Now showing items 42-61 of 99

  • «La oss skrive sammen» - Samskriving på ungdomstrinnet 

   Lihovd, Jo Tormod Helstad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Samskriving er alle former for tekstproduksjon der to eller flere personer skriver sammen på en tekst (Eritsland, 2008). Denne kvalitative undersøkelsen viser at det er flere måter å jobbe med samskriving på. Blant ...
  • Learning by Dewey. Om praktisk tilnærming til opplæring og teori i skolen. 

   Odden, Annfrid Rasch (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne studien handler om to læreres erfaringer rundt tilretteleggingen for undervisningen i klasserommet. Mange elever sliter med det faglige i grunnskolen og kan senere droppe ut av videregående opplæring. Én ...
  • Lesing som grunnleggende ferdighet 

   Freitag, Maiken Nordbye (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet. Problemstillingen lyder som følger: ”Hvilke utfordringer er knyttet til lesing som grunnleggende ferdighet i et utvalg politiske dokumenter? Og ...
  • Likeverd som holdning 

   Borgen, Elin Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan læreren kan fremme likeverd som holdning hos elevene. Oppgaven vil først ta for seg likeverd som begrep. Her vil jeg se hvordan likeverd ble praktisert og begrunnet i ...
  • En liten omvei: Elever med matematikkvansker og deres strategiutvikling ved hjelp av konkreter 

   Weiseth, Nina (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Sammenlignet med lese- og skrivevansker er ikke matematikkvansker like mye forsket på. Ut fra forskning er det omtrent ti prosent av norske elever som har matematikkvansker. På bakgrunn av dette er det viktig ...
  • Litteratur i norskfaget på ungdomstrinnet: En studie av fire læreres refleksjoner omkring valg av litterære tekster 

   Amundsen, Annika (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan reflekterer et utvalg lærere på ungdomstrinnet omkring valg av litterære tekster til norskundervisningen? Målet med denne studien var å få kunnskaper om hva ...
  • Lærarar sine tankar kring skriveutvikling. 

   Hareland, Erland (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillinga i denne rapporten er: Kva for tankar har lærarar om kva dei gjer under skriveprosessen for å utvikle elevane sine skriveferdigheiter? Fokusområdet er på responsløpet før-, under- og etter ...
  • Lærebok i engelskfaget: Et hinder for motivasjon? 

   Kveset, Torleif (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Både nasjonalt og internasjonalt viser undersøkelser til høy bruk og tillit til lærebøker i engelskundervisningen. Det er en føring fra fagpersoner om at det er for høy grad av lærebøker benyttet i engelskundervisning ...
  • Læreren som ser alle. En studie av lærere som lykkes i å danne gode relasjoner til sine elever. 

   Thorstensen, David (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne kvalitative undersøkelsen utforskes det gjennom teori knyttet til relasjonskompetanse og anerkjennelse hva som kjennetegner lærere som lykkes i å danne gode relasjoner til sine elever. Når det gjelder å ...
  • Lærernes valg av arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet. 

   Voldheim, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven ser på hvordan tre naturfaglærere jobber med arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfag. Det blir utført intervjuer av naturfaglærere på ungdomsskolen, der de har blitt spurt om erfaringer og ...
  • Læringsutbytte av lekser 

   Aaberg, Helene Szabo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lekser kan brukes på en læringsfremmende måte. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet teori knyttet til motivasjon, anerkjennelse og mestring. Gjennom ...
  • Menneskeverd, anerkjennelse og den etiske fordringen. 

   Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven undersøker sammenhengen mellom menneskeverdet, anerkjennelse og den etiske fordringen. Det gjøres ved å studere hvilken måte disse begrepene relaterer til hverandre, og om det er mulig å argumentere for ...
  • Mikro- og makronivå i kreative fortellinger 

   Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt forskningsarbeid. Problemstillingen min er: «Hvordan bruker elevene mikro- og makronivå gjennom å skrive kreative fortellinger i naturfag, og hvordan viser ...
  • Moralsk dannelse i spennet mellom individet og fellesskapet. 

   Hjaltadottir, Maria Klara Adalheidur (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Charles Taylors bedømmelse av modernitetens konsekvenser. Han mener at det i moderniteten har blitt hevdet at individet er selvtilstrekkelig i moralsk henseende, og at mennesket i ...
  • Muntlige ferdigheter – digitale hjelpemidler som kilde til utvikling. 

   Bang, Joakim (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen ”Hvordan kan digitale hjelpemidler fremme elevenes muntlige ferdigheter i engelskfaget?” Oppgaven undersøker hvordan tre lærere ved en ungdomsskole tar i bruk ...
  • «Muslimer passer ikke inn i vårt samfunn!» - Stereotypier mot muslimer og KRLE-læreres tilnærming til dette i undervisningen 

   Gulbrandsen, Tania (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: ««Hvordan vil KRLE-lærere si at noen av de mest utbredte stereotypiene majoritetsbefolkningen i Norge har mot muslimer kommer til uttrykk og hvordan ...
  • Naturfag med egne ord 

   Storødegård, Ane (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen min for denne oppgaven er: ”Hvordan kan rollespill i klasserommet påvirke elevens begrepslæring i naturfag?”. For å undersøke dette har jeg brukt min praksisperiode til å utføre et rollespill ...
  • Naturfag, et eget språk i skolen? Hvordan tilrettelegger læreren for læring i måten hun bruker språket på? 

   Emilsen, Nina Cathrine Olstad (Bachelor thesis, 2013)
   Å ha god nok kunnskap om å ”snakke” naturfag kan være en utfordring for de fleste lærere som skal undervise i dette spennende faget. Hvordan bør man som lærer bruke språket på forskjellige måter for å få frem naturfagets ...
  • «Når enden er god, er allting godt» - en studie om læringsutbytter av lekser. 

   Jacobsen, Christian (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven handler om hvordan lekser kan øke elevenes læringsutbytte. I et forsøk på å finne ut av dette, setter oppgaven forskjellige resultater fra undersøkelser gjort om dette emnet, opp mot hverandre. ...
  • Når veien er smal, er det lett å falle. Et studie om frafall i namibisk skole. 

   Hirsti, Ruben Amble (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å finne ut om det eksisterte frafall og eventuelle årsaker til frafall på praksisskolen jeg var på i Namibia. For å kunne svare på dette så jeg på faktorer i hjemmemiljø, skolemiljø og ...