Now showing items 314-332 of 332

  • Veiledning for å bedre søvnhygienen hos pasienter med schizofreni 

   Magnusson, Elin; Sorknes, Therese Hatlevik (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Lidelsen schizofreni har, gjennom psykiatripraksisen, fanget vår interesse. Vi har fått inntrykk av at det er lite fokus på behovet for søvn. Vi vet at veiledning er en viktig sykepleiefunksjon. Liv Strand tar ...
  • Veiledning til hjerteinfarkt pasienter 

   Butt, Wasif; Abdulle, Abdiweli Mohamed Moalim; Abshir, Mohammed Ali (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Veiledning og informasjon er en viktig del av sykepleierens yrkesutøvelse. Hjerte- og karsykdommer er de mest vanligste årsakene til dødsfall i Norge. Det er stort behov for kunnskap om hjertesykdommer blant ...
  • Veiledning til livsstilsendring 

   Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...
  • Veiledning til røykeslutt hos kolspasienter 

   Heksem, Heidi Guldseth; Haugen, Kristina (Bachelor thesis, 2015)
   Sammendrag: Vi har valgt å skrive om hvordan sykepleiere kan veilede pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) til røykeslutt. Røyking er hovedårsaken til kols og det eneste som kan bremse utviklingen av sykdommen ...
  • Veiledning: ADHD og ernæring 

   Lund, Marit Henriette; Tilley, Lene Marita Silkoset (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan påvirke sykepleiers veiledning av ernæringsmessige tiltak hos en voksen pasient med ADHD i hjemmesykepleien. Vi ønsker å øke bevisstheten når det gjelder ernæringsmessige ...
  • Vennligst ikke tving meg 

   Holter, Silje L.; Noorzai, Ahmad F. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Tema for oppgaven er bruk av tvang i sykepleie til pasienter med FLD. Med dette som utgangspunkt har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan kan nyutdannede sykepleiere, gjennom sykepleier-pasien ...
  • Et verdig liv til siste åndedrag 

   Breum, Mari Melby; Jota, Marte Sørli (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: verdighet, palliasjon, kreft, menneske-til-menneske-forhold, håp, verdighetsbevarende sykepleie. Bakgrunn: palliasjon er en viktig del av sykepleierens arbeid, og pasientens følelse av verdighet og hvordan ...
  • Verdig omsorg til den eldre pasienten 

   Nesseth, Karianne; Røsteggen, Irene (Bachelor thesis, 2013)
  • «Verdighet på livets oppløpsside» 

   Kjelsberg, Henning R.; Stendal, Stine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Verdighet på livets oppløpsside / Dignity of life Home Stretch Tema: Ivaretakelse av verdighet til pasient og pårørende i palliativ fase Formål: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge ...
  • Vi er vår fortid! 

   Andersen, Julie Karoline Gjerberg; Pettersen, Mari Grøndahl (Bachelor thesis, 2017)
   Tema: Økt fokus på individuelt tilrettelagt miljøbehandling til demensrammede pasienter med utfordrende atferd for å redusere bruk av psykofarmaka. Bakgrunn: En stadig økende eldre befolkning vil sannsynligvis medføre en ...
  • «Vi trenger mat, kan du se det?» 

   Noori, Hesho; Sahal, Ikram Abdiasiis (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår erfaring om at eldre pasienter på sykehjem er mest utsatt for å bli underernært. Spesielt eldre pasienter med demens er de som er mest utsatt for å bli undernært. Hensikten med ...
  • Vil jeg klare å ta vare på deg? 

   Baanerud, Veronika; Brenna, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
   Samhandlingsreformen stiller nye krav til helsetjenestene i kommunene. Det legges mer vekt på helseforebygging, samtidig som flere skal få bistand til helsehjelp i hjemmene sine. Det betyr at pasientgruppen til hjemmebaserte ...
  • Å danse med diabetes 

   Blestad, Carina; Danielsen, Irja Lucie S. (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Ut fra våre erfaringer mener vi at diabetes type 1 er en aktuell sykdom. Norsk forskning fra 2012 bekrefter dette, med 32 tilfeller per 100 000 barn som får diagnosen hvert år (Frøisland, Årsand og Skårderud, ...
  • Å fremme håp til unge menn som ønsker å avslutte livet 

   Johannesen, Marthe Ovesdatter; Nilsen, Tine (Bachelor thesis, 2017)
   Sammendrag Bacheloroppgavens hensikt er å sette fokus på selvmordstruende unge menn og hvordan sykepleier skal kunne nå fram for å fremme håp. Statistikker viser høyere tall blant menn enn kvinner og vi vil derfor gjennom ...
  • Å fremme mestring ved Crohns sykdom 

   Engh, Trine; Ørjansen, Veronika Skotheim (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Målet med denne oppgaven er å finne svar på problemstillingen «Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å fremme mestring hos unge pasienter med nyoppdaget Crohns sykdom?» Metode: Vi har strukturert oppgaven etter ...
  • Å leve med en tikkende «bombe» 

   Amdal, Katrine; Sætre, Elisabeth Amundstad (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er forbundet med høy dødelighet ved ruptur. Hvilke tanker, reaksjoner og psykiske påkjenninger oppstår hos pasientene når de får denne beskjeden? Hensikt: Få mer kunnskap og økt ...
  • Å leve med to personer i en 

   Johansen, Annika; Bareksten, Linda Wæhler (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økte kunnskaper om hva pårørende innen psykiatrien har behov for og hvordan vi som sykepleier kan møte dem på en best mulig måte. Samtidig håper vi at oppgaven kan bidra til et økt fokus på pårørende i ...
  • Å leve mens du er i live: livskvalitet i livets sluttfase 

   Danielsen, Linn Cecilie; Nordholm, Maren (Bachelor thesis, 2017)
   Tema: Palliativ pleie til pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Hensikt: Å få mer kunnskap om palliative pasienter slik at vi som sykepleiere kan ivareta verdigheten og skape trygghet, i denne sårbare ...
  • Å se livet forsvinne 

   Flisen, Julie; Fredheim, Maylen Sletmoen (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter med kreft i palliativ fase. Pårørende står ofte i korridoren på sykehuset for å søke hjelp av sykepleieren. Vi har selv opplevd og sett andre sykepleiere ...