Now showing items 199-218 of 332

  • Når rollene forandrer seg, hva nå? 

   Andersson-Mutara, Elizabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Kols har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en folkesykdom og antas til å bli den syvende ledende årsaken til uføretrygd innen 2030. I tillegg politisk signaler tyder på at pårørende vil få en ...
  • ”Nei takk, jeg har allerede spist” 

   Mcgregor, Lene Michelle B; Bekkevold, Guro (Bachelor thesis, 2016)
   I dette litteraturstudiet belyses utfordringer som hjemmesykepleien møter i å opprettholde en god ernæringsstatus hos pasienter med demenslidelse. Teorien er basert på et utvalg av litteratur som inkluderer tidsaktuell ...
  • Noe i meg holder meg fanget 

   Hansen, Ida Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Spiseforstyrrelser er et relevant tema i dagens samfunn, og har derfor vekket interesse. Anorexia er en alvorlig lidelse og kan i verstefall forårsake dødsfall. Sykepleier kan møte pasienter med spiseforstyrrelser ...
  • Nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus 

   Bekkevold, Hanna; Jakobsen, Janne Istad (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven omhandler nosokomiale infeksjoner i somatiske sykehus. Formålet er å belyse hvordan sykepleiere bør arbeide for å forhindre spredning av smittsomme bakterier. Dette arbeidet er svært sentralt i forhold til ...
  • Nye øyne, nytt liv 

   Grøtli, Elisabeth; Viken, Mari (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til endring av livsstil hos pasienter med diabetes type 2? Avgrensning: Vi har valgt å bruke begrepet ”sykepleier”, ”pasient” og navnet til pasienten i casen. I følge ...
  • Nærvær i livets kriser 

   Sørli, Tine Thidemann; Haug, Linn Lindmo (Bachelor thesis, 2014)
   Angst og depresjon er vanlige psykiske reaksjoner etter et akutt hjerteinfarkt. Likevel blir disse reaksjonene ofte oversett eller ikke tatt på alvor i den tiden pasienten er innlagt for observasjon på medisinsk sengepost ...
  • Omsorg i grenseland: bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom 

   Engebråten, Malin; Willoch, Lene (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren forhindre bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens sykdom? 4 For å få et bredere svar på problemstillingen stiller vi oss følgende spørsmål: - Hvilke forventninger og ...
  • Onde mennesker eller bare onde handlinger? 

   Andreassen, Sunniva; Fagerli, Stine (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Vi ønsker å belyse temaet vold og aggresjon, og se på utfordringene dette kan medføre for sykepleien som blir gitt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan danne en relasjon og utøve god ...
  • Opp til overflaten - å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS 

   Erstad, Monika Viken; Nygård, Eva Karin (Bachelor thesis, 2013)
   Problemstilling: ”Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å lindre og forebygge dyspné hos pasienter med KOLS som er innlagt på sykehus?” Hensikt: Vår hensikt med denne oppgaven er å lære mer om hvilke metoder som ...
  • Oral helse og demente 

   Helstad, Guri Engene; Rønningen, Unni (Bachelor thesis, 2013)
   Innledning: Vi er to sykepleierstudenter som skal ta avsluttende eksamen i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. I år er temaet selvvalgt, og vi har valgt å skrive om Alzheimers sykdom og disse pasienters behov for god oral ...
  • Palliativ sykepleie 

   Birkelid, Line Marie; Kildahl, Maren Stolp (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt og problemstilling: I vår oppgave har vi sett på yngre pasienter sine psykiske og eksistensielle behov. For å komme frem til hvordan sykepleiere kan møte disse på en god måte, og bidra til at den siste tiden til ...
  • Parkinson sykdom - det gode måltidet 

   Bajja, Nisrin; Eierholen, Laila (Bachelor thesis, 2014)
   Undersøkelser viser at nesten alle pasienter som har Parkinson sykdom, oppgir at de får et for dårlig oppfølgingstilbud i forhold til sin sykdom på sykehjem og at personalet trenger mer kunnskap om ernæringsarbeid. Ca. 5 ...
  • Pasientens fot i sykepleierens hånd 

   Kjensmo, Linda-Mari Hansen; Lindberg, Tina Marie (Bachelor thesis, 2014)
   «Pasientens fot i sykepleierens hånd» er en bacheloroppgave i sykepleie som tar utgangspunkt i problemstillingen «hvordan kan sykepleiere arbeide kunnskapsbasert i møte med pasienter med diabetiske fotsår?» Bakgrunnen for ...
  • ”Pasienter med demens opplever et smertehelvete uten ord” 

   Rasmussen, Hege Vanessa; Nytrø, Terese Helmersen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: I praksis har vi møtt pasienter med alvorlig grad av demens som på grunn av redusert språkfunksjon ikke kan uttrykke seg verbalt. Flere pasienter hadde utfordrende adferd som roping, vandring og irritabilitet. ...
  • Pasienter med Parkinsons sykdom og fysisk aktivitet 

   Muteba, Grace Kanjinga; Nakure, Josephine (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Vi vil belyse hvordan sykepleiere i hjemmesykepleie kan bidra til fysisk aktivitet hos hjemmeboende pasienter med Parkinsons sykdom. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmebasert omsorg bidra til ...
  • ”Pårørende som ressurs” 

   Kavli, Maren Hanem; Østgård, Guro Skogstad (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan vi som sykepleiere kan samhandle med pårørende for å styrke deres ressurser for at de skal oppnå mestring i hverdagslige situasjoner, når de har barn med ADHD? Bakgrunn og hensikt: I praksis har ...
  • Peer du lyver! Nei, jeg gjør ei! 

   Olsson, Siri Forsetlund; Sannes, Ingvill (Bachelor thesis, 2013)
  • Postoperativ smertebehandling 

   Slåtten, Ann Merethe Køien; Simensen, Rita (Bachelor thesis, 2014)
   TITTEL: Postoperativ smertebehandling PROBLEMSTILLING: «Hvordan kan sykepleiere i ortopedisk avdeling bidra til å bedre postoperativ smertebehandling for elektive pasienter?» FORMÅL: Formålet med oppgaven er å øke ...
  • Postoperativ smertelindring 

   Gimse, Marthe; Korsvold, Kari (Bachelor thesis, 2017)
   PROBLEMSTILLING: «Hvordan kan sykepleiere ved ortopedisk avdeling bidra til god postoperativ smertelindring for elektive pasienter?» FORMÅL: Formålet med oppgaven er å øke bevisstheten rundt hvor viktig den postoperative ...
  • ”Psykisk helsearbeid i kommunen” 

   Holmlund, Maja Flensborg; Engli, Kristina (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere i hjemmebasert omsorg sørge for best mulig oppfølging av pasienter som lider av schizofreni? Bakgrunn: Vi har erfaring fra psykisk helsearbeid innenfor flere ulike instanser, ...