Now showing items 25-44 of 90

  • Idé, form og design. Art Nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeid 

   Fjeldstad, Walborg (Notat;03/2003, Working paper, 2003)
   Dette notatet er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1, 5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Ottosen, Arild; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;05/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...
  • Idégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeid 

   Kaatorp, Liv; Holte, Jan Stensland; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat;02/2003, Working paper, 2003)
   Denne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet ...
  • Idrettslaget som helseprodusent : andre refleksjon om perspektiver – første tanker om presentasjon av empiri 

   Skille, Eivind Å. (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Dette er andre notat i studien ”Idrettslaget som helseprodusent”. Det er en videreføring av refleksjoner påbegynt i et tidligere notat (Skille, 2006). Notatets første del består av refleksjonskapitler. Det første ...
  • Idrettslaget som helseprodusent : introduksjon, teori og metodologi i studiet av idrettslag og sentral idrettspolitikk med fokus på helse 

   Skille, Eivind Å. (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Notatet inneholder tre introduksjonsdeler, teori og metodologi, samt refleksjoner om anvendelse av teori og metoder. For det første presenteres sentral politikk, herunder idrettspolitikk og helsepolitikk, samt en ...
  • IKT i førskolelærerutdanningen 

   Taarud, Randi (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006) skal barna få allsidige og varierte erfaringer som kan gi godt grunnlag for utvikling og læring. Digitale verktøy (IKT) kan være et eksempel på ...
  • Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer 

   Ranglund, Ole Jørgen (Notat;04/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Dette essayet i vitenskapsteori og forskningsetikk presenterer noen sentrale elementer i Hans-Georg Gadamers filosofi, og belyser noen utfordringer tilknyttet å intervjue i lys av dette. Jeg forklarer Gadamers ...
  • Kan – kan ikke : opphavsrett og kopiering 

   Røijen, Kristin (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kilder må brukes i pakt med lover og regler. Det råder stor usikkerhet om hva man har lov til å kopiere og bruke i undervisning og forskning. Ot. prp. 46 (2004–2005) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.foreslår ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Åretta 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale ...
  • Kommentar til Johannes-evangeliet : logos og sarks 

   Ljødal, Gunner (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: En gjennomgåelse av hele Johannes-evangeliet i teologisk, historisk og aktuell belysning.
  • Kommentar: Om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Siden 2002 har FASB og IASB etablert et nærmere samarbeid om regnskapsstandarder. Selv om dette neppe mer umiddelbart leder til helt sammenfallende standarder, representerer tiltaket et viktig og interessant element ...
  • Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;2001/1, Working paper, 2001)
   Norsk: Kompromisset er resultat av (vellykkede) forhandlinger. Men hva er et kompromiss og hvilken status har det som politisk løsning? Er det ”den høyeste politiske eller demokratiske dyd”, ”einer der grössten ...
  • En kort orientering om mennesker med utviklingshemming 

   Hagen, Kari-Janna (Notat;08/2003, Working paper, 2003)
   Dette dokumentet er en introduksjon til bedre forståelse av mennesker med (psykisk) utviklingshemming. Det beskriver kort forskjellige sider ved utviklingshemning, definisjoner, mulige årsaker, klassifisering i forhold ...
  • Kultur- og språkfagenes didaktikk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program 

   Dyndahl, Petter; Rustad, Hans Kristian (Høgskolen i Hedmark - Notat;08/2004, Working paper, 2004)
   Konferansen Kultur- og språkfagenes didaktikk arrangeres ved Høgskolen i Hedmark 22. og 23. november 2004. Arrangører er Høgskolen i Hedmarks innsatsområde Arena for kultur- og språkfag. Dette er sammendrag av innleggene ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...
  • Lutvann-undersøkelsen En case-studie om uteskolens didaktikk 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2002, Working paper, 2002)
   Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et viktig element i skolens undervisning. ...
  • Mappevurdering som studie- og eksamensform. Utprøving ved grunnutdanning i sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid 

   Høye, Sevald; Moldjord, Wenke; Raudkleiv, Ingeir (Notat;07/2003, Working paper, 2003)
   Evalueringsstudien bygger på utprøving av mappevurdering som studiestrategi og eksamensform for et kull ved grunnutdanning i sykepleie og en klasse ved videreutdanning i psykisk helsearbeid høsten 2002. Studien søker ...
  • Mat, måltider og ernæring på sykehjem -til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst : Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innenforområdet ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk 

   Kvigne, Kari; Leirvik, Åse Monica; Einarsrud, Morten; Berg, Frøydis (Notat;01/2010, Research report, 2010)
   Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom seks "praksissykehjem" i Hedmark og Høgskolen i Hedmark, Institutt for sykepleiefag. Prosjektet har en aksjonsforskningsorientert tilnærming: gjennom samhandling mellom praksisfeltet ...
  • Matematikkunnskaper ved begynnelsen av videregående skole 

   Langnes, Olaf (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: I årene 1979-1980 ble det i Nordland gjennomført en test i matematikk ved starten av første klasse i allmennfaglig studieretning i de videregående skolene. Omtrent 1000 elever deltok hvert år. Samme test ble ...