Now showing items 286-305 of 332

  • Tanker som tvinger 

   Østlie, Hanne Kronen; Konesaraja, Thuvarathy Anmarida (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med å fordype oss i dette temaet er å få økt kunnskap om den psykiske lidelsen anorexia nervosa. Vi som sykepleiere vil lære mer om det tverrfaglige samarbeidet og ulike måter å tilnærme oss denne ...
  • Tap av håp – hvordan fremme håp hos pasienter med depresjon 

   Azouaoui, Mina Kathrine Tajet; Larsen, Ida Esbjørnsen (Bachelor thesis, 2017)
   Introduksjon: Depresjon er meget hyppig i befolkningen, og verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Hensikt: Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss mer ...
  • Tema: Å forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens 

   Widsteen, Cicilie Skottnes; Arntsen, Marita (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Å forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens. Formål: Formålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om demens, symptomer på demens og hvordan sykepleieren kan forebygge utfordrende atferd hos denne ...
  • Tidlig identifisering av Sepsis 

   Mathisen, Christoffer Hagen; Bakke, Stian (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost i somatisk sykehus». Metode: Litteraturstudie. Drøfting: I oppgaven drøftes det i hovedsak hvordan sykepleiere kan oppdage ...
  • Til pasientens eget beste 

   Larsen, Aina; Sørensen-Sundsrud, Silje (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hvordan man kan forhindre bruk av tvang av demente pasienter i sykehjem. Problemstillingen som er valgt for oppgaven er som følger: Hvordan forebygge bruk av ...
  • Tillit eller tvang? 

   Kristiansen, Mona; Larsen, Pål (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for oppgaven): Tema for denne oppgaven er «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom». Grunnen til at vi valgte temaet er fordi begge har observert at unødig bruk av tvang ofte oppstår ...
  • Tillit skapes ved at den tas i bruk 

   Nordby, Lene Beate; Hadji, Jeilan Ali (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Tillit skapes ved at den tas i bruk. Engelsk tittel: Trust are being created by using it. Problemstilling: Hva kan vi som sykepleiere gjøre for å skape et tillitsforhold til en hjemmeboende bruker med angst? Bakgrunn: ...
  • Tilliten verdig 

   Kjernmoen, Marit Stubsjøen; Dalen, Hanne (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for at vi som sykepleiere kan bidra til å opprette et tillitsforhold til rusmisbrukeren i tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Metode: Vi har brukt litteraturstudie som ...
  • Tilnærmingens kunst 

   Collin, Eva Christina; Hagen, Rakel (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Tilnærmingens kunst, skisserer problemområdet sykepleieren kan stå i en travel sykehushverdag. Bakgrunn for oppgaven: Tillit mellom sykepleier og pasient er en grunnleggende forutsetning for ett godt sykepleieforløp ...
  • Timor vitae – å frykte livet 

   Enerhaugen, Lise Lerdalen; Kvisla, Ole Anders (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Timor vitae – å frykte livet Problemstilling: “Hvordan kan vi som sykepleiere møte den akutt kritisk somatisk syke pasienten for å best mulig bidra til å forebygge utvikling av psykiske senskader?” Hensikt: Vi ...
  • Tourette syndrom og sykepleie ved sykehusinnleggelse: utfordringer i kommunikasjon og samhandling med barn med Tourette syndrom i sykehus 

   Engebakken, Ann Kristin; Evensen, Kjersti (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Kommunikasjon er en utfordring i helsevesenet generelt, både i sykepleier/pasient-relasjonen, men også helsepersonell seg i mellom. Særlig utfordrende kan det være når det gjelder pasienter med spesielle behov, ...
  • Tror du jeg kommer til å dø? 

   Nilssen, Karoline; Vindvik, Ida Lien (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er hovedsakelig et litteraturstudie, og tittelen er ”Tror du jeg kommer til å dø?”. Den handler om hvordan etiske perspektiver kan hjelpe sykepleiere med å besvare vanskelige spørsmål vi ...
  • Trygge foreldre - trygge barn? 

   Hagen, Ida (Bachelor thesis, 2016-09-19)
   Tittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas ...
  • Trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens 

   Nordhagen, Silje Marie; Røyrås, Linda Sætre (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens ...
  • Trygghet til barn som pårørende 

   Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
  • Tvang i demensomsorgen 

   Stegarud, Maria Leidal; Sørlundsengen, Mona Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Kan sykepleiere ved hjelp av miljøbehandling redusere bruk av tvang i stellsituasjon, hos pasienter med Alzheimers sykdom? Avgrensing og presisering av problemstilling: Ut i fra tema, problemstilling og ...
  • Tvang i demensomsorgen 

   Brennodden, Kine; Wiik, Madeleine (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Som sykepleiestudenter i vårt siste semester ved Høgskolen i Hedmark, skal vi skrive en bacheloroppgave. På grunnlag av dette har vi valgt å ta for oss temaet «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Børrud, Emma; Johansson, Johanna (Bachelor thesis, 2016)
   Tvang er et omstridt tema og det medfører ofte etiske dilemmaer for sykepleiere. Det er mulig å redusere bruk av tvang ved at sykepleiere innehar gode kommunikasjonsferdigheter, til enhver tid setter pasienten og pleien i ...
  • ”Tvang og mangel på kunnskap – er det noen sammenheng?” 

   Gilbu, Charlotte; Negård, Trude (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling:Med denne oppgaven ønsker vi å belyse vanskelige og utfordrende situasjoner som sykepleieren kan stå ovenfor knyttet til demens og bruk av tvang. I hverdagen kan vi som sykepleiere støte på mange situasjoner ...
  • Tvang og sykdom med demens 

   Beck-Larsen, Christine F.; Solberg, Cecilia (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til forebygging av tvang? Avgrensing av problemstillingen: Tvang i sykehjem er et problemområde som inneholder flere aspekter. Et aspekt er tvang ved bruk av tvangsmidler som ...