• Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? 

   Kjelgren, Trude (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Trude Kjelgren Tittel: Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? Problemstilling: ”I hvilken grad endrer fysisk aktivitet sykdomsopplevelsen hos unge pasienter med ...
  • #DetPerfekteLiv 

   Herje, Johanne Skovly (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan påvirker sosiale medier unges kroppsbilde? Metode: Litteraturstudie Resultater og diskusjon: I resultat delen blir de fem valgte artiklene presentert med funn. Diskusjonsdelen blir resultatene ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – En litteraturstudie. 

   Roer, Grethe Emilie (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Grethe Emilie Roer, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Tittel: Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos brystkreftpasienter – en litteratur ...
  • Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet hos personer med depresjon og angst: Ett litteraturstudie 

   Bakkehaug, Monika Skaug (Bachelor thesis, 2017)
   Metode: Litteraturstudie. Konklusjon: Funnene i denne oppgaven tilsier at fysisk aktivitet har en positiv effekt på depresjon. For angst er det noe motstridene resultater, men assosieres hovedsakelig med en positiv effekt ...
  • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

   Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
  • Effekten av kosttilskudd på styrke- og hypertrofitrening: en litteraturstudie 

   Aarøi, Nora Knutsen (Bachelor thesis, 2015)
   Som folkehelsearbeider kan det være relevant å kunne gi råd som kommer eventuelle klienter til gode, når det gjelder å bygge en sterk og stødig kropp. Derfor vil jeg i denne undersøkelsen finne svaret på problemstillingen ...
  • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

   Aune, Marthe Svendsen (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
  • Eldre og styrketrening 

   Brekka, Liv (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Liv Brekka, student på Høgskolen i Hedmark. Oppgavens tittel: Eldre og styrketrening. Problemstilling: Hvordan påvirker styrketrening eldres fysiske funksjonsevne? Teori: Omhandler eldrebølgen, ...
  • Ensomhet i hverdagen helsekonsekvenser sett i et kjønnsperspektiv 

   Eriksen, Helene Skeie (Bachelor thesis, 2017)
   Metode: Litteraturstudier Resultat: Det finnes fysiske og psykologiske forskjeller for hvordan ensomhet påvirker menn og kvinners helse. Hovedfunnene viser forskjeller innenfor sosiale nettverk og fysiske plager. Kvinner ...
  • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

   Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
  • Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening 

   Nordnes, Ekta Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Forebygging av fall blant eldre ved bruk av styrketrening Problemstilling: Hvilken effekt har styrketrening på forebygging av fall blant eldre kvinner? Metode: Litteraturstudie Resultat: Studiene brukt i ...
  • Friluftsliv med psykiske helseutfordringer 

   Lunner, Ine (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilken måte kan friluftsliv ha helsefremmende effekt hos unge og voksne med psykiske helseutfordringer? Teori: Psykiske helseutfordringer og helsefremmende effekt ved friluftsliv. Metode: ...
  • Friluftsliv og helse 

   Grønolen, Linn Jenny Bergum (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Mennesker i hele verden, og spesielt i den vestlige verden, er generelt for lite i fysisk aktivitet. Nordmenn ligger på toppen i Europa, i forhold til det å sitte for mye stille. Dette er en medvirkende årsak ...
  • Fysisk aktivitet - et verktøy i behandlingen av depresjon? 

   Fuglesteg, Evy Marlene (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt Å vurdere i hvilken grad fysisk aktivitet kan brukes i behandlingen av depresjon hos voksne. Depresjon er en byrde og medfører store kostnader både på individ-og samfunnsnivå. På bakgrunn av dette trenger man finne ...
  • Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre 

   Høye, Knut Embret Gaukerud (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Knut Embret Gaukerud Høye Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre Problemstilling: Hvilken sammenheng har fysisk aktivitet på depresjon hos eldre mennesker (>60 år)? Innhold: Oppgaven ...
  • Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter 

   Vikman, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Ingrid Vikman Oppgavens tittel Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet hos slagpasienter. Problemstilling Hvilken effekt har fysisk aktivitet på den helserelaterte livskvaliteten til slagpasienter? - ...
  • Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi - En litteraturstudie 

   Thoreplass, Tone Berit (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tone Berit Thoreplass, Bachelor i Folkehelse, 2013- 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi- En ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Kongssund, Mia (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Mia Kongssund Tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse Problemstilling: ”Hvordan kan fysisk aktivitet hjelpe til å redusere angst og depresjon hos voksne mennesker?” Metode: Litteraturstudie. Resultat: ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...