Now showing items 95-114 of 220

  • Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

   Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...
  • Lesing på papir og skjerm 

   Kulbrandstad, Lise Iversen (Rapport;12/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Barn og unge som vokser opp i dag, møter et bredt spekter av tekster – på papir og på skjerm. For å bli gode lesere må de lære å tilpasse lesingen sin til situasjonen og til formålet med lesingen. Når man skal ...
  • Lesing på ungdomstrinnet : en rapport fra et Gi rom for lesing!- prosjekt 

   Haugstveit, Tove Brit; Sjølie, Gunvor; Sommervold, Tove (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av et prosjekt knyttet til strategiplanen Gi rom for lesing!, finansiert av Utdanningsdirektoratet og med støtte fra Høgskolen i Hedmark. Rapporten bygger på intervjuer med ...
  • Life satisfaction in Asian households : a model of health, family life and money 

   Criswell, Andrew; Ariyabuddhiphongs, Vanchai (Rapport, Research report, 2008)
   English: Life satisfaction has been extensively studied in developed countries frequently using methods of self-report questionnaires and correlational analysis. This paper contributes to existing literature in two novel ...
  • LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006–2008 

   Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna L. (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2009, Research report, 2010)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres kvantitative og kvalitative resultater av arbeidet med LP-modellen i perioden 2006–2008. Høsten 2006 ble LP-modellen implementert 105 skoler i 33 kommuner i Norge. Lillegården ...
  • Lutvann-undersøkelsen En case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 2 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (9;2003, Research report, 2003)
   Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et fast innslag i skolens undervisning. En ...
  • Lutvann-undersøkelsen. En case-studie om uteskolens didaktikk 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (10;2002, Research report, 2002)
   Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et viktig element i skolens undervisning. ...
  • «...lytte – gi de små ordene rom...» : En studie av kommunalt psykisk helsearbeid relatert til ungdom i Hedmark 

   Jørstad, Randi (Høgskolen i Hedmark - Rapport;04/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Dette er en kvalitativ, deskriptiv studie av kommunalt psykisk helsearbeid i Hedmark. Målet med studien var å utvikle teoretisk og praktisk kunnskap om psykisk helsearbeid relatert til ungdom ved å undersøke ...
  • Lærerstudentenes arbeidsinnsats, mestring og fullføring 

   Børresen, Marit Bjorvand; Lindseth, Odd Helge; Tangen, Dag (Rapport;03/2013, Research report, 2013)
   Norsk: Prosjektet har følgende problemstillinger: 1. Hvordan er lærerstudenters arbeidsinnsats i løpet av studietiden? 2. Hvordan er lærerstudentenes opplevelse av mestring i studiet? 3. Hvordan er lærerstudentenes ...
  • Manglende komparabilitet i kommunale data – eksemplifisert ved utgifter til sentraladministrative oppgaver. 

   Ranheim, Anne Kari; Østre, Stein (Rapport;16/2011, Research report, 2012)
   Norsk: Kostra-systemet (Kommune-Stat-Rapportering) er laget dels for å gi staten styringsinformasjon og dels for å gi kommuner et sammenligningsgrunnlag for økt kostnadseffektivitet og bedre tjenester. Utgangspunktet ...
  • Markberedning 

   Stener, Stig Ole; Økseter, Petter (11;2002, Research report, 2002)
   Et markberedningsforsøk ble anlagt i et høyereliggende furubestand i 1993. Fem markberedningsprinsipper ble sammenlignet med tanke på tilslag og høydevekst på furuforyngelsen. Etter 9 år var det ingen signifikant forskjell ...
  • Martyrenes belønning: Åp 20:4-6 fortolket 

   Hovdelien, Olav (8; 2001, Research report, 2001)
   Norsk: Martyrenes belønning handler om Johannes` åpenbaring 20:4-6 og ulike tolkninger av dette tekstavsnittet. Fremstillingen er delt i to deler: I Del I blir tolkningshistorien gjennomgått med vekt på de tolkningsmodellene ...
  • Masterutdanning i psykisk helsearbeid – et studentperspektiv 

   Eriksson, Bengt G.; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport;1/2014, Research report, 2014-05-06)
   Psykisk helsearbeid som begrep og fagfelt er relativt nytt, og er bl.a. karakterisert av at psykiske helseproblemer betraktes prosessuelt og flerperspektivisk. Høgskolen i Hedmark har hatt videreutdanning innen psykisk ...
  • Med Madhia og Akbar fra barnehage til skole. En oppfølging av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Rapport 2 

   Skoug, Tove; Sand, Sigrun (6;2003, Research report, 2003)
   Dette er rapport nr. 2 fra evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Vi har fulgt seks barn fra prosjektbarnehagene gjennom deres første og andre skoleår ved to ...
  • Med plikt til å tie : yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen 

   Bugge, Liv Susanne (Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten utgjør en del av forskningsprosjektet «Yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.» Målet med prosjektet er å studere førskolelæreres kunnskap og forståelse i forhold til lovpålagt taushetsplikt. ...
  • Mennesker med psykiske funksjonshindringer i risikosamfunnet : en hverdagsnær tilnærming 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Eriksson, Bengt G.; Beston, Gro (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: I dagens samfunn kan mange tidligere problemer og utfordringer mestres. Samtidig skapes paradoksalt nok nye risikoer, trusler og usikkerheter. Samfunnets utvikling innebærer at det stilles større krav til den ...
  • Mer kunnskap til flere 

   Lysberg, Karen; Eggen, Ida (Rapport;8/14, Research report, 2014-12-18)
   Rapporten tar for seg evaluering av iverksatt pedagogisk modell for nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning, deltid. Intervensjonen er de pedagogiske metoder som særmerker undervisningen i studiet som læringsplattfo ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (12;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 3159 harr og 1110 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Løpet. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var en negativ utvikling i oppgangen av ørret i løpet av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (11;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 536 harr og 2049 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Storsjødammen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år, men det var ingen signifikant trend i den årlige oppgangen av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984-2002 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (13;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1984-2002 ble 5368 harr og 3118 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Strandfossen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var imidlertid en negativ utvikling i oppgangen av ørret i ...