Now showing items 170-189 of 332

  • «Mer enn bare en bandasje» 

   Værlien, Anette; Engehaugen, Line (Bachelor thesis, 2015)
   Opplevelser fra praksis har fått oss til å tenke at pasienter med venøse leggsår trenger mer helhetlig sykepleie. Vi har opplevd at fokus på disse pasientene ofte omhandler såret og sårprosedyren. Tiltak som bedre ernæring, ...
  • Mestring av depresjon ved hjelp av fysisk aktivitet 

   Alagic, Ajla (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Depresjon er en psykisk lidelse som opptrer hyppig over hele verden. Mennesker med psykiske lidelser kan ha liten mestringsforventning og er mer fysisk inaktive enn resten av verdens befolkning. Dette vil verken ...
  • Min skjulte fiende 

   Mæhlum, Beathe; Sætre, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten er å rette fokuset på hvordan sykepleier kan fremme mestring hos pasienten med ulcerøs kolitt, slik at en kan mestre sin sykdom og leve med den. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme mestring ...
  • Mindfulness for militære veteraner som lider av PTSD 

   Aasvik, Erlend Winther; Amdal, Lilli (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har ...
  • Mitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjem 

   Bjørneby, Inger Hilde; Herneshagen, Eva Solveig (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Hvordan kan hjemmebasert omsorg tilrettelegge for en trygg hjemmedød, for en palliativ kreftpasient og pårørende?». Hensikten: Oppgaven har som hensikt å se på hvordan Hjemmebasert Omsorg, kan tilrettelegge ...
  • "Mitt hjerte har ikke demens" 

   Baanrud, Tina Kristin; Fløter, Nina (Bachelor thesis, 2014)
   Denne bachelor oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan utføre personsentrert omsorg til pasienter med demens. Vi har bygget opp oppgaven vår på en fiktiv case som handler om en dame på 73 år med Alzheimer sykdom som ...
  • Motiverende intervju med overvektig ungdom 

   Gundersen, Stine; Bjerke, Mette (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe overvektig ungdom til å endre atferd ved hjelp av motiverende intervju? Bakgrunn og hensikt: Overvekt blant yngre, deriblant ungdom er et økende problem i Norge. ...
  • "Multidose og pasientsikkerhet" 

   Bestum, Tiril Krogh (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Folk lever lenger, legemiddelbehandlingen blir bedre, og Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012, bidrar blant annet til færre liggedøgn på sykehus. Dette får som konsekvens at andelen av befolkningen ...
  • Musikkterapi – et glimt av glede 

   Berntsen, Rigmor Nordhagen; Resve, Hanne (Bachelor thesis, 2015)
   Befolkningen i Norge blir stadig eldre, og antallet personer med demens vil stige de neste årene. Demens er blitt en av våre største folkehelseutfordringer, i dag har 71 000 personer diagnosen demens. Mange av disse bor ...
  • Mye sorg kan ligge bak et smil 

   Schilvold, Christine; Melby, Oda Ellegaard (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å ta for seg selvmordsproblematikk og hvilke kompetanse og kunnskap sykepleieren må ha for å kunne forebygge selvmord og selvmordsforsøk. Med dette fokuset vil man få et perspektiv på hvordan ...
  • Møte med en pasient i manisk fase 

   Aalerud, Hanna; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
   Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
  • Møter med flyktninger 

   Mirzaee, Zainab; Sharif, Maryama (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Flyktninger kommer ofte fra krigsland og opplever turtur, fengsel og vanskeligheter før, under og etter flukten. Dette kan føre til at disse menneskene er traumatiserte og på grunn av dette får en psykiatrisk ...
  • Møtet mellom sykepleier og omskåret kvinne 

   Sharif, Sumaya Yusuf; Mahamed, Anisa Ismail (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Møtet mellom sykepleier og omskåret kvinne, The meeting between the nurse and circumcised woman Bakgrunn: Norge blir mer og mer flerkulturelt land og da vil sykepleiere i ulike institusjoner mest sannsynligvis ...
  • Når alt håp er ute… 

   Arnes, Wenche Lillian; Busterud, Marte Andersen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren fremme mening hos pasienter i akutt krise, etter nyoppdaget uhelbredelig cancer? Bakgrunn: Når man jobber i helsevesenet er det nærmest uunngåelig å ikke møte pasienter med kreft. ...
  • «Når alvoret rammer… Hvorfor meg?» 

   Smedås, Kristin; Norsted, Mari Lie (Bachelor thesis, 2015)
   Introduksjon: Vår besvarelse bygger på teori om akutt leukemi, krise, håp og mestring, samt ulike momenter i kommunikasjon som er viktig for å danne en god relasjon mellom sykepleier og pasient. Vi har brukt sykepleieteoretiker ...
  • Når gjenkjennelse gir mening. Bruk av musikk ved Alzheimer sykdom 

   Kayser, Meta Kristine Schei; Graadahl, Silje (Bachelor thesis, 2014)
   Utgangspunktet for vår bacheloroppgave var at vi ønsket å få mer innsikt i litteratur som var skrevet om hvordan sykepleiere kan anvende musikk i møte med pasienter med Alzheimer sykdom på sykehjem. Vi brukte litteraturstudium ...
  • Når helse og prestasjon kolliderer 

   Nygaard, Julie; Hedstrøm, Thea (Bachelor thesis, 2015)
   I dagens samfunn er forekomsten av spiseproblemer økende blant unge jenter. Medvirkende årsaker til spiseproblemer er lav selvfølelse og misnøye med egen kropp. Ungdom blir lett påvirket av det som legges ut på blogger og ...
  • Når hjertet brister - hjerteinfarkt og mental helse 

   Skomsøy, Maja; Noro, Monissa (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: I Norge i 2012 var det i overkant av 12 000 hjerteinfarkt (Statistisk sentralbyrå, 2012). 45% av alle som går gjennom et hjerteinfarkt, utvikler depresjon. Vi har vært i praksis på hjertemedisinsk sengepost ...
  • «Når hukommelsen svikter…» 

   Ulsletten, Silje; Trøan, Julie Ovidia (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når hukommelsen svikter… » «When memory fades… » Bakgrunn: For valg av tema er vårt engasjement for demensomsorgen, samt selvopplevde erfaringer som har fått oss til å tenke over pårørende i hjemmet og hvordan ...
  • Når hvert minutt teller 

   Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...