Now showing items 229-248 of 332

  • Samarbeid i sykepleie etter innføringen av samhandlingsreformen 

   Misiraj, Gentiana; Sæter, Ragnhild H. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien oppnå et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter innføring av samhandlingsreformen? Avgrensning: SHR er en omfattende statsmelding som tar for seg mange ...
  • Samhandling og koordinerte sykepleietjenester 

   Larsen, Hanne; Larsen, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere sikre sykepleiefaglig forsvarlighet til eldre pasienter med KOLS, som mottar koordinerte helsetjenester? Avgrensning og presisering av problemstillingen: Når det gjelder avgrensning ...
  • “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team 

   Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse ...
  • Sammen til livets slutt 

   Aasnes, Gunn Therese Schøyen; Engen, Ida Linnes (Bachelor thesis, 2014)
   Denne oppgaven handler om hvordan vi som sykepleiere kan skape en god relasjon gjennom omsorg og kommunikasjon til pårørende der pasienten er terminal. Tanken med oppgaven startet med erfaringer vi hadde fra praksis på ...
  • Samtalet om sexualitet efter hjärtinfarkt 

   Lundgren, Mia; Svensson, Tommy (Bachelor thesis, 2015)
   Trots de sjunkande siffrorna är hjärtinfarkt tillsammans med cancer en av den vanligaste dödsorsaken i Norge. År 2012 dog 3091 av hjärtinfarkt (statisktisk sentralbyrå, 2012). I Norge är det ca 15 000 som får en akut ...
  • Sårbar 

   Finstad, Mona V.; Rørvik, Cecilie (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt denne problemstillingen i vår oppgave: ”Hvordan kan sykepleiere anvende sin pedagogiske funksjon ovenfor foreldre for å forebygge infeksjoner hos premature barn?” Avgrensninger: Grunnet ...
  • Se meg før jeg visner bort 

   Badry, Adam; Sanner, Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta identiteten til mennesket med Alzheimers sykdom». Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse via litteratur og egne erfaringer i praksis, hvordan sykepleier kan ...
  • Se meg som det mennesket jeg er. Sykepleierens møte med rusmisbrukeren 

   Holmen, Lena; Tryland, Line Therese Nordhaug (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Se meg som det mennesket jeg er-sykepleierens møte med rusmisbrukeren. Formål: Belyse hvordan sykepleierens holdninger påvirker møtet med rusmisbrukere og hvilke konsekvenser dette fører til for rusmisbrukeren. ...
  • "Se meg" 

   Halvarsson, Vanja; Larsen, Line Gustu (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning:Tittelen på oppgaven, ”se meg”, innebærer for oss at vi som sykepleiere har en unik mulighet til å se barnet som pårørende. Når vi går ut som ferdig utdannet sykepleiere har vi et åpent syn på livet med en genuin ...
  • Se meg, når mor er syk 

   Sveen, Ida; Husby, Berit-Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Det er viktig at barn som pårørende blir sett og hørt i voksenpsykiatrien og at vi har kunnskapen som trengs for å ivareta deres behov. Hensikt: Identifisere hvilke utfordringer som kan oppstå i samhandling med ...
  • Se meg, snakk med meg! 

   Khan, Salma; Løvlund, Kristine (Bachelor thesis, 2015)
   For å kunne øke trivselen hos pasienter med Alzheimers sykdom har vi valgt kommunikasjon som metode, og tar derfor for oss de ulike kommunikasjonsmetodene validering, reminisens og realitetsorientering. For å utøve god ...
  • Se meg- utvikling av fødselsdepresjon 

   Myrvold, Karin Ida Charlotta; Melby, Thea Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Se meg - utvikling av fødselsdepresjon Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere fange opp en pasient som er i ferd med å utvikle fødselsdepresjon? Hensikt: Som sykepleiere i barselavdeling ønsker vi å ...
  • ”Se mine behov og forstå hvem jeg har” 

   Danielsen, Trine; Tamnes, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning: I følge Demensplan 2015 er det rundt 66 000 mennesker med demens i Norge i dag og forekomsten er stigende. Dette kommer som en følge av høyere levealder og økende antall eldre i befolkningen. Dersom tendensen ...
  • ”Se muligheter, ikke begrensinger”: om å forhindre tvang i demensomsorgen 

   Melby, Ida; Østmo, Hanne Melby (Bachelor thesis, 2012)
   Case og problemstilling: Olga Olsen er 86 år og har bodd på skjermet enhet på Rosendahl sykehjem de siste 8 årene. Hennes mann døde for 7 år siden. Hun ble utredet og diagnostisert for demens sykdom i en alder av 75 år. ...
  • Seksualitet: Mellom sykepleierens oppfatning og pasientens forventning 

   Arnestuen, Julie Kjensmo; Halvarsson, Nina (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hjerte- og karsykdommer samlet sett innebærer flest dødsfall i alle aldersgrupper. På tross av dette er dødeligheten tilknyttet disse sykdommene kraftig redusert. Dette medfører at flere pasienter overlever og ...
  • «Selvbestemt abort – et sykepleiefaglig ansvar?» 

   Husebø, Karen Søyland; Brynildsrud, Nina Espedal (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: «Hvorfor søker unge kvinner i Norge abort, og hva kan bidra til å redusere aborttallene?» og «Hvordan ivareta den abortsøkende kvinne på sykehus?» Hensikt: I denne oppgaven vil vi se nærmere på hvilke ...
  • Sepsis - en forsømt sykdom? 

   Laurentz, Laila Jordal; Bråten, Marit Åsfrid H. (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: ”Sepsis – en forsømt sykdom?” Engelsk tittel: ”Sepsis – a neglected disease?” Hensikt: Å belyse og rette fokuset mot den samlede observasjonskompetansen sykepleieren trenger for å kunne bidra til tidlig identifisering ...
  • Ser du meg? 

   Fleischer, Marte; Enger, Maren Embretsen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. ...
  • Sexbomber uten taleevner 

   Mathisen, Martine Bølviken; Lund, Martine Smedheim (Bachelor thesis, 2013)
  • SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! 

   Robberstad, Mari; Thoreid, Cathrine Bak (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! Bakgrunn: Myalgisk encefalopati oppsto i 1956 (Piro & Midsen, 1999) og er verdens medisinske mest omstridte sykdom hvor det er vanskelig å fastslå forekomsten av ME (Jelstad, 2011). Den ...