• Språkfokus i naturfag 

   Valen-Senstad, Sondre Vinnes (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Ser i denne oppgaven nærmere på hvilke holdninger tre lærere har til språk i naturfag, og hvilke metoder de bruker i sin undervisning. Ut fra kvalitative intervjuer analyseres det lærerne sier opp mot hva ...
  • Vurdering for(er) læring 

   Ali, Basim Gullord (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven er et kvantitativt studie om egenvurdering og vurdering for læring. Oppgavens problemstilling har med hvordan dette kan være med å påvirke elevenes læring. Det er to 8. klasser fra samme ...
  • Relevant naturfagundervisning? 

   Sandvold, Christine Turter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven ble skrevet underveis og etter et studieopphold i Alberta, Canada. Formålet med denne kvalitative studien har vært å finne kjennetegn på hva som kan regnes som relevant naturfagundervisning, ...
  • Sidemålsgrammatikken. Et hjelpemiddel for skriftspråklig ferdighet og språkbevissthet? 

   Tangen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Selv om omfattende britiske og amerikanske studier konkluderer med at undervisning i morsmålsgrammatikk ikke har betydning for elevers skriveferdigheter, kan det argumenteres for at slik undervisning kan ha en ...
  • Verket og verden: sosialisering via skjønnlitteratur 

   Ruud, Maja (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Oppgaven er forankret i pedagogikkens sosialiseringsteori og norskfagets litteraturdidaktikk, og tar for seg hvordan skjønnlitteratur kan benyttes for å stimulere elevenes evne til empati og selvinnsikt. Evne ...
  • Allting er lett, bare man kan det: Fordelene ved bruk av regning i flere fag 

   Tomter, Elisabeth K. (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven bygger på hvordan og hvorfor regneferdigheten skal brukes i flere fag i skolen. Strategidokumentet "Motivasjon og mestring for bedre læring" blir presentert med hvorfor det ble laget og hvordan ...
  • Ugraset i norskfaget – Ei undersøking av nynorsk som sidemål i utvalde læreverk for ungdomsskulen 

   Øien, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Nynorsk, og den sin plass i skulen er eit emne som blir diskutert. Med det som bakteppe ser denne oppgåva på omfanget av nynorsk i to læreverk i norskfaget for ungdomsskulen der bokmål er hovudmålet. Ho gjer ...
  • Det beste stykket er det du deler med andre: Inquiry i matematikkundervisning 

   Bang, Heidi (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Inquiry er utforskende arbeidsmåter som bygger på å spørre, undersøke, skape, diskutere og undre i interaksjon med andre. Denne arbeidsmåten har en annen innfallsvinkel på matematikkundervisning, der memorering ...
  • «A teacher is one who makes himself progressively unnecessary» - Elevmedvirkning 

   Ødegård, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Det står spesifisert i både Opplæringslovens formålsparagraf (2008) og læreplanens generelle del (1993) at elevmedvirkning skal vektlegges i skolen. I 2012 ble det også fastsatt en bestemmelse av tid som skal brukes til ...
  • En liten omvei: Elever med matematikkvansker og deres strategiutvikling ved hjelp av konkreter 

   Weiseth, Nina (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Sammenlignet med lese- og skrivevansker er ikke matematikkvansker like mye forsket på. Ut fra forskning er det omtrent ti prosent av norske elever som har matematikkvansker. På bakgrunn av dette er det viktig ...
  • Utforskende arbeid i naturfag er spennende! – En kvalitativ studie av utforskende arbeid i naturfag og elevenes holdninger til dette faget. 

   Rindhølen, Solfrid (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven har det blitt sett på hvordan utforskende arbeidsmåter kan påvirke elevers holdninger til naturfag. Det har blitt gjort intervjuer av tre elever ved tiende trinn. Intervjuene omhandler deres ...
  • Sosiale medier - venn eller fiende? 

   Bjørnstad, Eirik (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Dagens unge er det man kaller de første digitalt innfødte. Sosiale medier har en sentral plass i hverdagen til et flertall av de unge, og disse nye sosiale mediene har også gjort sitt inntog i skolen. Noen ...
  • Naturfag, et eget språk i skolen? Hvordan tilrettelegger læreren for læring i måten hun bruker språket på? 

   Emilsen, Nina Cathrine Olstad (Bachelor thesis, 2013)
   Å ha god nok kunnskap om å ”snakke” naturfag kan være en utfordring for de fleste lærere som skal undervise i dette spennende faget. Hvordan bør man som lærer bruke språket på forskjellige måter for å få frem naturfagets ...
  • Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag 

   Eliassen, Sara Ødegaard (Bachelor thesis, 2013)
   Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar ...
  • Is the sky the limit? 

   Edvartsen, Guro Sotkajærvi (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven har en engelsk tittel, «Is the sky the limit?», noe som gjenspeiler både problemstillingen, og at jeg har basert oppgaven på funn som er gjort på en feltstasjon i Canada. Oppgaven viser til funn om hvordan ...
  • Det skjedde i de dager... Om bruk av fortellinger i RLE-undervisningen på mellomtrinnet 

   Rød, May-Lene Stene (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven omhandler bruk av fortellinger i RLE-undervisningen på mellomtrinnet. Bakgrunnen for valg av tema er å finne i læreplanen for faget, hvor fokuset på fortelling er stort. Fortellingen ...
  • Naturfag med egne ord 

   Storødegård, Ane (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen min for denne oppgaven er: ”Hvordan kan rollespill i klasserommet påvirke elevens begrepslæring i naturfag?”. For å undersøke dette har jeg brukt min praksisperiode til å utføre et rollespill ...
  • «Hva er benevninga?» Elevers møte med regneoppgaver i naturfag. 

   Flesvig, Sindre Syversen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne kvalitative og empiriske oppgaven bygger på problemstillingen: «Hvordan møter elever regneoppgaver i naturfag?». Oppgaven er dagsaktuell fordi læreplanen i naturfag ble revidert til skolestart høsten 2013, ...
  • Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i skolen 

   Huse, Martin Blakseth (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Jentene gjør det statistisk bedre på skolen enn guttene og kan smykke seg med tittelen «skolevinnere», mens guttene dermed står igjen som «taperne». Skolen skal være en møteplass hvor elevene møter likhet og ...
  • Dydsetiske bidrag i skolen. 

   Tetlimo, Kristine (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Etikk i skolen og dydsetikk er det overordna temaet for denne bacheloroppgaven. For å gi oppgaven et tyngre holdepunkt tilspisses temaet til dannelse og deretter til viktigheten av fenomenet læreren som forbilde. ...