Now showing items 307-326 of 332

  • Underernæring hos pasienter med demens på sykehjem 

   Gigernes, Marte; Øverby, Martine Dambakken (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos pasienter med Alzheimers sykdom på skjermet avdeling? Hensikt: Vi tar for oss hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med ...
  • Underernæring hos pasienter med kols 

   Eidem, Kristin; Pålerud, Linn Monica Kjølstad (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med kols, ved hjelp av kartleggingsverktøy og ernæringsscreening, samt kartlegge viktigheten av brukermedvirkning og veiledning i det ...
  • Underernæring ved kols, ikke et ukjent problem, men et tilsidesatt tema 

   Bøhn, Eline Marie; Hansteensen, Lena Kristin (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Underernæring ved kols, ikke et ukjent problem, men et tilsidesatt tema. Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan anvende pasientmedvirkning og veiledning i det forebyggende arbeidet ved underernæring hos ...
  • Det urolige sinn 

   Hauklien, Kim-Andre Nestaker; Nilsen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Det urolige sinn – The troubled mind Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleie til mennesker i en alvorlig manisk fase, på en skjermet enhet ved en akuttpsykiatrisk ...
  • Utagering – når ord og handling smerter 

   Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...
  • Uten gode relasjoner stopper alt 

   Skedsmo, Carina Elisabeth; Fedog, Fredrik Nuland (Bachelor thesis, 2012)
   Case og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å utarbeide en case som vil danne grunnlag for oppgaven videre. NN er en dame på 72 som har hatt kjent Frontallappdemens i 4 år. hun bor for tiden på en skjermet enhet ...
  • Utfordrende dusjsituasjon? – Ikke kast inn håndkle! 

   Holst, Anniken; Knuts, Sissel (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Norge lider om lag 70 000 personer av demens sykdom. I år 2050 forventes tallet å være hele 160 000, forutsatt at utviklingen er tilnærmet det den er i dag (Folkehelseinstituttet, 2010). I norske sykehjem ...
  • Veiledning for å bedre søvnhygienen hos pasienter med schizofreni 

   Magnusson, Elin; Sorknes, Therese Hatlevik (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Lidelsen schizofreni har, gjennom psykiatripraksisen, fanget vår interesse. Vi har fått inntrykk av at det er lite fokus på behovet for søvn. Vi vet at veiledning er en viktig sykepleiefunksjon. Liv Strand tar ...
  • Veiledning til hjerteinfarkt pasienter 

   Butt, Wasif; Abdulle, Abdiweli Mohamed Moalim; Abshir, Mohammed Ali (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Veiledning og informasjon er en viktig del av sykepleierens yrkesutøvelse. Hjerte- og karsykdommer er de mest vanligste årsakene til dødsfall i Norge. Det er stort behov for kunnskap om hjertesykdommer blant ...
  • Veiledning til livsstilsendring 

   Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...
  • Veiledning til røykeslutt hos kolspasienter 

   Heksem, Heidi Guldseth; Haugen, Kristina (Bachelor thesis, 2015)
   Sammendrag: Vi har valgt å skrive om hvordan sykepleiere kan veilede pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) til røykeslutt. Røyking er hovedårsaken til kols og det eneste som kan bremse utviklingen av sykdommen ...
  • Veiledning: ADHD og ernæring 

   Lund, Marit Henriette; Tilley, Lene Marita Silkoset (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan påvirke sykepleiers veiledning av ernæringsmessige tiltak hos en voksen pasient med ADHD i hjemmesykepleien. Vi ønsker å øke bevisstheten når det gjelder ernæringsmessige ...
  • Vennligst ikke tving meg 

   Holter, Silje L.; Noorzai, Ahmad F. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Tema for oppgaven er bruk av tvang i sykepleie til pasienter med FLD. Med dette som utgangspunkt har vi formulert følgende problemstilling: Hvordan kan nyutdannede sykepleiere, gjennom sykepleier-pasien ...
  • Et verdig liv til siste åndedrag 

   Breum, Mari Melby; Jota, Marte Sørli (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: verdighet, palliasjon, kreft, menneske-til-menneske-forhold, håp, verdighetsbevarende sykepleie. Bakgrunn: palliasjon er en viktig del av sykepleierens arbeid, og pasientens følelse av verdighet og hvordan ...
  • Verdig omsorg til den eldre pasienten 

   Nesseth, Karianne; Røsteggen, Irene (Bachelor thesis, 2013)
  • «Verdighet på livets oppløpsside» 

   Kjelsberg, Henning R.; Stendal, Stine (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Verdighet på livets oppløpsside / Dignity of life Home Stretch Tema: Ivaretakelse av verdighet til pasient og pårørende i palliativ fase Formål: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan vi kan tilrettelegge ...
  • Vi er vår fortid! 

   Andersen, Julie Karoline Gjerberg; Pettersen, Mari Grøndahl (Bachelor thesis, 2017)
   Tema: Økt fokus på individuelt tilrettelagt miljøbehandling til demensrammede pasienter med utfordrende atferd for å redusere bruk av psykofarmaka. Bakgrunn: En stadig økende eldre befolkning vil sannsynligvis medføre en ...
  • «Vi trenger mat, kan du se det?» 

   Noori, Hesho; Sahal, Ikram Abdiasiis (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunnen for valg av tema er basert på vår erfaring om at eldre pasienter på sykehjem er mest utsatt for å bli underernært. Spesielt eldre pasienter med demens er de som er mest utsatt for å bli undernært. Hensikten med ...
  • Vil jeg klare å ta vare på deg? 

   Baanerud, Veronika; Brenna, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
   Samhandlingsreformen stiller nye krav til helsetjenestene i kommunene. Det legges mer vekt på helseforebygging, samtidig som flere skal få bistand til helsehjelp i hjemmene sine. Det betyr at pasientgruppen til hjemmebaserte ...
  • Å danse med diabetes 

   Blestad, Carina; Danielsen, Irja Lucie S. (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Ut fra våre erfaringer mener vi at diabetes type 1 er en aktuell sykdom. Norsk forskning fra 2012 bekrefter dette, med 32 tilfeller per 100 000 barn som får diagnosen hvert år (Frøisland, Årsand og Skårderud, ...