• «Muslimer passer ikke inn i vårt samfunn!» - Stereotypier mot muslimer og KRLE-læreres tilnærming til dette i undervisningen 

   Gulbrandsen, Tania (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: ««Hvordan vil KRLE-lærere si at noen av de mest utbredte stereotypiene majoritetsbefolkningen i Norge har mot muslimer kommer til uttrykk og hvordan ...
  • Naturfag med egne ord 

   Storødegård, Ane (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen min for denne oppgaven er: ”Hvordan kan rollespill i klasserommet påvirke elevens begrepslæring i naturfag?”. For å undersøke dette har jeg brukt min praksisperiode til å utføre et rollespill ...
  • Naturfag, et eget språk i skolen? Hvordan tilrettelegger læreren for læring i måten hun bruker språket på? 

   Emilsen, Nina Cathrine Olstad (Bachelor thesis, 2013)
   Å ha god nok kunnskap om å ”snakke” naturfag kan være en utfordring for de fleste lærere som skal undervise i dette spennende faget. Hvordan bør man som lærer bruke språket på forskjellige måter for å få frem naturfagets ...
  • «Når enden er god, er allting godt» - en studie om læringsutbytter av lekser. 

   Jacobsen, Christian (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven handler om hvordan lekser kan øke elevenes læringsutbytte. I et forsøk på å finne ut av dette, setter oppgaven forskjellige resultater fra undersøkelser gjort om dette emnet, opp mot hverandre. ...
  • Når veien er smal, er det lett å falle. Et studie om frafall i namibisk skole. 

   Hirsti, Ruben Amble (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å finne ut om det eksisterte frafall og eventuelle årsaker til frafall på praksisskolen jeg var på i Namibia. For å kunne svare på dette så jeg på faktorer i hjemmemiljø, skolemiljø og ...
  • Norrøn mytologi – Kultur? Eventyr? Religion? 

   Forseth, Kjersti (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Norrøn mytologi er en del av Norges historie og kulturarv, men i hvilken grad blir den forstått som en religion? Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode har jeg intervjuet tre praktiserende lærere i faget kristendom, ...
  • Nærhetsetikk knyttet til digital dannelse 

   Skau, Tom André (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Nærhetsetikk ved Emmanuel Lévinas og digital dannelse er det overordnede temaet for denne oppgaven. For å gjøre oppgaven relevant for en kommende lærer er den tilspisset dagens skole og utfordringene en står ovenfor ...
  • Passivt mottagende VS Aktivt deltagende. En kvalitativ studie om aktivisering av elever. 

   Simensen, Jacob Hagelund (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I løpet av min utdanning har jeg så langt frontet et syn om at jo mer aktive elevene mine er, jo bedre. I denne bacheloroppgaven setter jeg som mål å utfordre og utforske mitt eget læringssyn med en kvalitativ ...
  • På andre siden av speilet 

   Kristiansen, Anneli (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hvorvidt musikkundervisningen har innflytelse på ungdomsskoleelevers identitet. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ungdomsskoleelever ...
  • Planbok som pedagogisk verktøy. 

   Mellum, Vegard Solbakken (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan kan det pedagogiske verktøyet planbok hjelpe lærere i deres profesjonsutøvelse?». Oppgaven forsøker å svare på dette ved å ta for seg ulike aspekter tilknyttet planbok som ...
  • Relevant naturfagundervisning? 

   Sandvold, Christine Turter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven ble skrevet underveis og etter et studieopphold i Alberta, Canada. Formålet med denne kvalitative studien har vært å finne kjennetegn på hva som kan regnes som relevant naturfagundervisning, ...
  • Religiøse høytidsmarkeringer i skolen 

   Bråthen, Madelen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om utfordringer og viktige prinsipper i markeringen av ulike religiøse høytider på skolen. I oppgaven har jeg valgt å legge særlig vekt på de muslimske høytidene id al-Fitr og id ...
  • Sakprosa på mellomtrinnet. 

   Fjeldberg, Malin Aasen (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hva tenker lærere om lesing av sakprosatekster på mellomtrinnet? Jeg har benyttet meg av en kvalitativ metode, og samlet inn data gjennom intervju med fire lærere på ...
  • Samarbeid mellom skole og hjem når foreldrene ikke bor sammen. 

   Odden, Andrea (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg problemstillingen Hvordan tilrettelegger og håndterer lærere samarbeid med foreldre som ikke bor sammen?, med tre underordnede forskningsspørsmål. Oppgaven har som hensikt å belyse hvordan ...
  • Sammen lager vi gull av gråstein! En studie om samarbeid for sosial utjevning. 

   Petersen, Karina Grøndahl (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Til tross for at styringsdokumentene for norsk skole legger stor vekt på sosial utjevning, viser forskning at sosial reproduksjon allikevel finner sted i dagens samfunn. Denne studien trekker paralleller, og ser ...
  • Selvregulert læring på ungdomstrinnet. 

   Bekkevold, Birgitte Gangsø (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Ved endringer i arbeids- og samfunnsliv, må skolen også endres. Å lære å lære blir omtalt som den viktigste evnen vi kan tillære dagens unge, slik at de kan fungere i et samfunn med stadig skiftninger, enorm ...
  • Selvregulert læring som livslang læring. Et studie om hvordan selvregulert læring formidles i styringsdokumenter og litteratur. 

   Lamborg, Kristine Wold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Norges forskningsråd (2015) har funnet at selvregulerte elever klarer seg bedre i livet, både når det kommer til utdanning og til arbeidsliv. Denne påstanden var bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling ...
  • Selvregulerte elever – Anerkjennende indre dialogisk kartleggingsredskap. 

   Slåen, Thorstein (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Med en antakelse om at skolen legger for ensidig vekt på kognisjonssiden i selvreguleringen hos eleven, ble problemstillingen for oppgaven utformet: På hvilken måte kan elever kartlegge, og læreren legge til rette ...
  • Sidemålsgrammatikken. Et hjelpemiddel for skriftspråklig ferdighet og språkbevissthet? 

   Tangen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Selv om omfattende britiske og amerikanske studier konkluderer med at undervisning i morsmålsgrammatikk ikke har betydning for elevers skriveferdigheter, kan det argumenteres for at slik undervisning kan ha en ...
  • Det skjedde i de dager... Om bruk av fortellinger i RLE-undervisningen på mellomtrinnet 

   Rød, May-Lene Stene (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven omhandler bruk av fortellinger i RLE-undervisningen på mellomtrinnet. Bakgrunnen for valg av tema er å finne i læreplanen for faget, hvor fokuset på fortelling er stort. Fortellingen ...