• Friluftsliv og helse 

   Grønolen, Linn Jenny Bergum (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Mennesker i hele verden, og spesielt i den vestlige verden, er generelt for lite i fysisk aktivitet. Nordmenn ligger på toppen i Europa, i forhold til det å sitte for mye stille. Dette er en medvirkende årsak ...
  • Hvorfor faller aktivitetsnivået fra 9- til 15 årsalder? 

   Bjerke, Kristin Ødegård (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Forskning viser at aktivitetsnivået blant barn og unge faller fra de er 9 til 15 år gamle (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Mange slutter i sine idretter og blir inaktive. ...
  • Om helseeffekten ved bruk av friluftsliv i rusrehabilitering 

   Gjerland, Iris (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilken helseeffekt kan bruken av fysisk aktivitet gjennom friluftsliv gi rusmisbrukere i en rehabiliteringsprosess? Teori: I teoridelen tar jeg for meg sammenhengen mellom psykiske lidelser og rusmisbruk ...
  • Hvilke effekter har det å løpe barbeint kontra det å løpe med løpesko? 

   Nymo, Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke effektene av barbeintløping og løping med løpesko. For å finne ut av dette ønsker jeg å knytte oppgaven opp mot følgende kategorier: løpesko, en barbeint løpeteknikk, ...
  • Sosialisering til friluftsliv: sosialiseringsinstansenes rolle i oppveksten 

   Lorgen, Heidi (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan friluftsliv i oppveksten påvirke våre friluftslivsvaner i voksen alder? Metode: Kvalitativ metode er benyttet i denne oppgaven. Innsamling av data har foregått ved å benytte det individuelle ...
  • Kvinner og menns motiver for å være fysisk aktive 

   Persson, Katrin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvilke motiver har kvinner og menn for å være fysisk aktive? Teori: Tidligere forskning blir presentert og sentrale begreper blir avklart. Metode: Kvantitativ metode, med spørreskjema Resultat og ...
  • Betydningen av empowerment og sosiale opplevelser for ungdom i fysisk aktivitet 

   Langedrag, Marthe (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: "Hvilken innvirkning har empowerment og betydningen av det sosiale for fysisk aktivitet, på aktivitetsnivået hos ungdom fra 15 til 19 år?" Teori: I teorien ser jeg på betydningen av fysisk aktivitet for ...
  • Bruk av kjæledyr i helsefremmende aktivitet 

   Thorød, Hanna Stensrud (Bachelor thesis, 2012)
   Denne undersøkelsen omhandler bruk av kjæledyr i helsefremmende aktiviteter. Kvalitativ forskningsmetode med bruk av dybdeintervju av tre personer med funksjonsnedsettelse er blitt benyttet. Resultatene viser at dyr bidrar ...
  • Kostholdet til de ansatte ved Family Sports Club Elverum, sammenlignet med statens ernæringsanbefalinger 

   Hellesen, Mia Iden (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan ser kostholdet til de ansatte ved Family Sports Club Elverum ut, sammenlignet med statens ernæringsanbefalinger Metode: Kvantitativ metode ble brukt i form av spørreskjema og kostdagboksføring ...
  • Hvordan kan fysisk aktivitet virke som behandlingsmetode ved mild og moderat depresjon? 

   Berge, Tone Nordholmen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan fysisk aktivitet kan virke som behandlingsmetode ved mild til moderat depresjon. Metode: Litteraturstudie. Diskusjon: Det er postulert en rekke gunstige ...
  • Kvinner i typiske mannsidretter 

   Sagøy, Astri Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Astri Ingeborg Sagøy Tittel: Kvinner i typiske mannsidretter Tema: Idrett, kropp, selvbilde Problemstilling: Hvilke forventninger og konflikter møter kvinner i typiske mannsidetter? Underproblemstillin ...
  • Røyke- og snusvaner i videregående skole 

   Snipstad, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Øyvind Snipstad Oppgavens Tittel: Tobakkskultur i videregående skole Problemstilling: Forskjeller i røyk- og snuskultur mellom elver på yrkesfag og studiespesialiserende fag i videregående skole Underpro ...
  • Fysisk aktivitet - et verktøy i behandlingen av depresjon? 

   Fuglesteg, Evy Marlene (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt Å vurdere i hvilken grad fysisk aktivitet kan brukes i behandlingen av depresjon hos voksne. Depresjon er en byrde og medfører store kostnader både på individ-og samfunnsnivå. På bakgrunn av dette trenger man finne ...
  • Motivasjon ved livsstilsendring 

   Thomassen, Erland (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Erland Thomassen Oppgavens tittel: Motivasjon ved livsstilsendring Problemstilling: Hva motiverer sykelig overvektige til å foreta en livsstilsendring? Metode: I denne oppgaven har jeg gjennomført en ...
  • Hvordan kan fysisk aktivitet, kosthold og medisinering forebygge utvikling av type 2 diabetes hos personer i en pre diabetes fase? 

   Tveten, Georg Balder (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Georg Balder Tveten Tittel Hvordan kan fysisk aktivitet, kosthold og medisinering forebygge utvikling av type 2 diabetes hos personer i en pre diabetes fase? Forskningsområde Forskning viser at mennesker ...
  • Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk status 

   Larsen, Frode (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Frode Larsen, Bachelor i Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet, 2010-2013. Høyskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og sosioøkonomisk ...
  • Motivasjon og elevmedvirkning i kroppsøving 

   Engebretsen, Lars Christian (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Lars Christian Engebretsen Oppgavens tittel: Motivasjon og elevmedvirkning i kroppsøving Problemstilling: Hvordan er holdningen blant 10. klasseelever til kroppsøvingsfaget, og hvordan kan elevmedvirkning være ...
  • Motivasjon og kondisjonsaktiviteter med fokus på stavgang 

   Kristiansen, Marte (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marte Kristiansen, 3. års student ved Bachelorutdanningen Folkehelse med vekt på fysisk aktivitet. Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, 2013. Tittel: Motivasjon og kondisjonsaktiviteter Problemstilling: Hva ...
  • Vektreduksjonsprogram for å fremme helse og en sunnere livsstil 

   Rype, Line Therese (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Line Therese Rype Tittel på oppgaven: Vektreduksjonsprogram for å fremme helse og en sunnere livsstil. Problemstilling: Hvilke endringer kan oppnås gjennom et vektreduksjonsprogram for overvektige, med tanke ...
  • Hvordan kan kosthold forebygge overvekt og fedme blant barn? 

   Lunde, Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Ingeborg Lunde Oppgavens tittel: Hvordan kan kosthold forebygge overvekt og fedme blant barn? Problemfelt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan kosthold kan forebygge overvekt og fedme blant ...