• Blikk på hode og hatt 

   Fjeldstad, Walborg (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2002, Working paper, 2002)
   Rapporten gir en kort oversikt over hodeutsmykking og bruk av hodeplagg gjennom ulike perioder i stilhistorien, samt studenters eget skapende arbeid som svar på tilegnet teoretisk og praktisk kunnskap om temaet. L – 97 ...
  • Bred medvirkning for regional utvikling - forprosjekt til "Verdiskaping 2010" i Innlandet høsten 2001 

   Hafting, Tore (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2002, Working paper, 2002)
   Arbeidsnotatet er prosjektskissen til forprosjektet på Verdiskaping 2010 (VS2010). Mindre endringer er gjort i forhold til originalmanuset. Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena, søkte Norges Forskningsråd om midler til ...
  • Brukerundersøkelse i Løten kommune 

   Langen, Ole Ragnar (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2000, Working paper, 2000)
   Løten kommune er svært opptatt av å gi gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen spurte derfor høsten 2000 alle kommunens hustander hvor fornøyd de var med utvalgte tjenester i kommunen. Svært få svarte på ...
  • Challenges of Corporate Financial Management 

   Jaworski, Jacek (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2011, Working paper, 2011)
   Norsk: Den finansielle styringen av et moderne foretak er i noen grad sammensatt. I bidraget har en et fokus på grunnleggende utfordringer, og tilnærminger til disse, som leder i retning av at mål blir nådd på en effektiv ...
  • Cluster initiative in pop & rock music in Hedmark County, Norway : which methods are important for a positive development of a cluster initiative towards a sustainable cluster? 

   Lexander, Petter (Notat, Working paper, 2007)
   English: The County Council of Hedmark, Norway, has through a study in 2005, decided that there is a cluster initiative in pop & rock music in the region. And they have also agreed on that there is an aim on becoming the ...
  • Deltakelse i lokalpolitikk : 5 artikler 

   Strand, Mona (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: I dette notatet belyses ulike sider ved den lokale politikken – utviklingen i valg-deltakelse, innføringen av direkte ordførervalg, by-og bygdelistenes rolle, og nominasjonsprosessen til kommunestyrevalgene. Til ...
  • Det gode spørsmål 

   Madsbu, Jens Petter; Thomassen, Åse (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Med dette notatet ønsker vi å belyse viktigheten av å stille gode spørsmål. Vårt mål er at studenter skal øve opp evnen til å stille spørsmål, for deretter å kunne formulere hypoteser som lar seg operasjonalis ...
  • Didaktisk funksjonsperspektiv i nettbaserte læringsmiljøer 

   Foss, Svein (Notat;6/2003, Working paper, 2003)
   Rapporten tar utgangspunkt i et behov som oppleves i høyere utdanning når vi i stigende grad skal utvikle bruken av IKT og nettbaserte medier. Da etterlyses ofte didaktisk fundament og forankring. Utfordringene er store ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 2: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 

   Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digitale medier i global læring. Erfaringer med Globalis 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2004, Working paper, 2004)
   Dette notatet er et resultat av første fase i FoU-prosjektet ”Digitale medier i global læring”. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Prosjektet vil ...
  • Evaluering av KS’ ledelsesutviklingsprogrammer : oversikt over resultater fra deltakerundersøkelsen 

   Odden, Sigrun (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) evaluert deres lederutviklingsprogrammer. Evalueringen er gjennomført som tre delundersøkelser. Dette notatet ...
  • Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen 

   Aasen, Joar (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Undersøkelsen er blitt gjennomført på oppdrag av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Formålet har vært todelt: Å styrke beslutningsgrunnlaget når ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen ...
  • Fangsteffektivitet ved utfisking med garn i sju bestander av abbor og mort i Hedmark, Norge og Jämtland, Sverige 

   Linløkken, Arne N.; Seeland, Per Arne Holt (Notat;06/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Det ble gjennomført uttynningsfiske med bunngarn (1,5 x25 m) med maske-viddene 13, 16,5, 19,5, 22 og 24 mm i sju innsjøer i Hedmark fylke og i Jämtlands län i Sverige. Innsjøenes overflatearealer var 15,5 - 62 ha, ...
  • Fisk og fiskestell i Romedal Almenning, Stange kommune : forslag til driftsplan 

   Linløkken, Arne N. (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Romedal og Vallset Jeger og Fiskerforening forvalter fisket i Romedal Almenning etter avtale med Romedal Almenning. Området omfatter små og store vatn med tildels sammensatte fiskebestander av ørret og abbor. ...
  • Friluftsliv og dans på mellomtrinnet. Et studentinvolvert samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Søbakken skole 

   Storberget, Arild; Norheim, Torgrim; Skogvang, Bente Ovèdie; Salsten, Cecilie Østrem (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Hovedmål for prosjektet har været å involvere 2. og 3. årsstudenter i faglærerutdanningen i et fagdidaktisk utviklingsprosjekt som skal søke å gi dem best mulig grunnlag for selv å arbeide med og utvikle ...
  • «Friluftsliv» and teaching methods : classroom management and relational thinking 

   Haslestad, Karl-August (Notat, Working paper, 2005)
   English: Quite often «friluftsliv» is suggested as one out of many other possible ecological activities and working methods in the field of outdoor education. In this very short abstract from an article written as part ...
  • From Intra to Inter Organizational Development and Computer-Supported Learning 

   Faugli, Bjørn (Notat;10/2003, Working paper, 2003)
   English: The objective of this paper is to provide a contextual background of contemporary research on Computer Supported Learning. Many researchers and developers, focusing on e-learning issues, have a relatively narrow ...
  • Den første forskningskonferansen om norsk som andrespråk: Sammendrag av konferanseinnlegg og program 

   Kulbrandstad, Lise Iversen; Randen, Gunhild Tveit; Kulbrandstad, Lars Anders (Notat;6/2004, Working paper, 2004)
   Norsk: Den første forskningskonferansen om norsk som andrespråk arrangeres ved Høgskolen i Hedmark 18.-19. november 2004. Dette er sammendrag av innleggene ved konferansen og konferansens program.
  • Handelslekkasje fra Rendalen : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;4/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10% av kommunens husholdninger deltok fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...