Now showing items 110-129 of 220

  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (12;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 3159 harr og 1110 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Løpet. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var en negativ utvikling i oppgangen av ørret i løpet av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (11;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 536 harr og 2049 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Storsjødammen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år, men det var ingen signifikant trend i den årlige oppgangen av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984-2002 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (13;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1984-2002 ble 5368 harr og 3118 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Strandfossen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var imidlertid en negativ utvikling i oppgangen av ørret i ...
  • Mer kunnskap til flere 

   Lysberg, Karen; Eggen, Ida (Rapport;8/14, Research report, 2014-12-18)
   Rapporten tar for seg evaluering av iverksatt pedagogisk modell for nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning, deltid. Intervensjonen er de pedagogiske metoder som særmerker undervisningen i studiet som læringsplattfo ...
  • Miljøterapi : virksomme elementer i miljøterapi rettet mot behandlingen av psykoselidelser 

   Stensrud, Bjørn (Rapport, Master thesis; Research report, 2008)
   Norsk: Studiens hensikt er å klargjøre hva miljøterapeuter forstår som sentrale virksomme elementer i miljøterapi rettet mot mennesker med en psykoselidelse. Videre å belyse hvordan de oppfatter miljøterapiens plass i ...
  • Minoritetselever i grunnskolen : analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring 

   Aasen, Joar; Mønness, Erik Neslein (Rapport;8, Research report, 1999)
   Norsk: Studien er utført som et oppdrag for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Den er et forarbeid til St meld nr 25 1998-1999 Morsmålsopplæring i grunnskolen. Objektet for studien er grunnskolens tilbud til ...
  • Multimedier i global læring 

   Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er et resultat av fou-prosjektet Digitale medier i global læring. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Som en del av prosjektet er ...
  • Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002 

   Cottis, Thomas (3;2002, Research report, 2002)
   Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 21.-22. februar i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002. Foredragene presenterer nyheter fra forskning innen: • Ny ...
  • Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003 

   Cottis, Thomas (19;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 4-5 november i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003. Foredragene presenterer nyheter fra forskning for økologisk landbruk ...
  • Natur-, frilufts- og gårdsbarnehager: Hva kjennetegner disse? Hva betyr de for barnas utvikling? 

   Lie, Sigmund; Vedum, Trond Vidar; Dullerud, Ole (Rapport;08/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Rapporten beskriver en undersøkelse som ble gjennomført i 2009 og 2010. Vi har hatt tre grupper av informanter. Ansatte i et utvalg av natur-, frilufts- og gårdsbarnehager. Lærere på 1. årstrinn der noen av ...
  • Natur og kunnskapsturisme : fra studium til nye næringer 

   Motrøen, Terje; Bryn, Anders (Rapport, Research report, 2008-04-18)
   Norsk: Denne rapporten beskriver utviklingen, innholdet og gjennomføringen av studiet Natur og kunnskapsturisme ved Høgskolen i Hedmark (HH) i perioden 2004-2007. Rapporten gjengir også studentenes evaluering av studiet. ...
  • NBLE (Net Based Learning Environment) 

   Faugli, Bjørn (23;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement ...
  • Nettlæring for nettundervisning : En analyse av Nettlærerkurset ved Høgskolen i Hedmark 

   Foss, Svein (Rapport, Research report, 2004)
   Norsk: Denne utgivelsen inneholder en masteroppgave levert ved Aalborg Universitet. Forfatteren er ansatt ved Høgskolen i Hedmark, innholdet er nært knyttet til arbeid ved høgskolen, og har skjedd med støtte herfra. Dette ...
  • Norske klassikere - Litterære essays 

   Imerslund, Knut (16;2003, Research report, 2003)
   Artiklene i denne rapporten dreier seg alle om det en kan kalle litterære klassikere, fra Hanna Winsnes til Ingvar Ambjørnsen. Karakteristisk for de klassikerne som er trukket fram, er at de befinner seg litt i utkanten ...
  • Når leken blir skolemoden 

   Zachrisen, Berit (Høgskolen i Hedmark - Rapport;6/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Rapporten setter fokus på lekens plass i småskolen. Problemstillingen som drøftes er: Hvordan kan lek som arbeidsmetode integreres i småskolens pedagogikk? Leken sees på både som en avgrenset virksomhet og som en ...
  • Offentlige velferdsgoder : økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management : Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management 

   Jensen, Bjarne (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I rapporten analyseres hva innføring av forretningsbaserte styringsprinsipper i offentlig virksomhet dreier seg om og hvilke drivkrefter som står bak. Dernest drøftes hovedforskjeller mellom offentlig virksomhet ...
  • Om å møte mennesker med manisk lidelse : en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Sunde, Anne-Sofie Yri; Severinsson, Elisabeth (Høgskolen i Hedmark - Rapport;3/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere bestemt ...
  • Om å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrien 

   Hummelvoll, Jan Kåre; Sunde, Anne-Sofie Yri; Severinsson, Elisabeth (2001; 3, Research report, 2001)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere ...
  • «Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune 

   Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Wilson, Dordy (Høgskolen i Hedmark - Rapport;04/2010, Research report, 2010)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. ...
  • On-Line learning and Traditional Organizations 

   Faugli, Bjørn (22;2003, Research report, 2003)
   Denne artikkelen peker på at en endring av fokus er nødvendig når tradisjonelle organisasjoner skal ta i bruk nett baserte lærings program. Tradisjonelle organisasjoner innen høyere utdanning er byråkratier strukturert ...