden i barnehagen. 

   Sandlie, Marthe Orrhaug (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjennom intervjuer med en ...
  • Du, den reven der, er det bokstaven A? Leseaktiviteter- et godt grunnlag for språkutvikling. 

   Larsen, Aud Berith (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan kan arbeid med leseaktiviteter i barnehagen bidra til å støtte barns språkutvikling? Det er problemstillingen jeg valgte å arbeide med. Hensikten med oppgaven var å øke mine kunnskaper innen leseaktiviteter ...
  • En analyse av rammeplanene for barnehagen med fokus på begrepet omsorg. 

   Rindal, Synne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan omsorg har blitt skrevet frem i de tre rammeplanene for barnehagen. For å få skape en bedre forståelse av omsorg har jeg sett på hva fire ulike teoretikere ...
  • En god start i barnehagen. 

   Mandt, Jenny Køgel (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Ett- og toåringene er en voksende barnegruppe i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Viktigheten av god tilvenning blir derfor et sentralt tema i barnehagene fremover. Abrahamsen sier at kunnskap er ...
  • Friluftsliv og motorikk i barnehagehverdagen. 

   Strøm, Liv (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut om friluftsliv i barnehagen, har noe å si for de minste barnas motoriske kompetanse. Jeg har tatt for meg barn i alderen 1-3 år, som går i en tradisjonell barnehage. I ...
  • Kjønnsroller og omsorg. 

   Kilde, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven undersøker om barnets kjønn har en innvirkning på den omsorgen de voksene i barnehagen viser barnet. Belyst av problemstillingen "Vil barnets kjønn spille inn på hvordan de voksne viser omsorg ...
  • Kvalitet og psykisk forebyggende arbeid i barnehagen. 

   Nordli, Karoline Tveter (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven handler om kvalitet i barnehagen. Gjennom et systematisk informasjonssøk og en kildekritisk gjennomgang av dokumenter undersøker denne oppgaven betydningen av kvalitet i barnehagen. Dette har jeg ...
  • Likestilling i barnehagen. 

   Fritz, Susanne Wang (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Gjennom dette studiet har jeg blitt mer og mer opptatt av likestilling, og arbeidet med dette i barnehagen. Denne oppgaven handler om alt som har med arbeidet med likestilling i barnehagen, på bakgrunn av ...
  • Likestilling i barnehagen. Diskursanalyse av utvalgte årsplaners arbeid med likestilling. 

   Bjørge, Caroline Asskildt (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Jeg har i denne oppgaven valgt ut to årsplaner og undersøkt hvordan disse barnehagene ut ifra det de skriver i deres årsplan arbeider med likestilling. Jeg har sett på hvilke diskurser som ser ut til å være rådende ...
  • ”Lær å forstå meg” En oppgave om kompetanseheving i personalgruppen i møte med barn med utfordrende atferd. 

   Bratland, Stina Eriksen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bachelor oppgaven fokuserer på viktigheten av kompetanseheving og avklaring av forventinger blant personalet i barnehagen, og hvordan mangel på kompetanseheving kan ha implikasjoner på barns utvikling. Som ...
  • Mobbing i barnehagen. 

   Sømåen, Anita (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Oppgaven undersøker hvilke kunnskaper barnehagelærere har om mobbing. Den undersøker spesielt deres definisjon av mobbing og hvordan de arbeider forebyggende med mobbing i de ulike barnehagene. Jeg presenterer teori ...
  • Når ettåringen begynner i barnehagen. 

   Sæther, Hege Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven vil se nærmere på hva personalet i barnehagen bør fokusere på når de tar imot både barn og foreldre ved oppstartsperioden i barnehagen. Hvordan det kan legges til rette for at tilvenningen i barnehagen ...
  • Omsorg i barnehagen, hva og hvordan? 

   Odlolien, Cathrine Røssummoen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Bakgrunn for valg av tema: Tematikken omsorg blir praktisert og forstått på ulike måter. Samtidig konkretiseres viktigheten for omsorg i barnehagen i teorien. Omsorg kan være udefinerbart og vanskelig å ...
  • Omsorg og kompetanse for toddlerne i barnehagen. 

   Engehaugen, Lene Nøkleberg (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan barnehagepersonalet med sin kompetanse kan fremme omsorg for toddlerne, ett- og toåringene, i barnehagen. Det er foretatt en kvantitativ ...