Now showing items 293-312 of 332

  • Tilliten verdig 

   Kjernmoen, Marit Stubsjøen; Dalen, Hanne (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for at vi som sykepleiere kan bidra til å opprette et tillitsforhold til rusmisbrukeren i tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Metode: Vi har brukt litteraturstudie som ...
  • Tilnærmingens kunst 

   Collin, Eva Christina; Hagen, Rakel (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Tilnærmingens kunst, skisserer problemområdet sykepleieren kan stå i en travel sykehushverdag. Bakgrunn for oppgaven: Tillit mellom sykepleier og pasient er en grunnleggende forutsetning for ett godt sykepleieforløp ...
  • Timor vitae – å frykte livet 

   Enerhaugen, Lise Lerdalen; Kvisla, Ole Anders (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Timor vitae – å frykte livet Problemstilling: “Hvordan kan vi som sykepleiere møte den akutt kritisk somatisk syke pasienten for å best mulig bidra til å forebygge utvikling av psykiske senskader?” Hensikt: Vi ...
  • Tourette syndrom og sykepleie ved sykehusinnleggelse: utfordringer i kommunikasjon og samhandling med barn med Tourette syndrom i sykehus 

   Engebakken, Ann Kristin; Evensen, Kjersti (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Kommunikasjon er en utfordring i helsevesenet generelt, både i sykepleier/pasient-relasjonen, men også helsepersonell seg i mellom. Særlig utfordrende kan det være når det gjelder pasienter med spesielle behov, ...
  • Tror du jeg kommer til å dø? 

   Nilssen, Karoline; Vindvik, Ida Lien (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er hovedsakelig et litteraturstudie, og tittelen er ”Tror du jeg kommer til å dø?”. Den handler om hvordan etiske perspektiver kan hjelpe sykepleiere med å besvare vanskelige spørsmål vi ...
  • Trygge foreldre - trygge barn? 

   Hagen, Ida (Bachelor thesis, 2016-09-19)
   Tittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas ...
  • Trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens 

   Nordhagen, Silje Marie; Røyrås, Linda Sætre (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens ...
  • Trygghet til barn som pårørende 

   Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
  • Tvang i demensomsorgen 

   Stegarud, Maria Leidal; Sørlundsengen, Mona Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Kan sykepleiere ved hjelp av miljøbehandling redusere bruk av tvang i stellsituasjon, hos pasienter med Alzheimers sykdom? Avgrensing og presisering av problemstilling: Ut i fra tema, problemstilling og ...
  • Tvang i demensomsorgen 

   Brennodden, Kine; Wiik, Madeleine (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Som sykepleiestudenter i vårt siste semester ved Høgskolen i Hedmark, skal vi skrive en bacheloroppgave. På grunnlag av dette har vi valgt å ta for oss temaet «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Børrud, Emma; Johansson, Johanna (Bachelor thesis, 2016)
   Tvang er et omstridt tema og det medfører ofte etiske dilemmaer for sykepleiere. Det er mulig å redusere bruk av tvang ved at sykepleiere innehar gode kommunikasjonsferdigheter, til enhver tid setter pasienten og pleien i ...
  • ”Tvang og mangel på kunnskap – er det noen sammenheng?” 

   Gilbu, Charlotte; Negård, Trude (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling:Med denne oppgaven ønsker vi å belyse vanskelige og utfordrende situasjoner som sykepleieren kan stå ovenfor knyttet til demens og bruk av tvang. I hverdagen kan vi som sykepleiere støte på mange situasjoner ...
  • Tvang og sykdom med demens 

   Beck-Larsen, Christine F.; Solberg, Cecilia (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til forebygging av tvang? Avgrensing av problemstillingen: Tvang i sykehjem er et problemområde som inneholder flere aspekter. Et aspekt er tvang ved bruk av tvangsmidler som ...
  • Tvangsinnlagte gravide rusavhengige 

   Kristiansen, Mariell N.; Andreassen, Nina Cecilie (Bachelor thesis, 2016)
   ”Tvangsinnlagte gravide rusavhengige” er navnet på vår bacheloroppgave. Den setter fokus på problemstillingen vår som lyder slik: ”Hvordan ivaretar sykepleiere tvangsinnlagte gravide rusavhengige i institusjon?”. Vårt syn ...
  • Underernæring hos pasienter med demens på sykehjem 

   Gigernes, Marte; Øverby, Martine Dambakken (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos pasienter med Alzheimers sykdom på skjermet avdeling? Hensikt: Vi tar for oss hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med ...
  • Underernæring hos pasienter med kols 

   Eidem, Kristin; Pålerud, Linn Monica Kjølstad (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med kols, ved hjelp av kartleggingsverktøy og ernæringsscreening, samt kartlegge viktigheten av brukermedvirkning og veiledning i det ...
  • Underernæring ved kols, ikke et ukjent problem, men et tilsidesatt tema 

   Bøhn, Eline Marie; Hansteensen, Lena Kristin (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Underernæring ved kols, ikke et ukjent problem, men et tilsidesatt tema. Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan anvende pasientmedvirkning og veiledning i det forebyggende arbeidet ved underernæring hos ...
  • Det urolige sinn 

   Hauklien, Kim-Andre Nestaker; Nilsen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Det urolige sinn – The troubled mind Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleie til mennesker i en alvorlig manisk fase, på en skjermet enhet ved en akuttpsykiatrisk ...
  • Utagering – når ord og handling smerter 

   Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...
  • Uten gode relasjoner stopper alt 

   Skedsmo, Carina Elisabeth; Fedog, Fredrik Nuland (Bachelor thesis, 2012)
   Case og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å utarbeide en case som vil danne grunnlag for oppgaven videre. NN er en dame på 72 som har hatt kjent Frontallappdemens i 4 år. hun bor for tiden på en skjermet enhet ...