Now showing items 139-158 of 332

  • Kan kommunikasjon lindre moderat angst? 

   Biti, Silje; Antonsen, Tim (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn En angstlidelse rammer omtrent 30% av den norske befolkningen i løpet av livet (Psykisk Helse, 2015). Vi har møtt flere pasienter med angst gjennom våre praksisperioder. Vi har erfart at kommunikasjonen mellom ...
  • Kols og underernæring – et økende problem 

   Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
  • Kommunikasjon bare å snakke? 

   Dambuen, Anita Eikeland; Jensen, Jorunn Høgsnes (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Vi har erfart at kommunikasjon mellom pasient og sykepleier kan utvikle seg i forskjellige retninger, noen ganger i positiv retning, andre ganger blir alt bare helt feil. Vi ønsker å få frem viktigheten av hvordan ...
  • Kommunikasjon med kreftsyke barn 

   Gaustad, Therese; Lande, Veronica Sanchez (Bachelor thesis, 2014)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan en sykepleier best kan kommunisere, for å oppnå sykdomsforståelse og trygghet hos et kreftsykt barn. Sykepleierteoretikeren som vi har basert oss på i denne oppgaven er Joyce ...
  • Kongen befaler 

   Moe, Ida; Nyborg, Gina (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Vi ønsker å få økt kunnskap om hvordan man kan bruke de egostyrkende sykepleieprinsippene som et verktøy i møte med pasienter som er i psykose, og hvordan vi kan ivareta deres behov for trygghet. Problemstilling: ...
  • Kreft og smertelindring 

   Noori, Wershmin; Midtlund, Robert Sund (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Kreft og smertelindring. ”Hvordan kan vi som sykepleiere lindre smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase?” Introduksjon: Vi skriver om smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase, men vi har ...
  • Kreftrammede barn innlagt på sykehus: Er mestring nøkkelen? 

   Nygård, Jeanette; Ukkestad, Madeleine Iselin (Bachelor thesis, 2014)
   Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie, hvor vi har brukt litteratur, forskning og egne erfaringer som grunnlag. Barn som blir innlagt på sykehus kan oppleve å møte mange utfordringer. I denne oppgaven vil vi gå ...
  • Krise og mestring: sykepleie til pasienter med nyoppdaget cancer cervicis uteri 

   Nilsen, Lill Mari; Rudberg, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Cancer cervicis uteri oppstår i alle aldre, og vi har gjennom praksis møtt kvinner som nylig har fått denne diagnosen og sett viktigheten av krisearbeid gjennom praksis. I forhold til statistikken er det ca 300 ...
  • Kroppskunnskaping og sykepleie 

   Finstad, Line Therese; Forberg, Linda Christin (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Anvende kroppskunnskaping som helsefremmende prosess for at pasienten med ulcerøs kolitt skal oppleve mestring. Formål: Å finne ut hvordan kronisk sykdom, som ulcerøs kolitt, påvirker pasientes livsutfoldelse og ...
  • Kunsten å fremme håp 

   Eide, Siri Ryen; Svendsen, Maja (Bachelor thesis, 2014)
   Hensikt og problemstilling: I oppgaven ønsker vi å se nærmere på hva håp er, og hva som påvirker håpet til en pasient med tilbakefall av brystkreft. Hensikten har vært å se på hvilken rolle sykepleieren har i en slik ...
  • Kunsten å motivere til en livsstilsendring 

   Hanstad, Linda Nygården; Andresen, Anders Jungersen (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Antallet som rammes av hjerte- og karsykdommer øker stadig, og er den vanligste dødsårsaken i Norge. Det har vært en tydelig økning av fedme blant menn i Norge i 40- 45 års alderen fra 1965 og frem til i dag. ...
  • La meg dø hjemme 

   Edvardsen, Hanne; Grindvoll, Mia Juliane (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: La meg dø hjemme Avdeling: Avdeling for Folkehelsefag Utdanning: Bachelor i Sykepleie Kandidatnr: 32 og 25 Veileder: Randi Løviknes Antall ord: 11860 Nøkkelord: Hjemmesykepleie, palliativ behandling, verdighet, ...
  • La meg leve til jeg dør 

   Bakken, Julie Andrea; Moe, Pernille (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn Kreftrisikoen øker med alderen. Hele 4 av 10 vil kunne få en kreftdiagnose i løpet av livet. I 2012 døde hele 10 800 nordmenn av kreft, og en ser at det er en stadig økende vekst av mennesker som får en kreftdiagnose. ...
  • La meg være et menneske 

   Hagen, Kine Marie; Ruud, Hanne Fossberget (Bachelor thesis, 2013)
   Introduksjon: Litteraturstudien tar utgangspunkt i hvordan vi som sykepleiere kan bidra til at mennesker med demens på skjermet enhet bevarer sin autonomi og verdighet.Studien tar utgangspunkt i å finne ut hvordan vi som ...
  • Leva med diabetes 

   Nygren, Linda (Bachelor thesis, 2013)
   Här kommer ett litet sammandrag på hur min oppgave är byggd och vad den handlar om. INLEDNING: Man vet att det är många människor som har diagnosen diabetes . Det man kanske inte vet så mycket om är att många av dessa ...
  • Lide unødvendig i stillhet 

   Mohamed, Sharazad Omar; Tesfay, Daniel Tadesse (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bachelor fordypningsoppgaven handler om vurdering og kartlegging av smerter hos pasienter med alvorlig demens, som ikke klarer å selvrapportere sine smerter verbalt. Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår ...
  • Livets siste reise 

   Nymoen, Hilde; Brekke, Charlotte (Bachelor thesis, 2015)
   Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i et sykehjem. Samhandlingsreformen og verdighetsgarantien sier at den palliative omsorgen skal være godt tilrettelagt for den døende og deres pårørende. Vi har funnet ...
  • "Livets øyeblikk" 

   Fredriksen, Anita; Ness, Alina (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel; Livets øyeblikk. Engelsk tittel; Moments of life. Formålet med denne bacheloroppgaven er å få et større kunnskapsgrunnlag, for å finne ut hvilke tiltak som sykepleiere kan tilrettelegge for å bidra til å opprettholde ...
  • Livskvalitet til samfunnets mest utsatte 

   Sørgård, Linn Mari; Kirsebom, Pia (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bachelor oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen vår; Hvordan kan vi som sykepleiere gi best mulig oppfølgning til ROP pasienten i kommunehelsetjenesten for å sikre best mulig livskvalitet? Vi har valgt å fordype ...
  • Livsstilsendring for pasient med kronisk obstruktiv lungesykdom 

   Berg, Even Andreas; Vivang, Espen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av ...