Now showing items 90-99 of 99

  • Ugraset i norskfaget – Ei undersøking av nynorsk som sidemål i utvalde læreverk for ungdomsskulen 

   Øien, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Nynorsk, og den sin plass i skulen er eit emne som blir diskutert. Med det som bakteppe ser denne oppgåva på omfanget av nynorsk i to læreverk i norskfaget for ungdomsskulen der bokmål er hovudmålet. Ho gjer ...
  • Ungdomskultur - et fremmedelement i skolen? 

   Bjørn, Emilie Nyfløt (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg ungdomskultur i skolesammenheng, og hvordan denne kulturen kan være en del av ungdomsskoleelevenes identitetsdannelse. Ungdomstrinnet er særlig vektlagt, og det vil bli drøftet om ...
  • Utdanningsdirektoratet og skolens arbeid med redusert leselyst hos elever i den norske skolen. 

   Ramstad, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: En myte som har blitt skapt i kjølvannet av PISA-undersøkelsens resultater i Norge er at gutter har mindre leselyst enn jenter i dagens norske skole. Dette ses i sammenheng med at deres leseferdigheter i gjennomsnitt ...
  • Uteundervisning og motivasjon på ungdomsskolen. 

   Gjelten, Anne Berit (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan vil elevenes motivasjon påvirkes ved å integrere uteundervisning i naturfag?». For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet meg av både kvantitativ og ...
  • Utforskende arbeid i naturfag er spennende! – En kvalitativ studie av utforskende arbeid i naturfag og elevenes holdninger til dette faget. 

   Rindhølen, Solfrid (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven har det blitt sett på hvordan utforskende arbeidsmåter kan påvirke elevers holdninger til naturfag. Det har blitt gjort intervjuer av tre elever ved tiende trinn. Intervjuene omhandler deres ...
  • Variasjon for variasjonens skyld? 

   Eriksen, Charlotte Myking (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Variasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet. Læreren har ofte et bredt utvalg av variasjonsmetoder som kan brukes for å variere innfallsvinkler, aktiviteter og arbeidsmåter ...
  • Verket og verden: sosialisering via skjønnlitteratur 

   Ruud, Maja (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Oppgaven er forankret i pedagogikkens sosialiseringsteori og norskfagets litteraturdidaktikk, og tar for seg hvordan skjønnlitteratur kan benyttes for å stimulere elevenes evne til empati og selvinnsikt. Evne ...
  • Vurdering for læring, en motiverende læringsprosess 

   Lunde, Lene Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å ...
  • Vurdering for(er) læring 

   Ali, Basim Gullord (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven er et kvantitativt studie om egenvurdering og vurdering for læring. Oppgavens problemstilling har med hvordan dette kan være med å påvirke elevenes læring. Det er to 8. klasser fra samme ...
  • Å tenke i alle fag - Fundamentet for de grunnleggende ferdighetene. 

   Pedersen, Marthe Berger (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan filosofi som metode i grunnskolen skal kunne bidra til å fremme elevenes kritiske tenkning. Med støtte fra ulike kilder argumenteres det for hvordan kritisk tenkning er ...