Now showing items 59-78 of 332

  • Er KOR et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? 

   Nyengen, Randi; Dalsegg, Linn Merethe (Bachelor thesis, 2015)
   Er Klient-, og resultatstyrt praksis (KOR) et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? Engelsk tittel: Is Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) a tool for the “perfect” user interaction? Hensikt: Vår ...
  • Ernæring - mer enn bare mat og drikke 

   Bråten, Mona; Langkaas, Thea Nordermoen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Underernæring er det største og vanligste problemet innenfor ernæringsproblemer hos eldre og kan føre til alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Hjemmeboende eldre med kognitiv svikt er særlig ...
  • Et godt miljø bidrar til bedre psykisk helse 

   Rindal, Martin Edward; Rogstad, Kristin Mostue (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: «Hvorfor er det viktig at sykepleiere legger til rette for og motiverer schizofrene pasienter til å ta del i ulike miljøtiltak?» Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse viktigheten av det å legge ...
  • Et smil kan skjule tusen tårer 

   Gregersen, Rikke Wulff; Smalberget, Liv-Jorunn (Bachelor thesis, 2014)
   I 2011 ble det begått 598 selvmord i Norge, 78 av disse var unge jenter og gutter i alderen 15- 24 år. Dette er et økende antall unge fra året før (Statistisk Sentralbyrå, 2013). Erfaringer fra psykiatripraksis og ...
  • Etisk refleksjon knyttet til bruk av tvang i demensomsorgen 

   Nordseth, Anemone; Nordstad, Linda (Bachelor thesis, 2015)
   Basert på egne opplevelser i praksis, litteratur og forskning viser det seg at det ofte er vanskelig for sykepleiere å balansere i gråsonen mellom tvang og frivillighet i demensomsorgen på sykehjem. Vi opplever at det ofte ...
  • Finnes det en balanse mellom autonomi og paternalisme? 

   Olsen, Therese Cecilie; Dreier, Halvor (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har valgt å ta med diktet ”Han Peder og drømmen” skrevet av Stagnes (Jakobsen, 2007, sitat fra H. Stagnes). Vi valgte dette diktet siden det viser hvordan personer med demens kan oppleve verden rundt seg så ...
  • Fokus på miljøbehandling for å forhindre bruken av tvang 

   Nordvik, Hanne; Nymoen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt en problemstilling ut i fra hvordan vi som sykepleiere kan møte personer med demens uten bruk av tvang. Problemstillingen tar for seg hvordan vi som sykepleiere bruker miljøbehandling til ...
  • For pasientens beste? 

   Kjelsberg, Hilde R.; Røistad, Merete (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer ...
  • Forandring av livet 

   Krogstie, Inger Rustad; Pedersen, Lill-Iren Enger (Bachelor thesis, 2013)
   Introduksjon: Oppgaven handler om betydningen av mestring og økt livskvalitet for å redusere depresjonen hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. 25% av alle som gjennomgår hjerneslag, rammes i etterkant av depresjon. ...
  • Forebygging av rusrelatert psykose i et miljøterapeutisk perspektiv 

   Karlsen, Magni Hagen; Bø, Anders Farstad (Bachelor thesis, 2014)
   I denne oppgaven ser vi på pasienter med samtidig psykisk lidelse i form av psykoselidelser og rusmiddelbruk. Vi bruker et selvlaget case for å illustrere eksempler, relatere teori til praksis og vise vår forståelse av ...
  • Forebygging av senkomplikasjoner ved diabetes mellitus type 2 

   Gjøås, Karen Marie; Sikveland, Lars Haug (Bachelor thesis, 2015)
  • Forebygging av sykehusinfeksjoner 

   Solli, Karianne O.; Wettermark, Malin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan ...
  • Forebygging, ikke fullt så avansert 

   Bedi, Sonya; Eriksen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra vår praksiserfaringer og kunnskaper har vi utarbeidet en problemstilling, som er formulert slik: Hvordan kan sykepleiere på et norsk somatisk sykehus forebygge de psykososiale belastningene pasienter ...
  • Foreldre med psykiske lidelser – hva med barna? 

   Sandberg, Sara Melbøe; Utgaard, Annicka Sørlie (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å sette oss inn i hvordan vi som sykepleiere kan ivareta barn som pårørende av psykisk syke foreldre, i hjemmet. Hovedfoksuet ligger på barn mellom åtte og ni år. Problemstilling: Hvordan ...
  • Foreldre til barn i palliativ fase 

   Grindvoll, Anita; Grøtting, Eva Cecilie (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse ...
  • En fot å stå på, en fot å gå på 

   Landberg, Eline Kristina; Wålberg, Marit Eid (Bachelor thesis, 2013)
  • Fra patogenese til salutogenese 

   Nilsen, Tove Kristin; Nilsen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
   I Norge er det ca. 350 000 nordmenn som har diabetes type 2. Derfor er det svært mange mennesker som står i fare for å utvikle senkomplikasjoner. Målet med denne litteraturstudien er å legge frem viktigheten av tilstrekkelig ...
  • Fremme helse og forebygge lidelse 

   Bjørnslett, Linn Emilie; Bunes, Elisabeth (Bachelor thesis, 2012)
   I følge Folkehelseinstituttet (2008), ble det utført en undersøkelse om prevalens av sykehusinfeksjoner. Denne viste blant annet at urinveisinfeksjoner er den mest vanlige sykehusinfeksjonen, men at sårinfeksjoner som er ...
  • Fremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasienten 

   Bergmann, Petter; Haakenrud, Daniel Skaug (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer ...
  • Frykten for å drukne i egen kropp 

   Hansen, Tone Palerud; Hulleberg, Guro (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Hjertesvikt har en stadig økende forekomst, og er et av de største helseproblemene vi har i dag, noe som hovedsakelig skyldes lengre levealder og antall eldre øker. Forekomsten av hjertesvikt er knyttet til ...