Now showing items 104-123 of 220

  • Manglende komparabilitet i kommunale data – eksemplifisert ved utgifter til sentraladministrative oppgaver. 

   Ranheim, Anne Kari; Østre, Stein (Rapport;16/2011, Research report, 2012)
   Norsk: Kostra-systemet (Kommune-Stat-Rapportering) er laget dels for å gi staten styringsinformasjon og dels for å gi kommuner et sammenligningsgrunnlag for økt kostnadseffektivitet og bedre tjenester. Utgangspunktet ...
  • Markberedning 

   Stener, Stig Ole; Økseter, Petter (11;2002, Research report, 2002)
   Et markberedningsforsøk ble anlagt i et høyereliggende furubestand i 1993. Fem markberedningsprinsipper ble sammenlignet med tanke på tilslag og høydevekst på furuforyngelsen. Etter 9 år var det ingen signifikant forskjell ...
  • Martyrenes belønning: Åp 20:4-6 fortolket 

   Hovdelien, Olav (8; 2001, Research report, 2001)
   Norsk: Martyrenes belønning handler om Johannes` åpenbaring 20:4-6 og ulike tolkninger av dette tekstavsnittet. Fremstillingen er delt i to deler: I Del I blir tolkningshistorien gjennomgått med vekt på de tolkningsmodellene ...
  • Masterutdanning i psykisk helsearbeid – et studentperspektiv 

   Eriksson, Bengt G.; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport;1/2014, Research report, 2014-05-06)
   Psykisk helsearbeid som begrep og fagfelt er relativt nytt, og er bl.a. karakterisert av at psykiske helseproblemer betraktes prosessuelt og flerperspektivisk. Høgskolen i Hedmark har hatt videreutdanning innen psykisk ...
  • Med Madhia og Akbar fra barnehage til skole. En oppfølging av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Rapport 2 

   Skoug, Tove; Sand, Sigrun (6;2003, Research report, 2003)
   Dette er rapport nr. 2 fra evaluering av prosjekt med gratis korttidsplass i barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Vi har fulgt seks barn fra prosjektbarnehagene gjennom deres første og andre skoleår ved to ...
  • Med plikt til å tie : yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen 

   Bugge, Liv Susanne (Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten utgjør en del av forskningsprosjektet «Yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.» Målet med prosjektet er å studere førskolelæreres kunnskap og forståelse i forhold til lovpålagt taushetsplikt. ...
  • Mennesker med psykiske funksjonshindringer i risikosamfunnet : en hverdagsnær tilnærming 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Eriksson, Bengt G.; Beston, Gro (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: I dagens samfunn kan mange tidligere problemer og utfordringer mestres. Samtidig skapes paradoksalt nok nye risikoer, trusler og usikkerheter. Samfunnets utvikling innebærer at det stilles større krav til den ...
  • Mer kunnskap til flere 

   Lysberg, Karen; Eggen, Ida (Rapport;8/14, Research report, 2014-12-18)
   Rapporten tar for seg evaluering av iverksatt pedagogisk modell for nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning, deltid. Intervensjonen er de pedagogiske metoder som særmerker undervisningen i studiet som læringsplattfo ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (12;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 3159 harr og 1110 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Løpet. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var en negativ utvikling i oppgangen av ørret i løpet av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (11;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 536 harr og 2049 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Storsjødammen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år, men det var ingen signifikant trend i den årlige oppgangen av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984-2002 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (13;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1984-2002 ble 5368 harr og 3118 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Strandfossen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var imidlertid en negativ utvikling i oppgangen av ørret i ...
  • Miljøterapi : virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandlingen av psykoselidelser 

   Stensrud, Bjørn (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Studiens hensikt er å klargjøre hva miljøterapeuter forstår som sentrale virksomme elementer i miljøterapi rettet mot mennesker med en psykoselidelse. Videre å belyse hvordan de oppfatter miljøterapiens plass i ...
  • Minoritetselever i grunnskolen : analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring 

   Aasen, Joar; Mønness, Erik Neslein (Rapport;8, Research report, 1999)
   Norsk: Studien er utført som et oppdrag for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Den er et forarbeid til St meld nr 25 1998-1999 Morsmålsopplæring i grunnskolen. Objektet for studien er grunnskolens tilbud til ...
  • Multimedier i global læring 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av fou-prosjektet Digitale medier i global læring. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Som en del av prosjektet er ...
  • Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002 

   Cottis, Thomas (3;2002, Research report, 2002)
   Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 21.-22. februar i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002. Foredragene presenterer nyheter fra forskning innen: • Ny ...
  • Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003 

   Cottis, Thomas (19;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 4-5 november i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003. Foredragene presenterer nyheter fra forskning for økologisk landbruk ...
  • Natur og kunnskapsturisme : fra studium til nye næringer 

   Motrøen, Terje; Bryn, Anders (Rapport, Research report, 2008-04-18)
   Norsk: Denne rapporten beskriver utviklingen, innholdet og gjennomføringen av studiet Natur og kunnskapsturisme ved Høgskolen i Hedmark (HH) i perioden 2004-2007. Rapporten gjengir også studentenes evaluering av studiet. ...
  • Natur-, frilufts- og gårdsbarnehager: Hva kjennetegner disse? Hva betyr de for barnas utvikling? 

   Lie, Sigmund; Vedum, Trond Vidar; Dullerud, Ole (Rapport;08/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Rapporten beskriver en undersøkelse som ble gjennomført i 2009 og 2010. Vi har hatt tre grupper av informanter. Ansatte i et utvalg av natur-, frilufts- og gårdsbarnehager. Lærere på 1. årstrinn der noen av ...
  • Når leken blir skolemoden 

   Zachrisen, Berit (Høgskolen i Hedmark - Rapport;6/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Rapporten setter fokus på lekens plass i småskolen. Problemstillingen som drøftes er: Hvordan kan lek som arbeidsmetode integreres i småskolens pedagogikk? Leken sees på både som en avgrenset virksomhet og som en ...
  • NBLE (Net Based Learning Environment) 

   Faugli, Bjørn (23;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement ...