Now showing items 69-88 of 99

  • Sakprosa på mellomtrinnet. 

   Fjeldberg, Malin Aasen (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hva tenker lærere om lesing av sakprosatekster på mellomtrinnet? Jeg har benyttet meg av en kvalitativ metode, og samlet inn data gjennom intervju med fire lærere på ...
  • Samarbeid mellom skole og hjem når foreldrene ikke bor sammen. 

   Odden, Andrea (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg problemstillingen Hvordan tilrettelegger og håndterer lærere samarbeid med foreldre som ikke bor sammen?, med tre underordnede forskningsspørsmål. Oppgaven har som hensikt å belyse hvordan ...
  • Sammen lager vi gull av gråstein! En studie om samarbeid for sosial utjevning. 

   Petersen, Karina Grøndahl (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Til tross for at styringsdokumentene for norsk skole legger stor vekt på sosial utjevning, viser forskning at sosial reproduksjon allikevel finner sted i dagens samfunn. Denne studien trekker paralleller, og ser ...
  • Selvregulert læring på ungdomstrinnet. 

   Bekkevold, Birgitte Gangsø (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Ved endringer i arbeids- og samfunnsliv, må skolen også endres. Å lære å lære blir omtalt som den viktigste evnen vi kan tillære dagens unge, slik at de kan fungere i et samfunn med stadig skiftninger, enorm ...
  • Selvregulert læring som livslang læring. Et studie om hvordan selvregulert læring formidles i styringsdokumenter og litteratur. 

   Lamborg, Kristine Wold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Norges forskningsråd (2015) har funnet at selvregulerte elever klarer seg bedre i livet, både når det kommer til utdanning og til arbeidsliv. Denne påstanden var bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling ...
  • Selvregulerte elever – Anerkjennende indre dialogisk kartleggingsredskap. 

   Slåen, Thorstein (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Med en antakelse om at skolen legger for ensidig vekt på kognisjonssiden i selvreguleringen hos eleven, ble problemstillingen for oppgaven utformet: På hvilken måte kan elever kartlegge, og læreren legge til rette ...
  • Sidemålsgrammatikken. Et hjelpemiddel for skriftspråklig ferdighet og språkbevissthet? 

   Tangen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Selv om omfattende britiske og amerikanske studier konkluderer med at undervisning i morsmålsgrammatikk ikke har betydning for elevers skriveferdigheter, kan det argumenteres for at slik undervisning kan ha en ...
  • Det skjedde i de dager... Om bruk av fortellinger i RLE-undervisningen på mellomtrinnet 

   Rød, May-Lene Stene (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven omhandler bruk av fortellinger i RLE-undervisningen på mellomtrinnet. Bakgrunnen for valg av tema er å finne i læreplanen for faget, hvor fokuset på fortelling er stort. Fortellingen ...
  • Skole-hjem samarbeid i namibiske ungdomsskoler 

   Sjøgren, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bachelor-oppgaven handler om hvordan skole-hjem samarbeidet fungerer ved to ulike skoler i Namibia. Oppgaven belyser hvilke samarbeidsformer som utarter seg, så vel som hvilke nivåer av samarbeid som finner ...
  • Skolens demokratioppdrag – utdanner skolen demokratisk aktive medborgere? 

   Bjerke, Anne Hjørnegård (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilke mulighetsrom sentrale styringsdokumenter for grunnskolen gir lærere til å utdanne aktive demokratiske medborgere. Oppgaven presenterer en studie av ...
  • Sosiale medier - venn eller fiende? 

   Bjørnstad, Eirik (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Dagens unge er det man kaller de første digitalt innfødte. Sosiale medier har en sentral plass i hverdagen til et flertall av de unge, og disse nye sosiale mediene har også gjort sitt inntog i skolen. Noen ...
  • Språkfokus i naturfag 

   Valen-Senstad, Sondre Vinnes (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Ser i denne oppgaven nærmere på hvilke holdninger tre lærere har til språk i naturfag, og hvilke metoder de bruker i sin undervisning. Ut fra kvalitative intervjuer analyseres det lærerne sier opp mot hva ...
  • Stasjonsundervisning. 

   Johansen, Randi (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg følgende problemstilling “Hvordan opplever elever på 9.trinn læring gjennom stasjonsundervisning i forhold til tradisjonell undervisning i temaet geometri?”. I følge opplæringsloven har ...
  • Streben etter suksess. 

   Martinez Lunde, Ida-Cheyenne (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som påvirker elevens evne til å gjøre lekser ved namibiske skoler. Ved bruk av kvalitativ metodeforskning har jeg innhentet data fra elever, lærere og rektor. ...
  • ”Takk for at du lærte oss å like hverandre” - Et studie av skolers forståelse av mobbing i lys av lovendringen 

   Rykhus, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Mobbing har lenge vært et mye diskutert tema i samfunnsdebatten (Kunnskapsdepartementet, 2015; Wendelborg, 2018; Bakken, 2017), og ulike elevundersøkelser prøver å gi et tall på omfanget av mobbing som foregås i ...
  • Tanker i et fellesskap. Kritisk tenkning gjennom filosofi som metode i skolen. 

   Markeng, Synnøve (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I skolens styringsdokumenter står det at opplæringen skal fremme elevene og lærlingenes evne til kritisk tenkning. Dette har den filosofiske samtale i skolen også fokus på. Filosofi som metode i skolen har hatt ...
  • Tilpasset opplæring for evnerike elever. 

   Fjell, Håkon (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et kvalitativt studie om tilpasset opplæring for evnerike elever. Problemstillingen handler om hvordan dette praktiseres ved tre utvalgte norske grunnskoler. Oppgaven undersøker hvordan ...
  • Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. 

   Al-Hasan, Afraa (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Alle elever har rett til likeverdig opplæring, og vi som lærere er forpliktet i alle overordnede styringsdokumenter til at undervisning skal tilpasses elevenes forutsetninger. Formålet med min studie er å undersøke ...
  • Tilpasset opplæring og differensiering i styringsdokumenter og lærebøker. 

   Heflo, Ruben Halmrast (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Problemstillingen: Hva slags forståelse av tilpasset opplæring og differensiering får matematikklærere i møtet med styringsdokumentene og lærerbøkene i matematikk? Det blir først presentert et teorigrunnlag om ...
  • Tilskuereffekt og forsvarsmekanismers innvirkning i avdekking og rapportering av seksuelle overgrep. 

   Paulsen, Eili Korntorp (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven har som formål å belyse lærerens indre prosesser i møte med seksuelle overgrep. Gjennom kvalitative intevjuer, har jeg gjennom ulike spørsmål og illustrasjoner forsøkt å belyse hvorfor så få ...