Now showing items 21-40 of 40

  • Hvordan ledere påvirker organisasjonskultur 

   Irgens, Trygve (Student paper, others, 2012)
   Denne oppgaven har til hensikt å undersøke nærmere hvordan organisasjonskulturen i Hæren påvirkes og skapes fra “starten av”, med fokus på hvordan befalsskoletroppsjefene selv mener at de påvirker og utvikler organisasjonskulturen ...
  • Instruktører ved Hærens befalsskole 

   Dyrkorn, Kari-Anne; Østvold, Kjell-Arne (Student paper, others, 2012)
   Denne studien handler om hva som kjennetegner instruktører ved Hærens befalsskole. Vi undersøker hvilke faktorer som påvirker deres motivasjon til å bli dyktige. Videre så undersøker vi tilbakemeldingers innvirkning på ...
  • Verdigrunnlaget – organisasjonskulturens forankring? : Mekanisert Infanterikompani 4 i Telemark Bataljon har to gjeldende verdigrunnlag. På hvilken måte gjenspeiles disse i deres kultur? 

   Algarheim, Morten; Ruud, Heidi Kathrine; Wilhelmsson, Torunn Rørvik (Student paper, others, 2012)
   Høsten 2010 var det store oppslag om TMBN i media, der det ble satt fokus på deres bruk av norrøne symboler, kamprop og krigermentalitet. Det var spesielt avdelingen, mekaniserte infanterikompani 4, (Mek 4), som medienes ...
  • Hvordan kan lederen tilrettelegge for at ansatte skal bli gode på klasseledelse? 

   Rostille, Wenche Kristin (Student paper, others, 2012)
   Denne prosjektoppgaven er en empirisk undersøkelse av hvordan skoleleder/rektor tilrettelegger for kompetanseheving på klasseledelse for lærerne. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er intervju av to rektorer og to ...
  • Opplevelsen av urettferdighet og jobbmotivasjon 

   Bråthen, Trine; Woxvold, Mari (Student paper, others, 2013)
   Dette er en rapport som har sett på hvordan motivasjon påvirker opplevd urettferdighet gjennom lønnsulikhet. Vi har intervjuet ansatte i en kommune som er utsatt for lønnsulikhet innenfor samme yrkesgruppe både i egen ...
  • Avdelingsbefalets motivasjon: hvorfor slutter avdelingsbefal før tiden? 

   Smebye, Arild; Tandstad, Espen; Brustuen, Eystein (Student paper, others, 2013)
   Dette prosjektet er utarbeidet i forbindelse med avsluttende oppgave, i vårt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark og Studiesenteret.no. Vi har tatt utgangspunkt i pensum fra hele studiet, men ...
  • Kan et Spesialistkorps motivere avdelingsbefalet til å bli? 

   Hjelvik, Alf Ove (Student paper, others, 2013)
   Denne prosjektoppgaven er skrevet som en avsluttende del av mitt årsstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedemark, avdeling Rena. Jeg har i oppgaven benyttet meg av pensum fra hele studiet, man valgt å fokusere ...
  • Hvordan påvirker ufrivillig deltid helsepersonalets motivasjon, engasjement og jobbtilfredshet i arbeidet? 

   Tunheim, Tone; Tengesdal, Bjarne (Student paper, others, 2013)
   Fra sammendraget: I prosjektoppgaven for fjerde semester på årsstudium organisasjon og ledelse, har vi sett nærmere på hvordan ufrivillig deltid påvirker arbeidstakers psykologiske tilknytning til arbeidet. Ufrivillig ...
  • Motivasjonsbetingelser i bedriften Vega frisørsalong: faktorer som fremmer og hemmer motivasjon i Vega Frisørsalong 

   Bakken, Unni Kristin (Student paper, others, 2013)
   Dette er en liten studie som er gjennomført ved hjelp av kvalitative intervjuer, utført på Vega frisørsalong hvor jeg selv er ansatt som frisør. Bakgrunn for studien er at jeg selv arbeider som frisør, og har jobben ...
  • "Gravide i jobb" 

   Guldbækhei, Bente G.; Lånke, Ingrid K.; Larsen, Trine Lise B. (Student paper, others, 2013)
   Temaet for denne prosjektoppgaven er mellomleders rolle i tilretteleggingen for gravide arbeidstakere. Vi har sett på positive og negative sider ved gjennomføring av tiltaket for mellomlederen og hvor mellomledernes fokus ...
  • Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage 

   Antonsen, Tor-Erik (Student paper, others, 2013)
   Denne studien ser på pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage (PUB), som er et videreutdanningstilbud for førskolelærere. Hvordan Klausjorda Barnehage i kjølvannet av PUB studiet har utført et kvalitetsarbeid i form av et ...
  • De har millionene, vi har menneskene: en studie av hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU 

   Nylén, Hilde Loftesnes (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven har til hensikt å finne ut hva som påvirker jobbmotivasjonen til de ansatte i Nei til EU. Undersøkelsen er utført ved hjelp av spørreskjema og dybdeintervjuer. Det kommer tydelig frem at de ansatte i Nei ...
  • Omorganisering og arbeidsmiljø: En studie av hvordan en omorganiseringsprosess påvirker arbeidsmiljøet 

   Kolstad, Martin; Bakken, Åshild; Sandve, Brit Karin (Student paper, others, 2013)
   I denne studien har vi studert tre organisasjoner som har gjennomgått ulike omorganiseringer, for å studere hvilken påvirkning disse omorganiseringene har hatt på arbeidsmiljøet og for å se etter fellestrekk på tvers av ...
  • Hvordan oppleves utøvd ledelse? 

   Bendiksen, Anne Berit; Haugen, Torkjell; Lie, Bjørg Mari; Ødegård, Anne Kristin S. (Student paper, others, 2013)
   Ledelse kan utøves og oppleves på mange ulike måter, dette har vi fått kunnskap om gjennom vårt studie i organisasjon og ledelse. Vår prosjektoppgave er en del av dette studiet. Formålet med prosjektet er å belyse hvordan ...
  • Hva fremmer jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten? 

   Evensen, Hilde; Johnsen, Jon Henry (Student paper, others, 2013)
   Dette er en avsluttende prosjektoppgave på studiet Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark våren 2013. Å rekruttere og beholde høyt utdannet fagpersonale, deriblant sykepleiere, er en utfordring for mange norske ...
  • Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten? 

   Pedersen, Hedda; Sletten, Olaug; Næsseth, Laila (Student paper, others, 2013)
   Tittelen og problemstilling på denne oppgaven er: «Har ufrivillig deltid innvirkning på jobbtilfredsheten?». Formålet med den er å se på om de med ufrivillig deltidsstillinger opplever jobbtilfredshet i mindre grad enn ...
  • Team i kommunal sektor 

   Lund, Svein Olav; Raaden, Stine; Stude, Bjørn M. F.; Østlie, Barbro (Student paper, others, 2013)
   Tema for prosjektoppgaven er teamorganisering i kommunal sektor. I oppgaven har vi tatt for oss en teammodell i en kommunal enhet som både er demokratisk og kostnadseffektiv. Ved å se nærmere på hvilke suksesskriterier som ...
  • Trivsel & motivasjon - hvordan påvirker dette arbeidsplassen? : Kvantitativ undersøkelse 

   Furuhaug, Kim Terese; Rømmesmo, Jonny; Uhlving, Øyvind (Student paper, others, 2013)
   Prosjektoppgaven er en empirisk oppgave med teoretisk forankring og har tatt utgangspunkt i å analysere hvordan faktorer ved arbeidsmiljøet hemmer og fremmer trivsel og motivasjon ved en mindre privat bedrift i utkant ...
  • Individet som katalysator for læring i organisasjoner 

   Lihaug, André; Lihaug, Mette; Seierstad, Cecilie Lyngra (Student paper, others, 2013)
   Våren og høsten 2012 gjennomførte Larvik kommune pilotprosjektet ”Velferdsteknologi og kontinuerlig forbedring”. Temaet i oppgaven vår er læring i organisasjoner, og basert på pilotprosjektet har vi jobbet ut fra ...
  • Motivasjon: hvordan beholde gode medarbeidere 

   Auran, Helga Marie (Student paper, others, 2013)
   Denne oppgaven omhandler temaet motivasjon og oppgavens formål er å finne ut hva det er som motiverer medarbeidere til å bli værende i en organisasjon eller en stilling. Problemstillingen er om ansatte med gjennomsnittlig ...