Now showing items 78-97 of 220

  • Jo bedre vi er sammen: Ottestadmodellen – bryet verdt? 

   Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Heia, Morten; Haugen, Anne R.; Sandvold, Tone (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I 2005 ble det tatt i bruk en modell for planlagte samtaler med pårørende ved Ottestad sykehjem. I undersøkelsen evalueres modellens kvalitet i forhold til tre faser: innledningsfasen, samarbeidsfasen og ...
  • Kan vi enes om solidaritet?: Solidaritet som holdning og verdi i grunnskolen 

   Løken, Harald N.; Stubø, Ingebjørg (Rapport;11/2011, Research report, 2011)
   Norsk: I desember 2008 vedtok Stortinget ny formålsparagraf for grunnskolen. Der heter det at «opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og ...
  • Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene 

   Hausstätter, Rune Sarromaa; Nes, Kari; Inger Marie, Kleppan; Sletten, Lene (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: På kort tid er det etablert et stort antall mastergradstilbud for lærere/lærerstudenter i Norge, men hva består disse av? Hvilke nye studier planlegges? Hva er ønsket utvikling på dette feltet? Høgskolen i Hedmark ...
  • Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller 

   Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (Rapport;14/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Det er gjennom de senere årene godt dokumentert at jenter gjør det langt bedre i skolen enn gutter. Dette gjelder både i forhold til skolefaglige prestasjoner, utvikling av sosiale ferdigheter og atferd på ...
  • Kollegaveiledning i en lærende organisasjon : er LP-modellen et egnet verktøy for å fremme kollegabasert veiledning? 

   Bern, Kari; Gloppen, Bjørg Herberg; Sivertsen, Arild (Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra delprosjektet Kollegaveiledning som grunnlag for en lærende organisasjon i hovedprosjektet: «Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis», som ble ledet av ...
  • Kommunesammenslutning eller samarbeid i Sør-Østerdal 

   Østre, Stein; Stevik, Kristin; Klaussen, Ole Jørgen; Langen, Ole Ragnar; Hermanrud, Inge; Strand, Mona (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Sør-Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Den samlede befolkning i området er 35 000, som er forholdsvis lite. Det samlede landareal er ca 9 000 km2, som er stort, slik at det ...
  • Kommunikasjon mellom baklandet og førstelinjen : hvordan er den interne kommunikasjonen mellom baklandet og førstelinjen ved 4 servicekontor? 

   Sverdrup, Therese E. (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Formålet med studien var først og fremst å bidra til forskning på fenomenet servicekontor, med spesiell vekt på den interne kommunikasjonen mellom førstelinjen og baklandet i 4 kommuner. Forholdet mellom førstelinjen ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2000/9, Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk : eller: den fristende fjernheten 

   Gabrielsen, Knut (Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Konfeksjon eller skreddersøm? : Et studium i voksenpedagogikk 

   Sjøbakken, Ola Johan (Høgskolen i Hedmark - Rapport;11/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten er en studie i voksenpedagogiske problemstillinger nasjonalt og spesielt i Hedmark og Oppland. Målet med dette arbeidet var å vurdere grunnlaget for et voksenpedagogisk studium ved Høgskolen i Hedmark. ...
  • KONTUS : Sammenligning av driftspris og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst 

   Stener, Stig Ole; Furuberg, Merete; Nordli, Stig (Rapport, Research report, 2008-09-23)
   Norsk: Undersøkelsen sammenligner skogsmaskinenes tidsforbruk ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst samt skader på gjenstående trær og terreng i fem forsøksdrifter i perioden august–mars. Selektiv hogst ...
  • KONTUS Sammenligning av driftskostnader og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst 

   Stener, Stig Ole; Furuberg, Merete; Nordli, Stig (02;2004, Research report, 2004)
   Undersøkelsen sammenligner skogsmaskinenes produksjon ved selektiv hogst og snauhogst samt skader på gjenstående trær og terreng. Selektiv hogst medfører at gjennomsnittsvolumet på de avvirkete trærne er høyere enn ved ...
  • Krysspeilinger II 

   Imerslund, Knut (12;2002, Research report, 2002-12)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2002 arrangert den torsdag den 26. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Krysspeilinger III. Artikler fra Forskningsdagen 2003 

   Imerslund, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01/2004, Research report, 2004)
   Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2003 arrangert tirsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i høgskolens ...
  • Krysspeilinger IV : artikler fra Forskningsdagen 2004 

   Imerslund, Knut (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2004 arrangert torsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...
  • Kulturell identitet og regional utvikling 

   Engen, Thor Ola (8;2002, Research report, 2002)
   I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Norges forskningsråd, arrangerte Flerfaglig gruppe for minoritetsstudier ved Høgskolen i Hedmark den 10. - 12. januar 2002 en forskningskonferanse på Victoria hotell, Hamar, med ...
  • Kvalitetsutvikling i samspillet mellom høgskolen og praksisfeltet i grunnskolelærerutdanningen: Hvordan kan strukturelle endringer og kompetanseutvikling bidra? Et delprosjekt under PIL-prosjektet (Praksis som integrerende element i lærerutdanning) 

   Eriksen, Stig; Gloppen, Bjørg Herberg (Rapport;13/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark søkte i 2008 om midler til å delta i delprosjekt under PIL og har deltatt med to prosjekter. Intensjonen med PIL-prosjektet er å styrke relasjonen til praksisfeltet. Det første delprosjektet har ...
  • Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

   Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...
  • Lesing på papir og skjerm 

   Kulbrandstad, Lise Iversen (Rapport;12/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Barn og unge som vokser opp i dag, møter et bredt spekter av tekster – på papir og på skjerm. For å bli gode lesere må de lære å tilpasse lesingen sin til situasjonen og til formålet med lesingen. Når man skal ...
  • Lesing på ungdomstrinnet : en rapport fra et Gi rom for lesing!- prosjekt 

   Haugstveit, Tove Brit; Sjølie, Gunvor; Sommervold, Tove (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av et prosjekt knyttet til strategiplanen Gi rom for lesing!, finansiert av Utdanningsdirektoratet og med støtte fra Høgskolen i Hedmark. Rapporten bygger på intervjuer med ...