Now showing items 192-211 of 220

  • Ulike typer teaterdukker : materialvalg, konstruksjon og bevegelighet 

   Ekern, Kirsten (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten presenterer arbeid med framstilling av teaterdukker. Rapporten er delt i to. Den første delen tar opp teaterdukker mer generelt. Blant annet blir teaterdukker som fenomen behandlet. Det blir videre diskutert ...
  • Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 1998-99 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Rapport;19/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Målsettingen med vinterens overvåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøy, og å presentere dette i en for begge land felles utarbeidet ...
  • Undersøkelser i Flisavassdraget 

   Borgerås, Roar; Berge, Olav (5;2002, Research report, 2002)
   Flisavassdraget, som ligger i Elverum, Våler, Trysil og Åsnes kommune, samt Värmlands län, ble undersøkt i perioden 6. til 10. august 2001. Undersøkelsene besto av el-fiske og vurderinger av undersøkte 100 meters soner ...
  • Ungdom og idrett : empiriske faktorer, teoretiske perspektiver og metodiske refleksjoner 

   Skille, Eivind Å. (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten inneholder to essays. De baserer seg begge på en litteraturgjennomgang om ungdoms idrettsdeltakelse. Men de har ulike teoretisk angrepsvinkler. Det første essayet begynner med en grunnleggende antakelse ...
  • Unge lesere – fire artikler 

   Kulbrandstad, Lise Iversen (Rapport;2/2000, Research report, 2000)
   Norsk: De fire artikler belyser hver på sin måte lesingen til ungdomstrinnselever i norsk skole. Emnene for de to første artiklene er henholdsvis unges lesevaner og innholdet i den fortsatte leseundervisningen. Et didaktisk ...
  • Unitary School – Inclusive School 

   Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Strømstad, Marit (9;2002, Research report, 2002)
   I 2000 møttes "The International Research Colloquium on Inclusive Education" på Hamar. Dette var samtidig en anledning til å møtes for deltakere i Norges Forskningsråds evaluering av Reform 97, nærmere bestemt forskere ...
  • "Ut og lær" : studentevaluering av årstrinnsprofil 3. studieår, allmennlærerutdanningen i Elverum 

   Jordet, Arne (9; 2001, Research report, 2001)
   Norsk: I denne rapporten presenteres studentenes synspunkter på årstrinnsprofilen ”Ut og lær” som har vært det samlende tema for tredje studieår ved allmennlærerutdanningen i Elverum. Gjennom ”Ut og lær” har vi rettet ...
  • Uttak av biovirke i forbindelse med tynning. En forstudie i forhold til økonomi og skjøtseleffekter 

   Aavestrud, Knut; Bakmann, Ole Andersen; Stener, Stig Ole (Rapport;3/2014, Research report, 2014)
   Denne studien er et Kompetansemeglings-prosjekt i VRI-innlandet og igangsatt for å se på økonomi og andre konsekvenser ved maskinell forhåndsrydding med uttak av biovirke i forbindelse med 1. gangs tynning. Det er vurdert ...
  • Vassdragsundersøkelser i Imsa og Åsta 

   Borgerås, Roar; Sandklev, Kåre; Berge, Olav; Adolfsen, Pål (3;2003, Research report, 2003)
   Imsa og Åsta, som er to av de viktigste sidevassdragene til Glomma i Østerdalen, ble undersøkt på ettersommeren og høsten 2002. Formålet med undersøkelsene var å påvise om elvene med sideløp brukes av Glommaørret til ...
  • Våren kommer! Forskerspiren som metodisk tilnærming i et feltarbeid 

   Kvammen, Per Ivar; Brekke, Mari Lutnæs (Rapport;04/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Rapporten beskriver et undervisningsopplegg som ble gjennomført på femte årstrinn våren 2008 som en del av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og ...
  • Ved nåløyet : Rapport fra konferansen Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen? 

   Aasen, Joar; Engen, Thor Ola; Nes, Kari (14;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten inneholder bidrag fra forskere som medvirket under konferansen «Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen?» Konferansen ble arrangert av Flerfaglig gruppe for minoritetsstudier ved Høgskolen i Hedmark ...
  • Veiledning i skole og barnehage med utgangspunkt i "Handling/refleksjonsmodellen" og "Milanomodellen" 

   Børresen, Marit Bjorvand (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten gjør først rede for "Handling/refleksjonsmodellen" og "Milanomodellen". Ved hjelp av praktiske eksempler vises det hvordan en kombinasjon av disse to modellene er hensiktsmessige til veiledningsbruk i ...
  • Vi går ombord: Research-rapport om innføringen av fjernsynet 1959-69 

   Vaagan, Mona (13;2001, Research report, 2001)
   Rapporten omhandler innføringen av fjernsynet i Norge i årene 1959-69, og bygger på research-materiale til en dokumentarfilm om samme tema. Den består av følgende deler: Programbeskrivelse, publikumsopplevelser og en ...
  • «Vi ser at det funker»: En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen 2008–2010 (LP3) 

   Aasen, Ann Margareth; Søby, Kristin (Rapport;05/2011, Research report, 2011)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra arbeidet med LP-modellen i perioden 2008–2010 (LP3). Høsten 2008 ble LP-modellen implementert i 34 skoler i 15 kommuner i 10 fylker i Norge. Lillegården ...
  • Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 1: Tiltak for å begrense elg nær jernbanelinjen 

   Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;05/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Etter oppdrag fra Jernbaneverket har vi vurdert forskjellige tiltak for å redusere togpåkjørsler av elg langs jernbanelinjen i Østerdalen. Vi har særlig konsentrert vårt studie til kommunene Stor-Elvdal og Rendalen, ...
  • Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 2: Tiltak ved påkjørsler og nestenpåkjørsler av elg 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter; Haave, Hanne Marit; Storaas, Torstein (Rapport;08/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Denne rapporten er skrevet etter oppdrag fra Jernbaneverket, Direktoratet, for å komme frem til tiltak for å redusere risikoen for å kjøre på elg som står på jernbanelinjen. Tiltakene skal kunne settes i verk når ...
  • Vinterfôring av elg i Stor-Elvdal: Elgaktivitet og beiteskader i relasjon til fôringsstasjoner 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter (Rapport;15/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vinterfôring av elg er et forholdsvis nytt tiltak. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra et studie av elgaktivitet og beiteskader som ble registrert rundt 44 fôringsstasjoner i Stor- Elvdal, vinteren ...
  • Vurdering av forsøks- og utviklingsarbeid 

   Sjøbakken, Ola Johan (6;2002, Research report, 2002)
   Denne rapporten presenterer en vurdering av et pågående forsøks- og utviklingsarbeid ved ”nye Nes ungdomsskole”. Hensikten med rapporten er å formidle noen resultater av vurderingsarbeidet og veiledningsdialogen i ...
  • Vurdering av tre hogstmetoder for uttak av biovirke i høyereliggende skog i Vang Almenning 

   Aavestrud, Knut; Bakmann, Ole Andersen (Rapport;4/2014, Research report, 2014)
   Denne studien har vurdert to ulike hogstmetoder mot konvensjonell avvirkning for Vang Allmenning i Løten. Studien har bakgrunn i at skader på tømmeret og en lav massevirkepris ville kunne påvirke økonomien i å hente ut ...
  • Vurdering som profesjonsfaglig kompetanse : rapport fra et KUPP-prosjekt 

   Haugstveit, Tove Brit; Sjølie, Gunvor; Øygarden, Bjarne (Rapport, Research report, 2006)
   Norsk: Denne rapporten belyser hvordan lærerne i sin undervisning utvikler vurderingskompetanse og på hvilke måter dette kommer til uttrykk i deres praksis. Utgangspunktet for arbeidet er nye forventninger og krav til ...