Now showing items 48-67 of 332

  • Effekten av berøring 

   Gløersen, Heidi Catherine; Helstad, Kaja (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan bruk av berøring til sykehjemspasienter med alvorlig demens bidra til å dempe symptomer på sykdommen og gi pasientene en bedre hverdag? Den gamle har levd et langt liv og bidratt til samfunnet ...
  • Effekten av kengurumetoden 

   Bakken, Marion; Holmseth, Hege (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme bruk av kengurumetoden for det premature barnet og deres foreldre? Bakgrunn: Premature barn, er noe som vi mener det fokuserer lite på i sykepleierutdanningen. Etter å ha ...
  • «Effekten av Miljøterapi» 

   Ripman, Kierra Samantha (Bachelor thesis, 2016)
   Bacheloroppgaven min tar utgangspunkt i problemstillingen min: Hvordan kan jeg som sykepleier på sykehjem, forebygge utfordrende atferd ved hjelp av miljøterapi hos individer rammet av demenslidelse? Jeg har valgt å avgrense ...
  • Ekstrem forvandling i et sykepleieperspektiv – Veien mot en sunnere livsstil 

   Hagelia, Anna Marie B.; Løvmo, Lars (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten av den er firedoblet de siste 50 årene. Vi har igjennom samtlige praksisperioder, og arbeid ved siden av skolen møtt pasienter som lider av ...
  • ”Eldre har ikke slike behov” Eldre og seksualitet 

   Paulsen, Kine; Løkken, Stine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel ”Eldre har ikke slike behov” : Eldre og seksualitet. ”The elderly do not have those needs” : Sexuality in later life. Formål Vi ønsker med denne bacheloroppgaven å belyse dette høyst aktuelle, men tabubelagte temaet. ...
  • Eldre og underernæring 

   Johansen, Kaja; Hamre, Marte (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Underernæring i Norge er et økende samfunnsproblem og eldre er særlig utsatt for å utvikle det. Årsakene til underernæring er ofte komplekse og sammensatte, og kan føre til alvorlige konsekvenser for pasienten. Hensikt: ...
  • "En gave for livet" 

   Kristiansen, Ida Marie; Værvågen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Tema: Undervisning til nyretransplanterte. Formål: Formålet med oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan undervise slik at pasienter oppnår mestring, samt øke kunnskap og forståelse for hvordan dette kan gjøres på ...
  • ”En verdig siste reise” 

   Larsson, Oda; Kvilten, Anja (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hva verdighet innebærer i livets sluttfase, og hvilke faktorer som er viktig for pasienten i livets siste dager og timer. Vi ønsker å belyse hva vi som sykepleiere kan gjøre for ...
  • Endring av livsstilsvaner for pasienter med diabetes 

   Arnesen, Linn Anita; Gunderstuen, Hilde (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn Diabetes type II er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten er firedoblet de siste 50 årene. Siden dette er en økende pasientgruppe og dermed en tematikk vi kommer mye i kontakt med i fremtiden, er dette ...
  • Det er bedre å forebygge, enn å reparere 

   Emblemsvåg, Elise; Finsrud, Lene (Bachelor thesis, 2013)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vi legger i optimal sårtilheling, og hvor viktig livsstil er for god helling [sic] prosess. Vi vil konsentrer oss om venøse sår, da forskningen til Slagsvold og Stranden (2005) viser ...
  • Det er ikke meg, det er sykdommen 

   Wenger, Ida; Wiik-Moen, Ashley Irene (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med oppgaven er å belyse sykepleierens rolle i møte med en Huntington pasient som har et krevende ernæringsproblem. Det er viktig for en sykepleier å ha kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i møte med alle ...
  • Er KOR et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? 

   Nyengen, Randi; Dalsegg, Linn Merethe (Bachelor thesis, 2015)
   Er Klient-, og resultatstyrt praksis (KOR) et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? Engelsk tittel: Is Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) a tool for the “perfect” user interaction? Hensikt: Vår ...
  • Ernæring - mer enn bare mat og drikke 

   Bråten, Mona; Langkaas, Thea Nordermoen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Underernæring er det største og vanligste problemet innenfor ernæringsproblemer hos eldre og kan føre til alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Hjemmeboende eldre med kognitiv svikt er særlig ...
  • Et godt miljø bidrar til bedre psykisk helse 

   Rindal, Martin Edward; Rogstad, Kristin Mostue (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: «Hvorfor er det viktig at sykepleiere legger til rette for og motiverer schizofrene pasienter til å ta del i ulike miljøtiltak?» Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse viktigheten av det å legge ...
  • Et smil kan skjule tusen tårer 

   Gregersen, Rikke Wulff; Smalberget, Liv-Jorunn (Bachelor thesis, 2014)
   I 2011 ble det begått 598 selvmord i Norge, 78 av disse var unge jenter og gutter i alderen 15- 24 år. Dette er et økende antall unge fra året før (Statistisk Sentralbyrå, 2013). Erfaringer fra psykiatripraksis og ...
  • Etisk refleksjon knyttet til bruk av tvang i demensomsorgen 

   Nordseth, Anemone; Nordstad, Linda (Bachelor thesis, 2015)
   Basert på egne opplevelser i praksis, litteratur og forskning viser det seg at det ofte er vanskelig for sykepleiere å balansere i gråsonen mellom tvang og frivillighet i demensomsorgen på sykehjem. Vi opplever at det ofte ...
  • Finnes det en balanse mellom autonomi og paternalisme? 

   Olsen, Therese Cecilie; Dreier, Halvor (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har valgt å ta med diktet ”Han Peder og drømmen” skrevet av Stagnes (Jakobsen, 2007, sitat fra H. Stagnes). Vi valgte dette diktet siden det viser hvordan personer med demens kan oppleve verden rundt seg så ...
  • Fokus på miljøbehandling for å forhindre bruken av tvang 

   Nordvik, Hanne; Nymoen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt en problemstilling ut i fra hvordan vi som sykepleiere kan møte personer med demens uten bruk av tvang. Problemstillingen tar for seg hvordan vi som sykepleiere bruker miljøbehandling til ...
  • For pasientens beste? 

   Kjelsberg, Hilde R.; Røistad, Merete (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer ...
  • Forandring av livet 

   Krogstie, Inger Rustad; Pedersen, Lill-Iren Enger (Bachelor thesis, 2013)
   Introduksjon: Oppgaven handler om betydningen av mestring og økt livskvalitet for å redusere depresjonen hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. 25% av alle som gjennomgår hjerneslag, rammes i etterkant av depresjon. ...