• Skoleledere gjør det digitalt mulig 

   Dølbakken, Heidi Ødegaard; Iskauskas, Dagrun; Rikenberg, Kristin (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er tilrettelegging for implementering av IKT i grunnskolen. Gjennom en enkel spørreundersøkelse har vi spurt alle skoleledere i Hedmark og Oppland om hvordan de tilrettelegger for implementering ...
  • Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 

   Hauge, Lars; Hesthagen, Martin (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige behovet for forlegning til ...
  • Hvordan bygge godt omdømme i kommunale organisasjoner? 

   Aas, Heidi; Slind, Anne Kristin (Student paper, others, 2011)
   Oppgavens formål og tema er å belyse og undersøke hvordan man kan få til godt omdømmearbeid i kommunale organisasjoner. Vi har tatt utgangspunkt i egen kommune, Selbu kommune, og sett på hvilke utfordringer organisasjonen ...
  • Mellomleders opplevde utfordringer - i forhold til forventninger 

   Melvær, Truls Magne; Sannesmoen, Janne; Framaas, Ann-Lisbeth (Student paper, others, 2011)
   Denne prosjektoppgaven er et samarbeid mellom tre studenter som har studert organisasjon og ledelse på Høgskolen i Hedmark. Temaet i oppgaven omhandler hvilke utfordringer mellomledere ved de videregående skolene i ...
  • ”Konfliktarbeid for linjeledere” 

   Skogeng, Jeanette (Student paper, others, 2011)
   Oppgaven avslutter årstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ideen til temaet forebygging og håndtering av konflikter kom tidlig i studiet. Vi har vært innom temaet i flere av fagene, men vi har vært i ...
  • "Min dør er alltid åpen" 

   Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
   Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...
  • Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? 

   Tveitane, Edel; Lundberg, Anne Stine; Reistad, Aud Marit (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen i denne prosjektoppgaven er ”Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?”. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ intervjustudie av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Som mellomledere i Stange ...
  • IKT modernisering i offentlig virksomhet 

   Wilhelmsen, Arild (Student paper, others, 2011)
   Denne rapporten omhandler hvordan modernisering med IKT kan påvirke de ansattes jobbmotivasjon og læring. Rapporten er basert på en undersøkelse i Vardø kommune våren 2011. Undersøkelsen skal bidra til å danne grunnlag for ...
  • Styring, kontroll og tilsyn ved anbud 

   Mæhlum, Nina; Norberg, Inger Johanne (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven tar for seg arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn i Oslofjorden, og styring, kontroll og tilsyn i forbindelse med dette. Vi har foretatt intervjuer av politikere, involverte fagfolk og fagmyndigheten, ...
  • Ferie – tilsynelatende enkelt og likevel så vanskelig: mellomlederens opplevelse av ferieplanlegging 

   Buer, Yvonne Skarstad; Nilsen, Cecilie; Stenberg, Anne Marie (Student paper, others, 2012)
   Ferieplanlegging i en hierarkisk organisasjon, har vi opplevd som utfordrende og frustrerende. Vi har belyst fenomenet og beskrevet forslag til endringer som gjør ferieplanlegging enklere. Vi fant ingen tidligere studier ...
  • Påvirkes innstillingen til målkrav av subjektiv mestringsevne? 

   Hognestad, Solveig; Torgeirsen, Kjetil (Student paper, others, 2012)
   Oppgavens formål er å bekrefte eller avkrefte hypotesen om at subjektiv mestringsevne påvirker ansattes innstilling til målkrav, samt å undersøke om kofaktorene alder, utdanningsnivå og kjønn har samtidig påvirkning. Det ...
  • Hvordan påvirker IA-avtalen lærere i Ørland kommune, og hvilke målbare effekter har den hatt på sykefraværet? 

   Sæther, Eva (Student paper, others, 2012)
   IA – avtalen er en intensjonsavtale inngått mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen. IA- avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. De fleste lærerne ...
  • Motivasjon og arbeidsmiljø i endringsprosesser 

   Kvam, Sophie; Kohmann, Linn (Student paper, others, 2012)
   I denne oppgaven vil vi se nærmere på om de tre store endringsprosessene i høgskoleadministrasjonen ved Høgskolen i Hedmark de siste to årene (omstilling, flytting og potensiell sammenslåing) har påvirket arbeidsmiljøet ...
  • Medbestemmelse: Hvordan ledere og tillitsvalgte i Flettfrid kommune påvirket etableringen og organiseringen av NAV kontoret 

   Tørudbakken, Siv; Arnoldsen, Sigmund; Nes, Venke Anny (Student paper, others, 2012)
   Formålet med denne oppgaven var å finne ut om det var mulig å påvirke en stor nasjonal reform lokalt. Spørsmålsstillingen er om og i tilfelle hvordan ledere og tillitsvalgte påvirket etableringen av det lokale NAV-kontoret. For ...
  • Arbeid for alle – en sannhet med modifikasjoner?: Muligheter og begrensninger i forhold til å ansette personer med nedsatt fysisk funksjonsevne i arbeidslivet i Fjellregionen 

   Normann, Bjørg; Eggestad, Liv Guri; Wormstrand, Kari; Riise, Maren (Student paper, others, 2012)
   Norge har et økende behov for arbeidskraft. Deltagelse i arbeidslivet er et av de mest grunnleggende behovene et menneske har for å kunne dekke sine basisbehov og oppleve det sosiale fellesskapet som en jobb kan gi. Å delta ...
  • Samhandling i redningsoperasjoner under kriser 

   Hegseth, Siri; Brouwer, Gonda (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven belyser samhandling i redningsoperasjoner under kriser. For å få svar på problemstillingen har vi benyttet organisasjonsteori og intervju med utgangspunkt i en case. Redningsorganisasjoner har en ...
  • Hva øker motivasjonen til faglig ytelse hos ansatte på sykehjem? 

   Dybdal, Rita Kristin; Lindby-Aas, Elinor Ann (Student paper, others, 2012)
   Vi er to sykepleiere med lederansvar på sykehjem i Hedmark. En viktig del av vår jobb, er å få hver og en ansatt til å gjøre en så god jobb som mulig. Det er bakgrunn for vår forholdsvis lille studie. Denne oppgaven skulle ...
  • Ledelse og motivasjon i grunnskolen 

   Halstensen, Knut Arne; Roen, Bente Sjøvik; Øyen, Rune (Student paper, others, 2012)
   Vi gikk inn i Hanstad barne- og ungdomsskole (heretter kalt Hanstad) med mål om å finne ut hvordan skolen ble ledet og hva som virket motiverende på de ansatte. Vi ønsket å gjennomføre en case-studie for å kunne beskrive ...
  • Faglig veiledning – en motivasjonsfaktor for det daglige arbeidet i en helseinstitusjon 

   Kollstrøm, Tone O.; Sabbasen, Eli; Fallsen, Anne Lill; Boine, Rita (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en kvalitativ undersøkelse om faglig veiledning er en motivasjonsfaktor i det daglige arbeidet ved to helseinstitusjoner, hvor den ene praktiserer faglig veiledning og den andre ikke. Vi har ...
  • Digitalisering av NAV – forvaltning sitt brukersystem. Har dette ført til økt Produktivitet og lærdom? «enklere hverdag» 

   Hosarøygard, Ole Petter (Student paper, others, 2012)
   Denne undersøkelsen omhandler hvordan digitalisering av IKT kan ha påvirket til økt produktivitet og lærdom hos de NAV ansatte. Undersøkelsen er basert på intervju av NAV ansatte på et lokalt kontor. Undersøkelsen skal ...