• Påvirker kroppsøvingsfaget forholdet 9.klassinger har til fysisk aktivitet ellers i hverdagen? 

   Høiby, Lars Henning (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Denne oppgaven tar for om kroppsøvingsfaget påvirker forholdet 9.klassinger har til kroppsøvingsfaget generelt. Problemstilling: Påvirker kroppsøvingsfaget forholdet 9.klassinger har til fysisk aktivitet ...
  • Tilpasset opplæring i kroppsøving i videregående skole 

   Anstensen, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring. Problemstilling lyder som følger: ”Hvordan ivaretas tilpasset opplæring i kroppsøving på en utvalgt videregående skole og hvordan tilrettlegger lærerne kroppsøving ...
  • Kan vurdering for læring bidra til å understøtte elevenes utvikling i kroppsøving? 

   Øvstehage, Marianne (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling Kan vurdering for læring bidra til å understøtte elevenes utvikling i kroppsøving? Metode Først litt generelt om metode og så om kvalitative og kvantitative metoder. Jeg har brukt begge metodene i min ...
  • Holdninger og atferd tilknyttet fysisk aktivitet og kosthold. 

   Nordahl, Simen Øyen (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: 1. Hvilke holdninger og hvilken atferd har elever i 7 klasse i grunnskolen tilknyttet fysisk aktivitet og kosthold? 2. Kan vi se noen forskjeller mellom elevenes fysiske aktivitet og kosthold i forhold ...
  • Fysisk aktivitetsnivå i ungdomsskolen sett i forhold til Helsedirektoratets anbefalinger 

   Løkken, Andreas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan er det fysiske aktivitetsnivået hos elever ved en utvalgt ungdomsskole på Østlandet? Er nivået i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger?». Metode: For å kunne få svar på min problemstilling ...
  • Læringsklima og tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske behov 

   Bovolden, Helene Kronvold (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan motivasjonelt klima påvirker elevenes grunnleggende behov? Metode: Kvantitativ metode med spørreundersøkelse på elever i grunnskolen i Sør-Østerdalen, med fokus på 9- og 15-åringer. Resultat: Gjennom ...
  • Leirskolen som påvirkning til friluftslivsundervisning i grunnskolen 

   Kjernli, Jorid (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: I hvilken grad påvirker leirskoleopphold lærernes egen friluftlivsundervisning i egen skole? Teori: Teorien presenterer leirskolen og hvordan friluftsliv hører hjemme i grunnskolen gjennom gjeldende ...
  • Hvordan er rammebetingelsene for å tilpasse undervisningen for elever med særskilte behov i kroppsøvingsfaget på en videregående skole på Østlandet? 

   Ullersmo, Jeanette Nydahl (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Forteller om min ferd gjennom 3 året på Høgskolen. Her tar jeg for meg hva jeg skal gjøre i oppgaven og hvilket emne jeg skal belyse. Forteller om hvor viktig tilpasset fysisk opplæring er og at hele elevenes ...
  • Vurdering i kroppsøvingsfaget på videregående trinn. 

   Vårtun, Elin Brandsnes (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan man som kroppsøvingslærer på videregående trinn vurdere sine elever ut fra gitte rammer i læreplan for å fremme læring? Problemstillingen forsøker å besvare hvordan vurderingspraksisen hos tre ...
  • Inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget 

   Kalstad, Mari (Bachelor thesis, 2012)
   Hovedproblemstilling: Hvilke konsekvenser får inkludering og/eller ekskludering for elevene med tanke på kroppsøvingslærernes handlinger og metoder? I lys av dette kommer tiltak som kroppsøvingslærerne gjør for at elevene ...
  • Holdninger til kroppsøvingsfaget på ungdomsskolen 

   Myhrer, Kristian (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Min hovedproblemstilling: «Hvilke holdninger har ungdomsskoleelever til kroppsøvingsfaget?». Teori: Jeg tar for meg teorien rundt holdninger i kroppsøving, og emnene faget inneholder i forhold til ...
  • Spiseforstyrrelser i skolen 

   Aasum, Marthe (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg emnet spiseforstyrrelser i skolen. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan kan skolen oppdage og hjelpe elever med spiseforstyrrelser?» For å få svar på min problemstilling har jeg ...
  • Kroppsøvingslærerens utfordringer med tanke på inkludering og aktiv deltakelse på østkanten i Oslo 

   Mobasheri, Siavash (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgavens tittel: Kroppsøvingslærerens utfordringer med tanke på inkludering og aktiv deltakelse på østkanten i Oslo. Hovedproblemstilling: Hvilke tiltak iverksetter kroppsøvingslærere på en ungdomsskole på østkanten ...
  • Legitimering av kroppsøvingsfaget 

   Grøndalen, Lars (Bachelor thesis, 2013)
  • Hvordan kan lærere motivere elever til å delta i kroppsøving? 

   Dahl, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Ingrid Dahl Oppgavetittel Hvordan kan lærere motivere elever til å delta i kroppsøving? Problemstilling Hvordan kan kroppsøvingslærere motivere elever som ikke liker kroppsøving til å delta? Teori Forskningen ...
  • Kartlegging av kostholdet og det fysiske aktivitetsnivået i grunnskolen 

   Bjarnason, Jonas Thor (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Jonas Thor Bjarnason Tittel på oppgaven: Kartlegging av kostholdet og det fysiske aktivitetsnivået i grunnskolen Problemstillinger Hovedproblemstilling: I hvilken grad tilfredsstiller elever i grunnskolen ...
  • Motivasjon til kroppsøving 

   Gullerud, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling / problemfelt: Blir elever i kroppsøving mer indre motivert av elevstyrt kroppsøving i forhold til lærerstyrt kroppsøving? Jeg vil igjennom min undersøkelse (litteratursøk) finne ut om tidligere forskning ...
  • Motivasjon hos idrettselever 

   Frøyland, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag Forfatter: Magnus Frøyland, student ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. 3. året på Bachelor Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Oppgavens tittel: Motivasjon hos toppidrettselever. Problem ...
  • Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner 

   Falldalen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Henning Falldalen. Oppgavens tittel Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner. Influence of top sports student nutrition habits. Problemstilling Hvilke faktorer mener toppidrettselever påvirker egne ...
  • Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer 

   Andersen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Marius Andersen, student ved bachelor i faglærer i kroppsøving, ved Høyskolen i Hedmark, avdeling Elverum Oppgavetittel: «Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer». Problemstilling: Er ...