Now showing items 59-78 of 105

  • Matematikkstrategier. Er de nødvendige? 

   Berland, Maren (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Hensikten med oppgaven er å forstå hvordan strategier virker og hvorfor de er viktige å bruke i undervisningen. Oppgaven tar for seg hvordan hukommelsen er og hvordan den virker. Videre går den inn på strategier ...
  • Mestringsforventning - og barn med lærevansker. 

   Bang, Janne Helen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Elever med ulike former for lærevansker kan ofte ha en lav motivasjon for læring. Det bør være et mål for lærerne at disse elevene skal få et best mulig utbytte av sitt potensiale for læring slik at de kan gjennomføre ...
  • Misoppfatninger rundt brøkbegrepet og regning med brøk i barneskolen. 

   Kristiansen, Philip (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne studien omhandler hvilke misoppfatninger som finnes når det gjelder brøkbegrepet og regning med brøk. Oppgavens problemstilling er Hvilke misoppfatninger finnes rundt brøkbegrepet og regning med brøk i en 7. ...
  • Motivasjon for læring 

   Schjørlien, Maren (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Motivasjonen er en svært viktig drivkraft for elevers læring (Manger, 2012). Ofte kan man oppleve at noen elever går fortere i gang med skolearbeidet, mens andre utsetter det i det lengste. Samtidig holder noen ...
  • Motivasjon i skolen, «jeg vet du kan klare det». 

   Brandlistuen, Else Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Prestasjon i skolen henger tett sammen med motivasjon (Manger, 2013, s. 133). Noen elever er mere motiverte enn andre til å jobbe med skolearbeidet. Temaet for denne oppgaven er motivasjon og hovedfokuset ligger ...
  • ”Motivasjon og læring i matematikk” 

   Løvstad, Karl Martin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Motivasjon og læring henger sammen. Målet med denne oppgaven er å undersøke ved hjelp av teoretiske rammer og kvalitativ metode hvordan tre matematikklærere på ulike trinn i barneskolen arbeider for å motivere ...
  • Muntlig elevdeltakelse i engelskundervisning 

   Sveen, Øyvind Sjøberg (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Elevers vanskeligheter med å tørre å prate engelsk i undervisningen er en utfordring som det trengs å ta tak i. Mange elever sitter med ferdigheter de velger å ikke vise fram, og det finnes flere grunner til at det ...
  • My name is… - Når barna begynner å lære engelsk 

   Gravseth, Kari (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Temaet i denne bacheloroppgaven er begynneropplæring i engelsk, og hvorvidt det er hensiktsmessig å begynne med denne opplæringen allerede når elevene begynner på første trinn. Fokuset har vært på fordeler og ...
  • «Når det uventede inntreffer» - om å møte kriser i skolen 

   Jahr, Kathrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: «Når det uventede inntreffer» er en kvalikativ studie av skolers møte med kriser. Denne presentasjonen ser på krisepedagogiske planer i skolen, den krisepedagogiske modellen og hvordan vi kan møte barn og unge ...
  • Når et gram erfaring veier mer enn et tonn teori – en kvalitativ intervjustudie om uteskole. 

   Lågrinn, Tanja (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Med utgangspunkt i temaene uteskole og tilpasset opplæring er målet med denne bacheloroppgaven å besvare problemstillingen «Hva hemmer og fremmer bruk av uteskole for å tilpasse opplæringen for alle elever i ...
  • ”Nei, lese det gjør vi i spisepausen” – en studie om hva ulike lærere sier om tekstpraksiser på barnetrinnet 

   Sund, Therese Wilhelmsen (Bachelor thesis, 2018)
   English: In recent years, the role of fiction has been a controversial topic. With the introduction of LK06 and the new revision in 2013, the Norwegian subject is now seen as a subject for language and communication. The ...
  • Omsorgssvikt - hvor alvorlig er alvorlig nok? 

   Evensen, Katrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne kvalitative studien ønsker jeg å undersøke hvordan lærere oppfatter og forstår meldeplikten de er pålagt til barnevernet ved bekymring rundt et barns omsorgssituasjon, og hvilke faktorer som kan føre ...
  • Ordinær undervisning er tilpasset opplæring! 

   Flobak, Cathrine (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven belyser hvordan tilpasset opplæring har blitt gjennomført i nyere historie. En metode var organisatorisk differensiering. Denne metoden resulterte i store sosiale forskjeller. Noen politikere i ...
  • Ordinær undervisning I KonTekst 

   Pedersen, Eirik Moengen (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Hovedtema for oppgaven er IKT og ordinær undervisning. IKT er et stort felt som benyttes i arbeid, på fritiden og i skolekontekst. Det har også blitt et større trykk på dette området etter LK06 med de grunnleggende ...
  • Positiv fremtid 

   Leistad, Kristoffer Hansen (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen i oppgaven er: "Hvilke faktorer påvirker matematikkresultatene for sjettetrinns elever i Namibia?". Det er to underproblemstillinger for å styre oppgaven i ønsket retning, og de er: "Hvordan ...
  • Positive sider ved bruk av iPad i undervisning. 

   Gjellestad, Margun Karin Hjelmeland (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Digitale ferdigheiter kom inn i læreplanen som ei grunnleggjande ferdigheit i alle fag i 2006. Det aukande fokuset på digitale hjelpemiddel gjorde at eg ville finna ut kva fordelar det er for læringsutbytet til ...
  • Problematferd 

   Halvorsen, Karoline (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: I dagens skolesamfunn er det stort fokus på problematferd. På bakgrunn av dette skal denne oppgaven ta for seg hva man kan gjøre for å redusere problematferd i klasserommet. Det finnes mange grunner, men i denne ...
  • Respekt og toleranse. 

   Andresen, Ellen (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dagens samfunn består av et stort mangfold med mennesker med ulike bakgrunner, kulturer og språk. For å fungere i et samfunn er det derfor helt nødvendig at mennesker både respekterer og tolererer hverandre. Som ...
  • Samarbeid mellom skole og hjem i Namibia 

   Dalløkken, Kristin Paulsen (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: I denne oppgaven kan du lese om hvordan hjem-skole samarbeidet fungerer på en praksisskole i Namibia. Det blir lagt fram teori som står bak dette temaet i Norge, og noen sammenligninger blir dratt mellom landene ...
  • Sammen er vi sterkere - en oppgave om hvordan læreren tilrettelegger for samarbeid med foresatte til elever med atferdsproblematikk 

   Vestheim, Lene Wettre (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Temaet for oppgaven er skole-hjem-samarbeid når elever sliter med atferdsproblematikk. Dette vil bli belyst gjennom teoretiske perspektiver, samt intervjuer av personer med erfaring på området: skoleleder, lærer ...