Now showing items 119-138 of 332

  • I dødens venteværelse 

   Samuelshaug, Mari; Bjøntegård, Silje (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: I dødens venteværelse Formål: Formålet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om hvordan pårørende i sykehjem ønsker å ivaretas. Vi ønsker økt fokus blant sykepleiere omkring det å være pårørende, da vi av ...
  • I spenningsfeltet mellom tradisjoner og nytenkning 

   Søreide, Hege (Bachelor thesis, 2012)
   Tema og problemstilling:Sykdomsbildet har vært i radikal endring de siste tiårene og KOLS er en av de økende sykdommene, både i Norge og vesten generelt. Pasienter med KOLS blir ofte ofre for ”kasteball - håndtering”, og ...
  • Ikke alle vil spille bingo 

   Engebretsen, Anikken; Nystuen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Å tilegne oss kunnskap om hvordan strukturert miljøbehandling kan forebygge uro hos personer med en demenslidelse. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier anvende strukturert miljøbehandling for å forebygge uro ...
  • “Ikke kast inn håndkleet” 

   Blaka, Sokol; Wedvik, Line Elise L. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Norge i dag er det omlag 70 000 personer med demens, men det antas at mange går udiagnostisert. Antallet eldre i befolkningen øker, og derfor vil også tallet på antall personer med demens øke (Hummelvoll, ...
  • "Ikke som en av mange på et transportbånd" 

   Flisen, Mina; Boysen, Gjertrud (Bachelor thesis, 2014)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss pasienter med demens som utvikler delirium, ved en akutt innleggelse på sykehus, ortopedisk avdeling. Vår problemstilling er: ” Hvordan kan sykepleieren gi god omsorg til en pasienter ...
  • Ikke tving meg! Tvang i demensomsorgen 

   Bjørnbakken, Anette; Olstad, Anne Kari (Bachelor thesis, 2014)
   Statistikk viser at om lag 70.000 personer i Norge er rammet av demens (Folkehelseinstituttet, 2013). Erfaringer fra praksis ga oss en større interesse for eldreomsorg og bruk av tvang, og hvordan sykepleieren kan være med ...
  • Infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi 

   Myhrehagen, Christine Mellum; Kristiansen, Silje (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er et litteraturstudium om infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under cytostatikabehandling. Oppgaven innledes med en beskrivelse av oppgavens form og avgrensinger. Deretter kommer et kapittel om metodene ...
  • Informasjon til hjerteinfarktpasienten 

   Haugli, Marthe Midtsundstad; Aahlin, Ann-Therese (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel Informasjon til hjerteinfarktpasienten / Information to acute myocardial infarction patients. Formål Formålet med oppgaven er å øke kompetansen vår som sykepleier i forhold til hva slags informasjon hjerteinfarkt ...
  • Ingen tid til tårer? 

   Kristensen, Hege; Vestby, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie. Den bygger på relevant pensumlitteratur, selvvalgt faglitteratur, norske og engelske forskningsartikler samt erfaringer fra praksis. Bakgrunn for temaet i denne oppgaven er ...
  • Integritetsstyrkende sykepleie: tvang og demens 

   Skrede, Marie Birgitte; Aasvestad, Hilde (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren ivareta integriteten hos pasienter med demens sykdomsom utsettes for tvang ved knusing av livsnødvendige tabletter på sykehjem?». Presisering av case og problemstilling: Hva vår ...
  • Isolert fra livet? 

   Hæstad, Sveinung; Sivertsen, Richard Harpal (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikt med oppgaven og valg av tema: Denne oppgaven er en avsluttende oppgave i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. Gjennom oppgaven skal vi fordype oss i et av tre gitte temaer. Vi har da valgt temaet forebygging av smitte ...
  • Ivaretakelse av barn som pårørende i hjemmesykepleie 

   Gulliksen, Helene; Sæter, Anders Moe (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Barn som pårørende har tilbake i tid fått liten eller ingen oppfølging når en forelder er alvorlig syk. I 2010 kom det en lovendring som gav helsepersonell en plikt til å ivareta barn som pårørende. Barn står i ...
  • Ivaretakelse av barnet på sykehus 

   Stokkeland, Aina Heggestad; Kolstad, Stine Merete (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Ivaretakelse av barnet på sykehus Bakgrunn: I sykepleie til barn kreves en egen tilnærming som vi ønsker å lære mer om. Oppgaven er rettet mot barn som nylig har fått en kreftdiagnose. Mellom 1988 og 2012 fikk 818 ...
  • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

   Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
  • ”Jeg har ikke følt meg glad på mange år, da…” 

   Nordstrøm, Pernille Nymoen; Holm, Emilie Schøyen (Bachelor thesis, 2015)
   Introduksjon: Nyresvikt er et økende helseproblem blant befolkningen. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss kunnskap om hvordan sykepleier kan motivere og veilede pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt til å ...
  • Jeg vet noen er ute etter meg, mens du bare sier jeg er paranoid 

   Solheim, Ann Charlene; Fagerlund, Beate Aandstad (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Pasienter med paranoid psykose kan være utfordrende å møte. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan sykepleiere kan møte pasienter med denne lidelsen for å bidra til bedring i deres sykdomssituasjon. Hensikt: Undersøke ...
  • «Jeg vil bestemme selv» - om autonomi og tvang ved demens 

   Dalen, Marianne Terum; Nerby, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å ivareta autonomien til pasienter med demenssykdom når de ønsker å gå ut av avdelingen? Bakgrunn: Temaet fanget vår interesse under psykiatripraksis i femte semester. ...
  • Jeg vil ikke leve, men jeg vil ikke dø! 

   Johnsrud, Ida Ovidie; Aamodt, Stine Fostervold (Bachelor thesis, 2013)
   I 2011 ble det begått 598 selvmord i Norge og det viser seg at selvmordstrenden fortsatt er økende (Statistisk sentralbyrå, 2012). Erfaring fra psykiatripraksis har gitt oss en stor interesse for samhandling med selvmordstruede ...
  • «Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg!» 

   Fossbråten, Hege Cathrine; Knøsberg, Malin Amundrud (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel:” Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg ”I don`t want to eat, and you can not make me!” Bakgrunn: Vi ønsker å se på hvilke elementer som skal til for å gi god sykepleie til jenter med anorexia nervosa ...
  • «Jeg vil være meg»* 

   Bønå, Gro-Marlene; Hallem, Ingvild Ødegård (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Jeg vil være meg»/«I want to be myself». Problemstilling: «Hvordan ivareta eksistensielle behov hos unge pasienter med cancer i palliativ fase?» Bakgrunn: Vi valgte temaet på bakgrunn av to biografier vi har ...