Now showing items 1-20 of 136

  • Skoleledere gjør det digitalt mulig 

   Dølbakken, Heidi Ødegaard; Iskauskas, Dagrun; Rikenberg, Kristin (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er tilrettelegging for implementering av IKT i grunnskolen. Gjennom en enkel spørreundersøkelse har vi spurt alle skoleledere i Hedmark og Oppland om hvordan de tilrettelegger for implementering ...
  • Entreprenørens møte med Venture Kapital : en kvalitativ undersøkelse om forholdet mellom Venture Kapitalisten og Entrepenøren 

   Stadheim, Bjørn Kristian (Student paper, others, 2010)
   I løpet av de siste 10-15 årene har venture kapital utviklet seg til en viktig arena innenfor den finansielle verden for små - og mellomstore bedrifter og grundere med forretningsideer som en kilde til å skaffe til veie ...
  • Tenk PR i fjellregionen 

   Narjord, Bjørn Marius (Student paper, others, 2010)
   Norsk: Etter å ha arbeidet med kommunikasjon og PR både i offentlig og privat sektor tidligere, ønsket prosjekteier å etablere et PR-byrå i Fjellregionen. Her er markedet ganske åpent når det kommer til tjenester innen ...
  • Hvordan ivaretar Forsvarsbygg brukerens behov? 

   Hauge, Lars; Hesthagen, Martin (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen hvordan Forsvarsbygg ivaretar brukerens behov. Forsvaret i Østerdal garnison har siden 2007 jobbet med å identifisere og fremme det fremtidige behovet for forlegning til ...
  • Verdig død og lindrende sedering – et anliggende for kreftsykepleier? 

   Sørby, Anette Kjøgx (Student paper, others, 2011)
   Bakgrunn: Noen kreftpasienter opplever store fysiske smerter ved livets slutt til tross for stor innsats med smertebehandling. Disse kan tilbys lindrende sedering som svekker bevisstheten. Norge har liten bruk av lindrende ...
  • Hvordan bygge godt omdømme i kommunale organisasjoner? 

   Aas, Heidi; Slind, Anne Kristin (Student paper, others, 2011)
   Oppgavens formål og tema er å belyse og undersøke hvordan man kan få til godt omdømmearbeid i kommunale organisasjoner. Vi har tatt utgangspunkt i egen kommune, Selbu kommune, og sett på hvilke utfordringer organisasjonen ...
  • Faktorer som fremmer personsentrert omsorg - en litteraturstudie 

   Kristiansen, Janne; Skjøthaug, Aina (Student paper, others, 2011)
  • Mellomleders opplevde utfordringer - i forhold til forventninger 

   Melvær, Truls Magne; Sannesmoen, Janne; Framaas, Ann-Lisbeth (Student paper, others, 2011)
   Denne prosjektoppgaven er et samarbeid mellom tre studenter som har studert organisasjon og ledelse på Høgskolen i Hedmark. Temaet i oppgaven omhandler hvilke utfordringer mellomledere ved de videregående skolene i ...
  • Høst's helhetsmodell og FIG 

   Sætheren, Thomas Stang (Student paper, others, 2011)
   Da dette er en begrenset oppgave innen et stort fagfelt, er det viktig med avgrensninger. Den første avgrensningen fremgår ganske klart av oppgaveformuleringen, og dreier seg om målgruppen. Målgruppen skal være FIG-ledere ...
  • ”Konfliktarbeid for linjeledere” 

   Skogeng, Jeanette (Student paper, others, 2011)
   Oppgaven avslutter årstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Ideen til temaet forebygging og håndtering av konflikter kom tidlig i studiet. Vi har vært innom temaet i flere av fagene, men vi har vært i ...
  • "Min dør er alltid åpen" 

   Bakken, Gry; Duenger, Karoline; Pettersen, Marianne (Student paper, others, 2011)
   Målet med denne oppgava er å besvare problemstillingen: Hvordan påvirker mannlig kontra kvinnelig ledelse arbeidsmiljøet i en avdeling? Kan man finne forskjeller og i tilfelle hvilke? Oppgaven vektlegger kommunikasjon ...
  • Kommunaløvelse - spilløvelse 

   Berntsen, Espen (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen med oppgaven er å peke på hvilke utfordringer kommunene har ved gjennomføring av informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, i lys av krisehåndtering i en spilløvelse. Oppgaven er rettet mot ...
  • Kommunikasjonsutfordringer mellom offentlige etater med ansvar for krisehåndtering på kommunenivå 

   Woldseth, Odd-Bertil (Student paper, others, 2011)
   Gjennom egen erfaring, som koordinator ved kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune under Øvelse Nidaros 20. april 2010, opplevde jeg ikke ubetydelige kommunikasjonsproblemer under samhandlingen med politiet. Dette ...
  • Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? 

   Huse, Randi Åste (Student paper, others, 2011)
   Jeg har valgt en oppgave som går på organisasjonsstruktur og krisekommunikasjon da jeg synes dette er to elementer som er interessante hver for seg. Samtidig vet jeg at mange organisasjoner sliter med kommunikasjonen når ...
  • Enhetlig Ledelsessystem (ELS) og krisehåndtering 

   Frøland, Fredrik (Student paper, others, 2011)
   Samfunnets fokus på risiko og sårbarhet, og myndighetens evne til å håndtere krise og katastrofesituasjoner, har ført til en gjennomgang av offentlig beredskapsorganisering i Norge. Med frykt for at politisk opportunisme ...
  • På ville veier: en analyse og evaluering av mål- og resultatstyring i skatteetaten på merverdiavgiftsområdet 

   Berger, Lars; Muri, Nina; Pettersen, Tor Christian; Tran, Loan (Student paper, others, 2011)
   Prosjektoppgaven omhandler mål- og resultatstyring i skatteetaten på merverdiavgiftsområdet. Mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i statlig forvaltning, og en vesentlig del av styringen består i ...
  • Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen? 

   Tveitane, Edel; Lundberg, Anne Stine; Reistad, Aud Marit (Student paper, others, 2011)
   Problemstillingen i denne prosjektoppgaven er ”Hva motiverer ansatte til nærvær på arbeidsplassen?”. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ intervjustudie av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Som mellomledere i Stange ...
  • IKT modernisering i offentlig virksomhet 

   Wilhelmsen, Arild (Student paper, others, 2011)
   Denne rapporten omhandler hvordan modernisering med IKT kan påvirke de ansattes jobbmotivasjon og læring. Rapporten er basert på en undersøkelse i Vardø kommune våren 2011. Undersøkelsen skal bidra til å danne grunnlag for ...
  • Styring, kontroll og tilsyn ved anbud 

   Mæhlum, Nina; Norberg, Inger Johanne (Student paper, others, 2011)
   Denne oppgaven tar for seg arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn i Oslofjorden, og styring, kontroll og tilsyn i forbindelse med dette. Vi har foretatt intervjuer av politikere, involverte fagfolk og fagmyndigheten, ...