Now showing items 68-87 of 332

  • Forebygging av rusrelatert psykose i et miljøterapeutisk perspektiv 

   Karlsen, Magni Hagen; Bø, Anders Farstad (Bachelor thesis, 2014)
   I denne oppgaven ser vi på pasienter med samtidig psykisk lidelse i form av psykoselidelser og rusmiddelbruk. Vi bruker et selvlaget case for å illustrere eksempler, relatere teori til praksis og vise vår forståelse av ...
  • Forebygging av senkomplikasjoner ved diabetes mellitus type 2 

   Gjøås, Karen Marie; Sikveland, Lars Haug (Bachelor thesis, 2015)
  • Forebygging av sykehusinfeksjoner 

   Solli, Karianne O.; Wettermark, Malin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan ...
  • Forebygging, ikke fullt så avansert 

   Bedi, Sonya; Eriksen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra vår praksiserfaringer og kunnskaper har vi utarbeidet en problemstilling, som er formulert slik: Hvordan kan sykepleiere på et norsk somatisk sykehus forebygge de psykososiale belastningene pasienter ...
  • Foreldre med psykiske lidelser – hva med barna? 

   Sandberg, Sara Melbøe; Utgaard, Annicka Sørlie (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å sette oss inn i hvordan vi som sykepleiere kan ivareta barn som pårørende av psykisk syke foreldre, i hjemmet. Hovedfoksuet ligger på barn mellom åtte og ni år. Problemstilling: Hvordan ...
  • Foreldre til barn i palliativ fase 

   Grindvoll, Anita; Grøtting, Eva Cecilie (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse ...
  • En fot å stå på, en fot å gå på 

   Landberg, Eline Kristina; Wålberg, Marit Eid (Bachelor thesis, 2013)
  • Fra patogenese til salutogenese 

   Nilsen, Tove Kristin; Nilsen, Camilla (Bachelor thesis, 2013)
   I Norge er det ca. 350 000 nordmenn som har diabetes type 2. Derfor er det svært mange mennesker som står i fare for å utvikle senkomplikasjoner. Målet med denne litteraturstudien er å legge frem viktigheten av tilstrekkelig ...
  • Fremme helse og forebygge lidelse 

   Bjørnslett, Linn Emilie; Bunes, Elisabeth (Bachelor thesis, 2012)
   I følge Folkehelseinstituttet (2008), ble det utført en undersøkelse om prevalens av sykehusinfeksjoner. Denne viste blant annet at urinveisinfeksjoner er den mest vanlige sykehusinfeksjonen, men at sårinfeksjoner som er ...
  • Fremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasienten 

   Bergmann, Petter; Haakenrud, Daniel Skaug (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer ...
  • Frykten for å drukne i egen kropp 

   Hansen, Tone Palerud; Hulleberg, Guro (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Hjertesvikt har en stadig økende forekomst, og er et av de største helseproblemene vi har i dag, noe som hovedsakelig skyldes lengre levealder og antall eldre øker. Forekomsten av hjertesvikt er knyttet til ...
  • Gammelt hjerte – nytt liv 

   Lie, Anne Marthe; Thingstad, Trond-Inge (Bachelor thesis, 2015)
   Sammendrag: Tittelen på denne bacheloroppgaven i sykepleie er «Gammelt hjerte – nytt liv». Hensikten med dette litteraturstudiet er å fordype oss i hvordan vi som sykepleiere kan hjelpe en pasient til livsstilsendring. ...
  • Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg 

   Dahlen, Elisa D.; Rønning, Mari (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vår oppgave skrives på grunnlag av gitt tema for bacheloroppgave for kull 121: «Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter». Vår problemstilling er: «Skjult medisinering til pasienter med alzheimer ...
  • Glemsk, men ikke glemt! 

   Hansen, Marianne; Lundquist, Anne Karin (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vil hjemmeboende personer med demensdiagnose bli en utsatt gruppe etter samhandlingsreformen? Avgrensning: Ut i fra problemstillingen vi har valgt oss må vi foreta noen avgrensninger. Det finnes ulike ...
  • God livskvalitet ved livets sluttfase 

   Barbosa Da Silva de Lima, Rebeca; Keita, Teneh (Bachelor thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Siden dette er vår siste eksamen i sykepleierutdanningen ønsket vi dermed å ha fokus på et tema som begge har interesse for og erfaring med. Vi ønsket også å tilegne oss mer kunnskap om dette teamet, siden den ...
  • Den gode hånden - et livsfarlig verktøy 

   Kordahl, Eva-Helene; Nielsen, Christiane (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: I Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008–2012), henviser Helse og omsorgsdepartementet (2008) til at opp mot 50 000 mennesker som legges inn på sykehus, ...
  • Den gode her-og-nå situasjonen – Et mål i demensomsorgen 

   Cocozza, Heidi; Kjærnåsen, Ida (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning (begrunnelse for valg av tema): Dette temaet ser vi på som veldig relevant for vår utdannelse og fremtidige yrkeskarriere. Det vil bli en større andel eldre over 65 år i fremtiden etterhvert som levealderen øker ...
  • Den gode relasjon 

   Granberg, Janny Marie; Berg, Benedicte (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: Relasjon, kommunikasjon, hjemmeboende, demenssykdom, eldre, kunnskap, kjennskap og hjemmesykepleie. Bakgrunn: Vi har begge praksiserfaring innenfor temaet og har selv erfart tidspresset, mangelen på kunnskap ...
  • Grensen mellom frivillighet og tvang 

   Arnesen, Line; Moen, Mariann Lizette (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Denne oppgaven er skrevet av to sykepleierstudenter ved Høgskolen i Hedmark. Dette er vår bacheloroppgave. Vi har fått tildelt tre temaer fra retningslinjer for bacheloroppgave, Høgskolen i Hedmark. Vi har valgt ...
  • Har jeg vondt? 

   Hagen, Guro Sjøli; Jensen, Maria Isabell (Bachelor thesis, 2016)
   Etter å ha lest forskningsartikler kommer det frem at mange personer med demens har mer smerter enn de får gitt uttrykk for. Gjennom praksiserfaring, søk på Internett og i litteratur, fant vi ut at det ikke fantes gode ...