Now showing items 79-98 of 332

  • Gammelt hjerte – nytt liv 

   Lie, Anne Marthe; Thingstad, Trond-Inge (Bachelor thesis, 2015)
   Sammendrag: Tittelen på denne bacheloroppgaven i sykepleie er «Gammelt hjerte – nytt liv». Hensikten med dette litteraturstudiet er å fordype oss i hvordan vi som sykepleiere kan hjelpe en pasient til livsstilsendring. ...
  • Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg 

   Dahlen, Elisa D.; Rønning, Mari (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vår oppgave skrives på grunnlag av gitt tema for bacheloroppgave for kull 121: «Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter». Vår problemstilling er: «Skjult medisinering til pasienter med alzheimer ...
  • Glemsk, men ikke glemt! 

   Hansen, Marianne; Lundquist, Anne Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vil hjemmeboende personer med demensdiagnose bli en utsatt gruppe etter samhandlingsreformen? Avgrensning: Ut i fra problemstillingen vi har valgt oss må vi foreta noen avgrensninger. Det finnes ulike ...
  • God livskvalitet ved livets sluttfase 

   Barbosa Da Silva de Lima, Rebeca; Keita, Teneh (Bachelor thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Siden dette er vår siste eksamen i sykepleierutdanningen ønsket vi dermed å ha fokus på et tema som begge har interesse for og erfaring med. Vi ønsket også å tilegne oss mer kunnskap om dette teamet, siden den ...
  • Den gode hånden - et livsfarlig verktøy 

   Kordahl, Eva-Helene; Nielsen, Christiane (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008–2012), henviser Helse og omsorgsdepartementet (2008) til at opp mot 50 000 mennesker som legges inn på sykehus, ...
  • Den gode her-og-nå situasjonen – Et mål i demensomsorgen 

   Cocozza, Heidi; Kjærnåsen, Ida (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (begrunnelse for valg av tema): Dette temaet ser vi på som veldig relevant for vår utdannelse og fremtidige yrkeskarriere. Det vil bli en større andel eldre over 65 år i fremtiden etterhvert som levealderen øker ...
  • Den gode relasjon 

   Granberg, Janny Marie; Berg, Benedicte (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: Relasjon, kommunikasjon, hjemmeboende, demenssykdom, eldre, kunnskap, kjennskap og hjemmesykepleie. Bakgrunn: Vi har begge praksiserfaring innenfor temaet og har selv erfart tidspresset, mangelen på kunnskap ...
  • Grensen mellom frivillighet og tvang 

   Arnesen, Line; Moen, Mariann Lizette (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Denne oppgaven er skrevet av to sykepleierstudenter ved Høgskolen i Hedmark. Dette er vår bacheloroppgave. Vi har fått tildelt tre temaer fra retningslinjer for bacheloroppgave, Høgskolen i Hedmark. Vi har valgt ...
  • Har jeg vondt? 

   Hagen, Guro Sjøli; Jensen, Maria Isabell (Bachelor thesis, 2016)
   Etter å ha lest forskningsartikler kommer det frem at mange personer med demens har mer smerter enn de får gitt uttrykk for. Gjennom praksiserfaring, søk på Internett og i litteratur, fant vi ut at det ikke fantes gode ...
  • «Hardiness: en vaksine mot stress?» 

   Mikkelsen, Håvard; Sandmo Kristoffersen, Oda (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Deltakelse i krigshandlinger innebærer en økt risiko for psykiske lidelser, derfor må soldater gjøres mest mulig skikket og i stand til oppdragsløsning. Somatiske skader er et stort fokusområde under sanitetsutdanningen ...
  • Håp på det beste, men vær forberedt på det verste 

   Jarmark, Ida Melchior; Østgaard, Marte Nymo (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Håp på det beste, men vær forberedt på det verste. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få økt kunnskap og forståelse rundt vårt tema. Vi har valgt å skrive om hvordan vi som sykepleiere kan møte den ...
  • Håp ved livets slutt 

   Sydhagen, Caroline Bogen; Skrede, Hege Haugland (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, ...
  • Håpets betydning for mestring 

   Hauklien, Thea; Syverud, Michelle Høvik (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning:Tema for denne oppgaven vil være vår rolle som sykepleiere hos pasienter i henhold til krise, håp og mestring, etter at de har fått stilt en kreftdiagnose. Bakgrunn for å skrive oppgaven - Samfunnsmessig ...
  • Den hårfine grensen mellom frivillighet og tvang 

   Kørra, Anne Berit; Vermund, Julia (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (bakgrunn for tema): Underveis i utdanningen har vi møtt pasienter med demens sykdom både på institusjon og i hjemmebasert omsorg og vår erfaring er at mange sykepleiere er usikre på hvordan de skal møte pasienter ...
  • Helt inntil døden er det liv 

   Sveum, Kikki-Marie; Bjørgan, Britt Melby (Bachelor thesis, 2014)
   Etter at den nye samhandlingsreformen kom 1. januar 2012 har kommunene fått nye ansvarsområder. Behandlingstiden på sykehusene skal kortes ned og de syke må belage seg på å tilbringe mer tid hjemme i livets sluttfase. Vi ...
  • Her har jeg levd, her vil jeg dø 

   Eide, Stine Rebecka Sagevik; Moldestad, Helene Olsen (Bachelor thesis, 2017)
   Uansett individ har alle mennesker rett på en verdig død, selv om du er statsminister eller uteligger. Døden for mange er en skremmende opplevelse og mange vegrer seg mot dette temaet, uansett om du jobber i helsevesenet ...
  • Hjelp - jeg har fått KOLS! 

   Riise, Ragnhild; Stubsveen, Grethe (Bachelor thesis, 2014)
   I denne oppgaven har vi valgt å skrive om kronisk obstruktive lungesykdommer(KOLS) og hvilke tiltak vi som sykepleiere kan iverksette for å dekke grunnleggende behov hos pasientene. Problemstillingen ble som følgende: ”Hvordan ...
  • ”Hjelp, jeg får ikke puste!” 

   Sveen, Venke Berget; Haugrud, Karl Oskar Møen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge reinnleggelser i sykehus hos hjemmeboende kols pasienter gjennom veiledning?» Hensikt: I denne oppgaven ønsket vi å finne ut hvordan sykepleier i ...
  • Hjertesvikt og seksualitet 

   Efremenko, Victoria; Lysgaard, Linn Marita (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel Hjertesvikt og seksualitet. Hvor vi har valgt følgende problemstilling: «Hvordan kan sykepleier kommunisere med hjertesviktpasienter om seksualitet ?» Introduksjon Denne oppgaven omhandler hvordan sykepleier kan ...
  • HLR minus i sykehjem? 

   Bekkeseth, Kamilla; Heimdal, Stine (Bachelor thesis, 2013)
   HLR minus er temaet for denne oppgaven. Bakgrunnen er at vi i løpet av disse tre årene som sykepleierstudenter har sett at HLR minus ofte blir brukt i sykehus. Vi har derimot aldri hørt snakk om dette på sykehjem. Dette ...