Now showing items 183-202 of 332

  • Når alt håp er ute… 

   Arnes, Wenche Lillian; Busterud, Marte Andersen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren fremme mening hos pasienter i akutt krise, etter nyoppdaget uhelbredelig cancer? Bakgrunn: Når man jobber i helsevesenet er det nærmest uunngåelig å ikke møte pasienter med kreft. ...
  • «Når alvoret rammer… Hvorfor meg?» 

   Smedås, Kristin; Norsted, Mari Lie (Bachelor thesis, 2015)
   Introduksjon: Vår besvarelse bygger på teori om akutt leukemi, krise, håp og mestring, samt ulike momenter i kommunikasjon som er viktig for å danne en god relasjon mellom sykepleier og pasient. Vi har brukt sykepleieteoretiker ...
  • Når gjenkjennelse gir mening. Bruk av musikk ved Alzheimer sykdom 

   Kayser, Meta Kristine Schei; Graadahl, Silje (Bachelor thesis, 2014)
   Utgangspunktet for vår bacheloroppgave var at vi ønsket å få mer innsikt i litteratur som var skrevet om hvordan sykepleiere kan anvende musikk i møte med pasienter med Alzheimer sykdom på sykehjem. Vi brukte litteraturstudium ...
  • Når helse og prestasjon kolliderer 

   Nygaard, Julie; Hedstrøm, Thea (Bachelor thesis, 2015)
   I dagens samfunn er forekomsten av spiseproblemer økende blant unge jenter. Medvirkende årsaker til spiseproblemer er lav selvfølelse og misnøye med egen kropp. Ungdom blir lett påvirket av det som legges ut på blogger og ...
  • Når hjertet brister - hjerteinfarkt og mental helse 

   Skomsøy, Maja; Noro, Monissa (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: I Norge i 2012 var det i overkant av 12 000 hjerteinfarkt (Statistisk sentralbyrå, 2012). 45% av alle som går gjennom et hjerteinfarkt, utvikler depresjon. Vi har vært i praksis på hjertemedisinsk sengepost ...
  • «Når hukommelsen svikter…» 

   Ulsletten, Silje; Trøan, Julie Ovidia (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når hukommelsen svikter… » «When memory fades… » Bakgrunn: For valg av tema er vårt engasjement for demensomsorgen, samt selvopplevde erfaringer som har fått oss til å tenke over pårørende i hjemmet og hvordan ...
  • Når hvert minutt teller 

   Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
  • Når livet er smertefullt 

   Sletner, Hanne Berit; Schulstad, Maria Jeanette (Bachelor thesis, 2015)
   Tradisjonell tilnærming med medikamenter mot kroniske smerter viser ikke signifikant tilfredshet med opplevd grad av helse. Fjerstad (2010), skriver om problemene knyttet til en dualistisk tilnærming til kroppen der ...
  • Når livet går mot slutten 

   Fjeldberg, Malin; Svendsen, Randi Enberget (Bachelor thesis, 2013)
   Kort beskrivelse av bacheloroppgaven Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i et ønske om å øke fokuset på pasienters eksistensielle behov i den palliative fasen, og å gjøre sykepleiere mer bevisst på hvordan ivareta ...
  • Når livet ikke lenger er en selvfølge 

   Enget, Susanne; Uthuus, Vilde Kristina (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økt kunnskap og forståelse om temaet: hvordan møte den unge voksne pasienten med en alvorlig kreftsykdom. Vi vil utforske på hvilken måte den unge pasienten opplever håp og livskvalitet gjennom isolasjonsperioden, ...
  • "Når livskvalitet er fremste behandlingsmål" 

   Kindlien, Anita; Norheim, Linda (Bachelor thesis, 2014)
   Vår bacheloroppgave omhandler hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien kan fremme følelsen av livskvalitet hos pasient i den palliative fasen. Temaet belyses gjennom selvvalgt litteratur, pensumlitteratur, forskningsartikler ...
  • "Når mat er beste medisin.." 

   Skjølås, Susanne Martinsen; Sunde, Marie Gumamela (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med kols, gjennom veiledning og brukermedvirkning?» Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan sykepleier kan tilrettelegge for ...
  • «Når mor ikke vil leve» 

   Sønju, Annicka Bunes; Nilsen, Caroline Kristine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i ...
  • Når omsorg oppfattes som tvang 

   Haldammen, Cecilie; Smedbak, Ayla Marie H. (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med problemstilling: Hensikten med denne studien er at vi vil synliggjøre hva som regnes som tvang og hva som er frivillig ut ifra egne erfaringer og studier. Vi har noen forskningsspørsmål som viser vårt fokus i ...
  • "Når ordene mangler" 

   Østgård, Marthe Cecilie; Lundhaug, Camilla Lindstad (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: "Når ordene mangler". Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan en sykepleier kan motivere en afasirammet pasient til å bedre kommunikasjonsevnen, for å opprettholde livskvaliteten. Dette handler om den tiden rett ...
  • Når relasjonen skaper en forskjell 

   Torp, Emmeline Narvesen; Steen-Hansen, Erik Grotli (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Når relasjonen skaper en forskjell Bakgrunn og hensikt: I psykiatrisk praksis har vi møtt pasienter som blir skrevet ut etter endt behandling, men som etter kort tid vender tilbake til en sengepost for nytt opphold. ...
  • Når rollene forandrer seg, hva nå? 

   Andersson-Mutara, Elizabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Kols har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en folkesykdom og antas til å bli den syvende ledende årsaken til uføretrygd innen 2030. I tillegg politisk signaler tyder på at pårørende vil få en ...
  • ”Nei takk, jeg har allerede spist” 

   Mcgregor, Lene Michelle B; Bekkevold, Guro (Bachelor thesis, 2016)
   I dette litteraturstudiet belyses utfordringer som hjemmesykepleien møter i å opprettholde en god ernæringsstatus hos pasienter med demenslidelse. Teorien er basert på et utvalg av litteratur som inkluderer tidsaktuell ...
  • Noe i meg holder meg fanget 

   Hansen, Ida Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Spiseforstyrrelser er et relevant tema i dagens samfunn, og har derfor vekket interesse. Anorexia er en alvorlig lidelse og kan i verstefall forårsake dødsfall. Sykepleier kan møte pasienter med spiseforstyrrelser ...
  • Nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus 

   Bekkevold, Hanna; Jakobsen, Janne Istad (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven omhandler nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus. Formålet er å belyse hvordan sykepleiere bør arbeide for å forhindre spredning av smittsomme bakterier. Dette arbeidet er svært sentralt i forhold til ...